I ar­ri­bar al 17% en el cas d’un par­ti­cu­lar

El Periódico de Catalunya [Català] - - Panorama | Economia -

«UNA ABSURDITAT» Se­gons l’in­for­me, «en molts pa­ï­sos en els quals la tri­bu­ta­ció de la vi­ven­da és bai­xa, aquest ti­pus de gra­và­mens ofe­rei­xen una font po­ten­ci­al d’aug­men­tar els in­gres­sos, men­tre que al­ho­ra són con­si­de­rats menys per­ju­di­ci­als per al crei­xe­ment eco­nò­mic ate­sa la im­mo­bi­li­tat de la se­va ba­se tri­bu­tà­ria». Però no és no­més una qües­tió de pes dels im­pos­tos. Es do­na la cir­cums­tàn­cia que l’AJD, molt qües­ti­o­nat en­tre els ex­perts en fis­ca­li­tat, es pot ar­ri­bar a pa­gar fins

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.