I cor­re el risc que la re­a­li­tat des­bor­di la le­gis­la­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat Coses De La Vida Societat -

PEN­DENTS DE LA CLAS­SI­FI­CA­CIÓ DELS VE­HI­CLES

Aquests i al­tres ar­gu­ments ha po­sat la se­va en­ti­tat so­bre la tau­la de la DGT, que ara per ara no pen­sa pro­nun­ci­ar-se en aquest sen­tit, man­te­nint l’ac­tu­al pro­hi­bi­ció. La tas­ca que s’ha mar­cat aquest or­ga­nis­me en pri­mer

RACC: MÉS IN­CON­VE­NI­ENTS QUE AVAN­TAT­GES

Per la se­va ban­da, els au­to­mo­bi­lis­tes es­tan di­vi­dits. Llu­ís Pu­er­to, director tèc­nic de la Fun­da­ció RACC (Re­ial Au­to­mò­bil Club de Catalunya), creu que «no se­ria una bo­na idea» au­to­rit­zar la cir­cu­la­ció de pa­ti­nets

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.