La fau­la del fe­tus me­lò­man

La ci­èn­cia no ha de­mos­trat cap avan­tat­ge que els na­dons ‘es­col­tin’ me­lo­di­es abans del part Els ex­perts des­con­fi­en de l’efi­cà­cia del Baby­pod, un al­ta­veu in­tra­va­gi­nal

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - OL­GA PEREDA

To­tes les do­nes em­ba­ras­sa­des han lle­git, en al­gun mo­ment de la se­va ges­ta­ció, ar­ti­cles so­bre l’es­ti­mu­la­ció mu­si­cal pre­na­tal i els seus pre­te­sos be­ne­fi­cis so­bre el fe­tus. Imat­ges de pan­xes im­men­ses amb au­ri­cu­lars a so­bre en­va­ei­xen re­vis­tes es­pe­ci­a­lit­za­des i dei­xen clar que si vols que el teu fill si­gui llest i tran­quil has de po­sar mú­si­ca –per des­comp­tat, clàs­si­ca– com més avi­at mi­llor. Però, ¿el fe­tus ne­ces­si­ta es­col­tar mú­si­ca? És molt pro­ba­ble que no. ¿Hi ha evi­dèn­cia ci­en­tí­fi­ca dels seus be­ne­fi­cis? No. No obs­tant, a més dels ha­bi­tu­als au­ri­cu­lars, al mer­cat tro­bem l’úl­tim crit en es­ti­mu­la­ció mu­si­cal pre­na­tal: un al­ta­veu in­tra­va­gi­nal que, pre­sump­ta­ment, es­ti­mu­la la vo­ca­lit­za­ció abans de néi­xer. Es diu Baby­pod i cos­ta 150 eu­ros.

Jo­sé Ra­món Fernán­dez, pe­di­a­tre a la uni­tat de ne­o­na­to­lo­gia de l’Hos­pi­tal Ge­ne­ral Uni­ver­si­ta­ri San­ta Lu­cía (Car­ta­ge­na), re­cor­da que l’es­ti­mu­la­ció mu­si­cal pre­na­tal es va po­sar de mo­da des­prés d’un es­tu­di pu­bli­cat a la re­vis­ta Na­tu­re el 1993. En aque­lla oca­sió es van aga­far 36 ado­les­cents i se’ls va di­vi­dir en di­ver­sos grups. A uns se’ls va po­sar una com­po­si­ció de Mo­zart. Con­cre­ta­ment, la So­na­ta per a dos pi­a­nos en re ma­jor.

L’es­tu­di va con­fir­mar que du­rant uns mi­nuts, els xa­vals ex­po­sats a aques­ta me­lo­dia pun­tu­a­ven mi­llor en uns tests psi­co­lò­gics prac­ti­cats des­prés. L’es­tu­di es va fer no­més amb ado­les­cents i es va com­pro­var que l’efec­te po­si­tiu no era per­ma­nent si­nó molt tem­po­ral. Mal­grat ai­xò, ar­ran de la pu­bli­ca­ció es va pro­cla­mar –«sen­se cap fo­na­ment ci­en­tí­fic», pun­tu­a­lit­za el doc­tor Fernán­dez– que es­col­tar mú­si­ca clàs­si­ca a l’úter aug­men­ta la in­tel·li­gèn­cia dels na­dons.

La con­clu­sió del pe­di­a­tre i ne­o­na­tò­leg no pot ser més con­trà­ria: «Po­sar mú­si­ca amb al­ta­veus a la pan­xa no té cap be­ne­fi­ci per al fe­tus. És més, si su­pera de­ter­mi­nats de­ci­bels (65) pot ser fins i tot pe­ri­llós».

So­rolls de la ma­re

El fe­tus es­tà pro­te­git per mol­tes ca­pes i el seu sis­te­ma au­di­tiu es­tà s’es­tà desen­vo­lu­pant fins a la set­ma­na 20 (una ges­ta­ció nor­mal són 40 set­ma­nes). «Pot sen­tir –ex­pli­ca el pe­di­a­tre i ne­o­na­tò­leg– so­rolls na­tu­rals del cos de la ma­re: res­pi­ra­ció, di­ges­tió, ba­tec car­dí­ac. Tam­bé sons d’ori­gen ex­tern tot i que és més di­fí­cil que li ar­ri­bin a cau­sa de la quan­ti­tat de tei­xit que l’aï­lla de l’ex­te­ri­or». Hi ha evi­dèn­cia ci­en­tí­fi­ca que el so­roll ex­ces­siu, tam­bé a l’úter, pot in­cre­men­tar la pos­si­bi­li­tat de pa­tir sor­de­sa. «En un tre­ball del 1986 ja s’apre­ci­a­va que el risc de sor­de­sa es tri­pli­ca­va en els fills de ma­res ex­po­sa­des du­rant l’em­ba­ràs a una mit­ja­na de vuit ho­res di­à­ri­es a ni­vells de 65 i 95 de­ci­bels», re­cor­da el pe­di­a­tre. És molt im­por­tant, diu, ad­ver­tir-ne a les do­nes que tre­ba­llen, per exem­ple, a fà­bri­ques o ae­ro­ports.

