Re­vi­si­ons mè­di­ques amb acom­pa­nyant

Sa­lut per­met vi­si­tes per in­ca­pa­ci­tat amb per­so­nes de con­fi­an­ça

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - GA­BRI­EL UBIETO

Un tre­ba­lla­dor de bai­xa per in­ca­pa­ci­tat té dret a anar a l’ava­lu­a­ció mè­di­ca d’in­ca­pa­ci­tat acom­pa­nyat d’una per­so­na de con­fi­an­ça. Un fet que en la sa­ni­tat ge­ne­ral no dei­xa de ser part del dia a dia de les con­sa­bem sul­tes, en la sa­lut la­bo­ral a Catalunya és no­ve­tat. Ai­xí ho ha con­fir­mat el De­par­ta­ment de Sa­lut, que im­po­sa el seu cri­te­ri so­bre el de la Sub­di­rec­ció Ge­ne­ral d’Ava­lu­a­ci­ons Mè­di­ques (SGAM). Fins ara el met­ge ava­lu­a­dor de la cor­res­pon­dèn­cia o no de la bai­xa te­nia la po­tes­tat ex­clu­si­va de de­ci­dir si al­gú po­dia acom­pa­nyar o no el pa­ci­ent.

PRO­CE­DIR «ECONOMICISTA És un pri­mer pas con­tra l’opa­ci­tat dels cri­te­ris i com es con­cre­ta­ven a l’ho­ra de re­ti­rar bai­xes, que en molts ca­sos di­fe­ria amb al­tres met­ges», co­men­ta el se­cre­ta­ri ge­ne­ral de la CGT de Catalunya, Er­men­gol Gas­si­et. Des de la CGT han de­nun­ci­at una ma­ne­ra «economicista» d’ac­tu­ar del SGAM du­rant els úl­tims anys, és a dir, con­si­de­ren que ten­deix a re­ti­rar les bai­xes se­guint cri­te­ris d’es­tal­vi eco­nò­mic i no mè­dics. «No es re­sol el pro­ble­ma, però al­menys la per­so­na se sent més acom­pa­nya­da en un mo­ment de gran vul­ne­ra­bi­li­tat», afe­geix Gas­si­et. La SGAM –fins fa poc fun­ci­o­na­va amb el nom de l’Ins­ti­tut Ca­ta­là d’Ava­lu­a­ci­ons Mè­di­ques (ICAM)– ac­tua a tra­vés de les cone­gu­des com a mú­tu­es col·la­bo­ra­do­res. Aques­tes mú­tu­es re­ben una as­sig­na­ció eco­nò­mi­ca per part dels comp­tes pú­blics se­gons un càl­cul pre­vi dels tre­ba­lla­dors a qui se’ls hau­rà de cos­te­jar un sub­si­di per in­ca­pa­ci­tat. «Com més al­tes do­nin, més re­cur­sos els que­den», ex­pli­ca el res­pon­sa­ble de sa­lut la­bo­ral de CCOO i un dels re­pre­sen­tants de la co­mis­sió as­ses­so­ra del SGAM, Pa­co Pa­re­ja.

Pa­re­ja coin­ci­deix amb Gas­si­et de qua­li­fi­car d’«eco­no­mi­cis­tes» els mè­to­des de les mú­tu­es del SGAM, co­sa que aques­tes sem­pre han ne­gat. Tam­bé de­nún­cia, se­gons la se­va ex­pe­ri­èn­cia com a mem­bre as­ses­sor del SGAM, que en les reu­ni­ons de con­trol anu­als les mú­tu­es els fa­ci­li­ten po­ca in­for­ma­ció i de ma­ne­ra molt des­a­gre­ga­da. «Ens re­me­ten que el SGAM úni­ca­ment dic­ta­mi­na en­tre el 2% i el 3% de les al­tes de tot Catalunya, in­clo­ent-hi les de la me­di­ci­na ge­ne­ral. No

quin nom­bre de re­vi­si­ons re­a­lit­zen i qui­na pro­por­ció d’al­tes de­ri­va d’aques­tes re­vi­si­ons», afir­ma Pa­re­ja.

Els dos sin­di­ca­lis­tes coin­ci­dei­xen que el can­vi no es tra­dui­rà en un des­cens del nom­bre d’al­tes per malal­tia pro­fes­si­o­nal per part de les mú­tu­es, però sí que va­lo­ren el re­forç que ai­xò sig­ni­fi­ca per als drets dels pa­ci­ents. Fonts del De­par­ta­ment de Sa­lut afir­men que la mo­di­fi­ca­ció del re­gla­ment que per­met la pre­sèn­cia d’un acom­pa­nyant, en què pas­sa a pre­val­dre el cri­te­ri del De­par­ta­ment per so­bre de l’in­tern de l’ICAM, és vi­gent des de l’agost. No obs­tant, els di­fe­rents re­pre­sen­tants dels tre­ba­lla­dors no han re­but una no­ti­fi­ca­ció ofi­ci­al fins aques­ta set­ma­na.

Una dis­pa­ri­tat de temps que els sin­di­cats de­nun­ci­en que va en per­ju­di­ci dels tre­ba­lla­dors, ja que molts des­co­nei­xen que te­nen aquest dret. Des de co­men­ça­ment d’any fins al se­tem­bre, se­gons les úl­ti­mes da­des dis­po­ni­bles del Mi­nis­te­ri de Tre­ball, a Es­pa­nya s’han co­mu­ni­cat un to­tal de 17.934 co­mu­ni­cats mè­dics de­ri­vats d’una con­sul­ta per malal­tia pro­fes­si­o­nal. D’aquests co­mu­ni­cats el 47% van aca­bar en una bai­xa. A Catalunya, la xi­fra d’in­for­mes co­mu­ni­cats en l’es­men­tat perí­o­de as­cen­deix a 2.407, els 53,5% dels quals van aca­bar de­ri­vant en bai­xa.

RI­CARD CU­GAT

Re­vi­sió en una mú­tua pa­tro­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.