Re­buig al ca­pi­tal rus

Mul­ti­mi­li­o­na­ris del pa­ís del ru­ble, com l’amo del Mò­na­co, ca­uen en des­grà­cia

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - MARC MARGINEDAS

Els temps en què Di­mi­tri Ri­bo­lóv­lev es fo­to­gra­fi­a­va amb el prín­cep Al­bert de Mò­na­co als ac­tes so­ci­als del prin­ci­pat sem­blen co­sa del pas­sat. El mul­ti­mi­li­o­na­ri rus ins­tal·lat a Mon­te­car­lo i pro­pi­e­ta­ri de l’AS Mò­na­co, el club de fut­bol lo­cal, amb una for­tu­na de 6.800 mi­li­ons de dò­lars se­gons For­bes, ha si­gut ar­res­tat aques­ta set­ma­na per la po­li­cia mo­ne­gas­ca, in­ter­ro­gat i acu­sat de cor­rup­ció i trà­fic d’in­flu­èn­ci­es. I La Be­lle Epo­que, el seu lu­xós pent­hou­se amb pri­vi­le­gi­a­des vis­tes i ex­hi­bit en ví­de­os de Vi­meo i Youtu­be, es­cor­co­llat a cons­ci­èn­cia per les for­ces de l’or­dre.

El nom de Ri­bo­lóv­lev s’uneix al d’al­tres mag­nats rus­sos cai­guts en des­grà­cia als pa­ï­sos on ges­ti­o­na­ven una part im­por­tant dels seus ne­go­cis: Ro­man Abra­mó­vitx, pro­pi­e­ta­ri d’un al­tre club de fut­bol, el Chel­sea, a qui Lon­dres no li va re­no­var el vi­sat de ne­go­cis, o Oleg De­ri­paska, ex­di­rec­tor exe­cu­tiu de Ru­sal, la se­go­na em­pre­sa pro­duc­to­ra d’alu­mi­ni del món, que des­prés d’anys de fes­te­jar amb els alts cer­cles po­lí­tics i em­pre­sa­ri­als de Lon­dres i Was­hing­ton, ha si­gut ve­tat als EUA per su­po­sats con­tac­tes amb el crim or­ga­nit­zat i la se­va pre­sump­ta par­ti­ci­pa­ció en la cam­pa­nya d’in­ge­rèn­cia rus­sa en les pre­si­den­ci­als del 2016.

Vi­gi­làn­cia

Les tri­bu­la­ci­ons a la cos­ta bla­va del mul­ti­mi­li­o­na­ri nas­cut a Perm (Urals) són un símp­to­ma més que la jus­tí­cia i les for­ces de l’or­dre a Eu­ro­pa i els EUA vi­gi­la­ran de prop les grans for­tu­nes rus­ses i po­sa­ran lí­mit a mol­tes de les se­ves di­fu­ses pràc­ti­ques em­pre­sa­ri­als fo­ra de les fron­te­res rus­ses. «En l’ac­tu­al cli­ma po­lí­tic, Oc­ci­dent no se­rà tan aco­lli­dor amb els seus di­ners o les se­ves ma­ne­res de fer», es­criu a Blo­om­berg el co­lum­nis­ta Le­o­nid Bers­hidsky.

A Ri­bo­lóv­lev, que es va fer ric grà­ci­es a la pri­va­tit­za­ció d’Uralka­li, una an­ti­ga em­pre­sa so­vi­è­ti­ca de fer­ti­lit­zants que des­prés va ven­dre per 5.300 mi­li­ons de dò­lars, se l’acu­sa d’ha­ver in­ten­tat com­prar els fa­vors d’alts fun­ci­o­na­ris mo­ne­gas­cos per­què el be­ne­fi­ci­es­sin en una dis­pu­ta

El mag­nat ha si­gut ar­res­tat aques­ta set­ma­na per la po­li­cia mo­ne­gas­ca per cor­rup­ció

ju­di­ci­al amb Yves Bou­vi­er, un mar­xant d’art su­ís. En­tre els noms que apa­rei­xen en la in­ves­ti­ga­ció hi ha el de l’ex­mi­nis­tre de Jus­tí­cia Phi­li­pe Nar­mi­no, que pre­ci­sa­ment va ha­ver de di­mi­tir des­prés que Le Mon­de fes pú­blic el con­tin­gut de mis­sat­ges te­le­fò­nics seus amb l’ad­vo­ca­da del mi­li­o­na­ri rus, Ta­ti­a­na Bers­he­da, i al­tres per­so­na­li­tats.

La se­va ges­tió al cap­da­vant de l’AS Mò­na­co, club que va com­prar el 2011, tam­bé es­tà en el punt de mi­ra dels in­ves­ti­ga­dors. Se­gons el por­tal fran­cès Me­di­a­part, Ri­bo­lóv­lev va ide­ar un es­que­ma de fi­nan­ça­ment fic­ti­ci per in­su­flar el club, ne­ces­si­tat de re­sul­tats es­por­tius, 140 mi­li­ons d’eu­ros anu­als, i va con­tra­ve­nir les nor­mes de la UEFA so­bre fi­nan­ça­ment net. Als EUA, el mul­ti­mi­li­o­na­ri tam­bé po­dria aca­bar te­nint pro­ble­mes si el fis­cal Robert S. Mu­e­ller, que in­ves­ti­ga la in­ge­rèn­cia rus­sa en les elec­ci­ons pre­si­den­ci­als del 2016, acon­se­gueix de­mos­trar que la com­pra d’una pro­pi­e­tat de Do­nald Trump a Flo­ri­da el 2008 i per la qual va pa­gar un preu du­es ve­ga­des su­pe­ri­or al de la se­va ad­qui­si­ció, tan sols qua­tre anys abans, va ser una for­ma frau­du­len­ta de res­ca­tar dels seus con­flic­tes fi­nan­cers l’ac­tu­al pre­si­dent dels EUA. El Krem­lin ha re­ac­ci­o­nat com acos­tu­ma a fer en aquests ca­sos: ofe­rint as­sis­tèn­cia con­su­lar al seu atri­bo­lat i ric ciu­ta­dà, as­se­gu­rant que se­guia de prop l’ex­pe­di­ent i re­cor­dant als seus mul­ti­mi­li­o­na­ris que el lloc més se­gur per a les se­ves for­tu­nes és la ma­re pà­tria. El desem­bre pas­sat, el pre­si­dent Vla­dí­mir Pu­tin va ofe­rir, du­rant una reu­nió a Mos­cou amb els ho­mes de ne­go­cis més im­por­tants del pa­ís, que l’Es­tat eme­tés bons de­no­mi­nats en mo­ne­da es­tran­ge­ra per aju­dar a re­pa­tri­ar els ca­pi­tals de mi­li­o­na­ris afec­tats per les san­ci­ons.

AP / LIONEL CIRONNEAU

Al­tres temps Di­mi­tri Ri­bo­lóv­lev, amb Al­bert de Mò­na­co.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.