Di­ver­sos pas­sat­gers agre­dei­xen dos vi­gi­lants del me­tro de BCN

L’in­ci­dent vi­o­lent es va re­gis­trar en un con­trol de bit­llets de trans­port

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - EL PE­RI­Ó­DI­CO

No­va agres­sió al me­tro de Bar­ce­lo­na. En aques­ta oca­sió, pro­ta­go­nit­za­da per un grup de pas­sat­gers, pel que sem­bla ebris, que vo­li­en evi­tar el con­trol de bit­llets i van aca­bar agre­dint els vi­gi­lants de se­gu­re­tat. L’in­ci­dent va te­nir lloc el di­lluns 5 de no­vem­bre, al ves­tí­bul de l’es­ta- ció de Tor­ras­sa, que uneix l’L-1 amb l’L-9, i l’agres­sió va ser gra­va­da per un tes­ti­mo­ni. A les imat­ges, s’hi apre­cia un grup de jo­ves agre­dint un dels vi­gi­lants, que im­mo­bi­lit­za un dels vi­at­gers. Un al­tre mem­bre de l’equip de se­gu­re­tat tam­bé re­sul­ta apa­llis­sat.

Des­prés de la ba­ra­lla, hi van in­ter­ve­nir els Mos­sos d’Es­qua­dra, avi­sats des del Cen­tre de Se­gu­re­tat del subur­bà. Els agents van iden­ti­fi­car els cau­sants de l’in­ci­dent. Les víc­ti­mes van acu­dir a un am­bu­la­to­ri i van in­ter­po­sar una de­nún­cia.

L’es­de­ve­ni­ment es va pro­duir no­més dos di­es des­prés que un grup de 34 gra­fi­ters s’en­fron­tés amb els vi­at­gers del me­tro, que els van re­treu­re que atu­res­sin la mar­xa per pin­tar els va­gons. Tres per­so­nes van re­sul­tar agre­di­des, en­tre elles una do­na em­ba­ras­sa­da, a qui van rui­xar amb es­prai la ca­ra. I la ma­ti­na­da de di­marts a di­me­cres, cinc vàn­dals van ata­car la lí­nia 9. Van en­trar per l’es­ta­ció de Cèn­tric i van ca­mi­nar fins a Les Mo­re­res, on van pin­tar un com­boi atu­rat. Un dels im­pli­cats va ser iden­ti­fi­cat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.