Pur ne­go­ci

Baby­pod és un pe­tit dis­po­si­tiu que s’in­tro­du­eix a la va­gi­na de la ges­tant. Els seus res­pon­sa­bles as­se­gu­ren que «els es­tu­dis ci­en­tí­fics de­mos­tren que és l’únic apa­rell que es­ti­mu­la la vo­ca­lit­za­ció dels na­dons abans de néi­xer a tra­vés de la mú­si­ca i afa­vo­reix el seu desen­vo­lu­pa­ment neu­ro­nal». El pe­di­a­tre i ne­o­na­tò­leg de l’Hos­pi­tal San­ta Lu­cía ex­pli­ca que aques­ta és la con­clu­sió a què han ar­ri­bat des­prés de re­a­lit­zar eco­gra­fi­es en tres di­men­si­ons i com­pro­var que el fe­tus obria i tan­ca­va més la bo­ca si la se­va ma­re te­nia a la va­gi­na el Baby­pod. L’ex­pert, no obs­tant, des­con­fia de l’in­vent per­què l’es­tu­di no s’ha con­ti­nu­at en el temps. És a dir, nin­gú ha com­pro­vat si aquests na­dons, amb el pas dels me­sos i anys, par­len mi­llor que els fills de ma­res que no han uti­lit­zat l’al­ta­veu. «Com que no s’ha pro­du­ït un se­gui­ment d’aques­tes cri­a­tu­res tam­poc sa­bem si hi ha ha­gut efec­tes ad­ver­sos a mit­jà o llarg ter­mi­ni», des­ta­ca.

La in­tro­duc­ció al mer­cat del Baby­pod és, per Fernán­dez, pre­o­cu­pant ja que «ex­po­sa el fe­tus a in­ten­si­tats de so su­pe­ri­ors a les re­co­ma­na­des per l’Aca­dè­mia NordA­me­ri­ca­na de Pe­di­a­tres». El ne­o­na­tò­leg atri­bu­eix la mo­da de l’es­ti­mu­la­ció mu­si­cal pre­na­tal al «pur ne­go­ci» que im­pli­ca l’eta­pa de la ges­ta­ció i pri­me­ra in­fan­te­sa. «¿Qui no vol te­nir el mi­llor per al seu fill? Ju­guen amb la por i per ai­xò els pa­res i les ma­res com­prem co­ses que ens di­uen que se­ran bo­nes per als nos­tres fills. És un nín­xol de mer­cat molt gran».

Se­gons el pe­di­a­tre, es­tem ob­ses­si­o­nats amb l’es­ti­mu­la­ció que han de te­nir els nos­tres pe­tits: «Hi ha mol­ta pres­sa per­què fa­cin les co­ses com més avi­at mi­llor: men­jar, ca­mi­nar, par­lar... L’im­por­tant no és ar­ri­bar el pri­mer si­nó ar­ri­bar-hi. I fer-ho quan to­qui sent molt cons­ci­ent que ca­da nen i ne­na té el seu rit­me». Fernán­dez mal­par­la del màr­que­ting i as­se­gu­ra que la mi­llor es­ti­mu­la­ció que pa­res i ma­res po­den do­nar als seus fills és pas­sar temps amb ells, par­lar-los i lle­gir-los con­tes. «El so­roll ens pre­o­cu­pa, i molt, per­què afec­ta el desen­vo­lu­pa­ment d’un cer­vell en for­ma­ció», subrat­lla des­prés de re­cor­dar que a les uni­tats de ne­o­na­to­lo­gia s’es­for­ça molt a evi­tar l’ex­po­si­ció dels nou­nats pre­ma­turs al so­roll ex­ces­siu.

Si una d’em­ba­ras­sa­da vol par­lar amb el seu fill men­tre és a l’úter, que ho fa­ci. ¿El fe­tus ho es­col­ta­rà? «Pot­ser li ar­ri­ba al­gu­na co­sa», ex­pli­ca Fernán­dez. ¿El fa­rà més in­tel·li­gent? «No, però la ma­ma sen­ti­ria un vin­cle afec­tiu i ai­xò sem­pre es­tà bé». Fi­nal­ment, el pe­di­a­tre acon­se­lla alli­be­rar-se de tant màr­que­ting i gau­dir amb els seus pe­tits: «La vi­da és cur­ta. Dis­fru­ta

fill».H del teu

La lle­gen­da de la mú­si­ca pre­na­tal va sor­gir ar­ran d’un ar­ti­cle sen­se ba­se ci­en­tí­fi­ca

FDEAN DROBOT /123RF

Mú­si­ca em­ba­ras­sa­da col·lo­ca uns au­ri­cu­lars so­bre la pan­xa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.