Es­cac al po­der cor­po­ra­tiu

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

Hem desem­bar­cat al Con­sell de Drets Hu­mans de les Na­ci­ons Uni­des. Més de 400 per­so­nes d’or­ga­nit­za­ci­ons de la so­ci­e­tat ci­vil vam as­sis­tir a la quar­ta ses­sió del Grup In­ter­go­ver­na­men­tal que ela­bo­ra un Trac­tat Vin­cu­lant, del 15 al 19 d’oc­tu­bre, a Gi­ne­bra. Un rè­cord de par­ti­ci­pa­ció a l’aça­da del que es­tà en joc: fer obli­ga­tò­ria la pro­tec­ció dels drets hu­mans en les ac­ti­vi­tats em­pre­sa­ri­als de ca­ràc­ter trans­na­ci­o­nal.

La cam­pa­nya global per des­man­te­llar el po­der cor­po­ra­tiu i po­sar fi a la im­pu­ni­tat va or­ga­nit­zar les in­ter­ven­ci­ons dins del ple­na­ri de di­ver­ses co­mu­ni­tats afec­ta­des per l’ac­ti­vi­tat de les trans­na­ci­o­nals i les se­ves ca­de­nes de sub­mi­nis­tra­ment glo­bals. S’hi va ex­po­sar la de­pre­da­ció i la con­ta­mi­na­ció dels re­cur­sos na­tu­rals ne­ces­sa­ris per a la vi­da de mol­tes co­mu­ni­tats, l’ex­plo­ta­ció de les clas­ses tre­ba­lla­do­res en for­ma d’es­cla­vi­tud mo­der­na i les ame­na­ces i vi­o­lèn­ci­es exer­ci­des con­tra aque­lles de­fen­so­res dels drets hu­mans que or­ga­nit­zen re­sis­tèn­ci­es als seus ter­ri­to­ris. I es va po­sar en re­la­ció a l’es­bor­rany ze­ro del Trac­tat, que no re­cull su­fi­ci­ent­ment les de­man­des dels mo­vi­ments so­ci­als que for­mem part de la cam­pa­nya.

Des­prés de dè­ca­des de desen­vo­lu­pa­ment del ca­pi­ta­lis­me glo­ba­lit­zat, els in­teres­sos del ca­pi­tal internacional es­tan àm­pli­a­ment ga­ran­tits als trac­tats de lliu­re co­merç i in­ver­si­ons, i pas­sen per so­bre de la so­bi­ra­nia dels po­bles i del bé co­mú. S’han cre­at tri­bu­nals in­ter­na­ci­o­nals d’ar­bi­trat­ge que per­me­ten a les grans em­pre­ses de­man­dar els es­tats que in­ten­tin adop­tar me­su­res a fa­vor dels drets hu­mans o de l’in­terès pú­blic, si ai­xò els pot su­po­sar pèrdues. Una ve­ri­ta­ble per­ver­sió del dret internacional. Un dels ele­ments clau que ha d’es­ta­blir el pro­per es­bor­rany del Trac­tat per ser ve­ri­ta­ble­ment sig­ni­fi­ca­tiu és la pre­e­mi­nèn­cia de les obli­ga­ci­ons amb els drets hu­mans per so­bre d’aquests acords in­ter­na­ci­o­nals.

Ai­xò im­pli­ca que ha de ser una me­ta co­mu­na dels es­tats su­perar les bar­re­res cor­po­ra­ti­ves que ocul­ten la res­pon­sa­bi­li­tat de les trans­na­ci­o­nals. En aquest sen­tit, la cam­pa­nya global pro­po­sa la cre­a­ció d’un Tri­bu­nal Internacional per jut­jar les em­pre­ses trans­na­ci­o­nals que co­me­ten vi­o­la­ci­ons dels drets hu­mans com a me­ca­nis­me san­ci­o­na­dor ab­so­lu­ta­ment ne­ces­sa­ri per fer efec­ti­ves les obli­ga­ci­ons del Trac­tat.

Men­tre el Grup Afri­cà aglu­ti­na 54 pa­ï­sos amb el com­pro­mís de do­nar su­port al trac­tat, amb Sud-àfri­ca al cap­da­vant, i men­tre In­do­nè­sia i les Fi­li­pi­nes tre­ba­llen con­jun­ta­ment per de­fen­sar el pro­cés i su­mar-hi al­tres es­tats asi­à­tics, la Unió Eu­ro­pea con­ti­nua fent-li el buit. Tot i la re­so­lu­ció del Par­la­ment Eu­ro­peu a fa­vor del trac­tat apro­va­da 10 di­es abans d’aques­ta quar­ta ses­sió, la de­le­ga­ció de la UE a Gi­ne­bra ha qües­tio- nat la ba­se le­gal de l’es­bor­rany, s’ha man­tin­gut al mar­ge de les ne­go­ci­a­ci­ons i s’ha des­vin­cu­lat dels con­sen­sos del Grup In­ter­go­ver­na­men­tal. No hi ha dub­te que les em­pre­ses trans­na­ci­o­nals amb ba­se a Eu­ro­pa han fet mol­ta fei­na de lobby des de l’úl­ti­ma ses­sió del grup.

Fins al dia d’avui les em­pre­ses trans­na­ci­o­nals han mer­can­ti­lit­zat la vi­da i s’han apo­de­rat dels nos­tres re­cur­sos na­tu­rals i ser­veis pú­blics amb la re­cep­ta del lu­cre a qual­se­vol cost. El Trac­tat Vin­cu­lant hau­ria d’in­clou­re obli­ga­ci­ons subs­tan­ci­als per in­ten­tar pal·li­ar una desi­gual­tat de po­der que és in­he­rent al sis­te­ma. És ho­ra que els po­bles i les ma­jo­ri­es so­ci­als re­cu­pe­rem el con­trol de les ins­ti­tu­ci­ons i re­ver­tim la pri­va­tit­za­ció de la de­mo­crà­cia.

VÍC­TOR BARRO / FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL

Par­ti­ci­pants d’una ses­sió del Trac­tat Vin­cu­lant, da­vant l’ONU, a Gi­ne­bra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.