Sánc­hez acu­sa el PP i Cs de mi­nar «la con­vi­vèn­cia i la pau so­ci­al»

El pre­si­dent es pre­sen­ta com a an­tí­dot con­tra la «po­lí­ti­ca bus­ca-ra­ons» de Ca­sa­do i Ri­ve­ra Ad­ver­teix als bancs que «la so­li­da­ri­tat és re­cí­pro­ca» des­prés del de­cret so­bre les hi­po­te­ques

El Periódico de Catalunya [Català] - - Panorama | Política - JU­AN RUIZ SI­ER­RA

Cinc me­sos i mig des­prés d’ha­ver ar­ri­bat a la Mon­cloa a tra­vés d’una mo­ció de cen­su­ra, Pe­dro Sánc­hez va ce­le­brar ahir el seu pri­mer co­mi­tè fe­de­ral del PSOE en aques­ta no­va eta­pa. Al­guns di­ri­gents en­ca­ra no ho han in­te­ri­o­rit­zat. En­ca­ra els pro­vo­ca sor­pre­sa el can­vi. Fins i tot als es­gla­ons més alts. «Quan he sen­tit dir que era aquí el pre­si­dent del Go­vern d’Es­pa­nya, ¡m’han tre­mo­lat les ca­mes! ¡Per fi te­nim un pre­si­dent del Go­vern que és nos­tre! ¡N os­tre, de de­bò!», va dei­xar anar el lí­der dels so­ci­a­lis­tes ma­dri­lenys, Jo­sé Ma- nu­el Franco, al co­men­ça­ment del mí­ting poste­ri­or a la ci­ta or­gà­ni­ca, on Sánc­hez es va pre­sen­tar com el di­ri­gent de l’«es­pe­ran­ça», l’an­tí­dot a la «po­lí­ti­ca bus­ca-ra­ons» que re­pre­sen­ten el Par­tit Po­pu­lar i Ciu­ta­dans. Els dos par­tits, va con­ti­nu­ar, es­tan «sos­ca­vant els pi­lars de la con­vi­vèn­cia i la pau so­ci­al».

El cap de l’Exe­cu­tiu no va do­nar grans ti­tu­lars, però va ofe­rir pis­tes so­bre la se­va es­tra­tè­gia elec­to­ral: en­ar­bo­rar el «sen­tit co­mú», ata­car el PP i Cs i no es­men­tar el seu prin­ci­pal so­ci, Po­dem, que ara es tro­ba molt lluny de les se­ves po­si­ci­ons an­te­ri­ors, quan ame­na­ça­va el PSOE com a par­tit he­ge­mò­nic a l’es­quer­ra. El dis­curs pot no ser del tot coin­ci­dent amb el d’al­guns dels lí­ders ter­ri­to­ri­als del PSOE (l’an­da­lu­sa Su­sa­na Dí­az i l’ara­go­nès Ja­vi­er Lambán no des­car­ten pac­tar amb els ta­ron­ges des­prés dels co­mi­cis au­to­nò­mics), però ara nin­gú en el par­tit es­tà dis­po­sat a mi­nar el se­cre­ta­ri ge­ne­ral.

ALLAR­GAR LA LE­GIS­LA­TU­RA La se­va au­to­ri­tat no es­tà en dis­cus­sió. I el sen­tir ma­jo­ri­ta­ri és que con­ti­nu­a­rà a la Mon­cloa des­prés de les ge­ne­rals, que ell in­sis­teix a ce­le­brar el 2020, es­go­tant la le­gis­la­tu­ra, acon­se­guei­xi o no apro­var els Pres­su­pos­tos Ge­ne­rals de l’Es­tat de l’any que ve. Sánc­hez, de fet, ja es­tà en cam­pa­nya. Aquest no va ser un co­mi­tè fe­de­ral or­to­dox, amb un in­tens de­bat a por­ta tan­ca­da des­prés de l’in­for­me po­lí­tic del se­cre­ta­ri ge­ne­ral. La ci­ta in­ter­na, con­vo­ca­da per pro­cla­mar els can­di­dats au­to­nò­mics, tot just va du­rar 40 mi­nuts, i va ser­vir d’ex­cu­sa per al mí­ting, amb Sánc­hez tra­ient pit de les ini­ci­a­ti­ves del Go­vern.

L’úl­ti­ma, el de­cret apro­vat di­jous pas­sat per­què la ban­ca es fa­ci càr­rec de l’im­post de les hi­po­te­ques, re­ver­tint la de­ci­sió que ha­via pres just abans el Tri­bu­nal Su­prem. Aquí Sánc­hez va re­cor­dar el res­cat de les en­ti­tats fi­nan­ce­res apro­vat

Pe­dro Sánc­hez PRE­SI­DENT DEL GO­VERN «L’opo­si­ció con­fon dis­cre­pàn­cia amb cris­pa­ció. No par­ti­ci­pa­rem en aques­ta po­lí­ti­ca»

Pe­dro Sánc­hez, al cos­tat d’al­guns dels can­di­dats au­to­nò­mics del PSOE, ahir a Fuenlabrada.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.