LA RAM­BLA I LA PLA­ÇA RE­IAL

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona Coses De La Vida Gran Barcelona - ERNEST ALÓS

El mes de desem­bre pas­sat es va se­ge­llar l’acord per fi­na­lit­zar la gu­er­ra de les ter­ras­ses. L’en­fron­ta­ment en­tre l’Ajun­ta­ment de Barcelona i el Gre­mi de Res­tau­ra­ció per l’apli­ca­ció es­tric­ta de l’or­de­nan­ça apro­va­da du­rant la le­gis­la­tu­ra de Xa­vi­er Tri­as, que obli­ga­va a re­ta­llar el nom­bre de tau­les als car­rers per fa­ci­li­tar el mo­vi­ment dels vi­a­nants, va fi­na­lit­zar amb una re­vi­sió de la nor­ma el juny pas­sat que te­ò­ri­ca­ment ha­via de per­me­tre re­cu­pe­rar al­guns cen­te­nars de pla­ces amb una in­ter­pre­ta­ció més fle­xi­ble. La va se­guir un trac­te es­pe­cí­fic per a les ter­ras­ses de la Bo­que­ria acor­dat al ju­li­ol. La tre­va s’ha man­tin­gut a to­ta la ciu­tat ex­cep­te al dis­tric­te de Ciu­tat Ve­lla, on el gre­mi ha ini­ci­at una sè­rie de mo­bi­lit­za­ci­ons des­prés de cons­ta­tar que la no­va or­de­nan­ça s’es­tà uti­lit­zant, en aquest cas, per con­ti­nu­ar re­ta­llant l’ofer­ta.

«El dis­tric­te mos­tra una ac­ti­tud ex­ces­si­va­ment bel·li­ge­rant, amb con­tí­nu­es ame­na­ces, en con­tra­dic­ció amb el pac­te, per­què la fle­xi­bi­li­tat que es va pac­tar va ser per sal­var ter­ras­ses, no per tan­car-ne més», cri­ti­ca el director del Gre­mi de Res­tau­ra­ció, Ro­ger Pa­lla­rols. «Hi ha zo­nes de la ciu­tat que són més com­ple­xes que d’al­tres. Ciu­tat Ve­lla té una den­si­tat més gran, fal­ta d’es­pai pú­blic i la con­cen­tra­ció més gran de res­tau­ra­ció de la ciu­tat», al·le­ga la re­gi­do­ra de Ciu­tat Ve­lla, Ga­la Pin.

Des­prés de la re­for­ma de l’or­de­nan­ça, el dis­tric­te ha d’ajus­tar les zo­nes de ter­ras­ses a la no­va nor­ma­ti­va i mo­di­fi­car en el ter­mi­ni de dos anys les or­de­na­ci­ons sin­gu­lars que s’ha­vi­en apro­vat en al­guns es­pais. «Vo­lem fer un plan­te­ja­ment més global de ca­da es­pai pú­blic, no no­més tau­les i ca­di­res, i re­vi­sar to­tes les si­tu­a­ci­ons en les quals hi ha con­flic­te que té a veu­re amb el des­cans ve­ï­nal, i si hi ha afec­ta­ció ve­ï­nal vet­lla­rem so­bre­tot per la sa­lut i el dret al des­cans dels ve­ïns», ad­ver­teix Pin. «On hi ha ha­gut pro­ces­sos par­ti­ci­pa­tius, els ve­ïns han dit que els prin­ci­pals pro­ble­mes que te­nen són al­tres», res­pon Pa­lla­rols.

«No no­més no s’es­tà com­plint el pro­cés de pa­ci­fi­ca­ció si­nó que, ex­cep­te a la Bo­que­ria, a Ciu­tat Ve­lla han ac­ce­le­rat el pro­cés de re­duc­ció de lli­cèn­ci­es, ins­pec­ci­ons i san­ci­ons; hi ha 20 punts a Ciu­tat Ve­lla on hi ha al­gun ti­pus d’ame­na­ça», la­men­ta el director del Gre­mi de Res­tau­ra­ció. Els més avan­çats, a la pla­ça de Ra­mon Be­ren­guer, San­ta Ma­ria del Mar i Ja­cint Ra­ven­tós. «En cap cas el pro­ble­ma d’ocu­pa­ció in­de­gu­da de l’es­pai

No tots els punts po­ten­ci­al­ment con­flic­tius al ma­pa de ter­ras­ses de Ciu­tat Ve­lla es­tan oberts, en­ca­ra. La Ram­bla i la pla­ça Re­ial en­ca­ra no s’han po­sat so­bre la tau­la. Tot i que des­prés de la pre­sen­ta­ció del pro­jec­te de re­for­ma de la Ram­bla el director del Gre­mi de Res­tau­ra­ció va aler­tar que la re­for­ma po­dia eli­mi­nar fins a 100 de les 400 tau­les que avui es des­ple­guen al pas­seig. Ro­ger Pa­lla­rols creu que el pro­jec­te par­teix d’un plan­te­ja­ment de «tu­ris­mo­fò­bia» mu­ni­ci­pal.

JSe­gons la re­gi­do­ra de Ciu­tat Ve­lla, aques­tes crí­ti­ques es ba­sen en un equí­voc a par­tir de la in­ter­pre­ta­ció de les re­cre­a­ci­ons vi­su­als de la fu­tu­ra Ram­bla, quan els usos des­prés de la re­for­ma no s’han con­cre­tat. «No hi ha or­de­na­ció de ter­ras­ses en­ca­ra», in­sis­teix Ga­la Pin. En el cas de la pla­ça Re­ial en­ca­ra no s’ha em­près cap pro­cés d’ajus­ta­ment de lli­cèn­ci­es. No obs­tant, ad­ver­teix que s’hau­ri­en de plan­te­jar qües­ti­ons qua­li­ta­ti­ves i si me­rei­xen igual trac­te es­ta­bli­ments amb una ofer­ta atrac­ti­va o aquells «amb una ofer­ta de qua­li­tat dub­to­sa» l’únic atrac­tiu dels quals és l’ús de l’es­pai pú­blic.

Jpú­blic és el de les ter­ras­ses –pro­tes­ta Pa­lla­rols–. El sec­tor ja ha pa­tit bas­tant i les ter­ras­ses són vi­tals per a la se­va su­per­vi­vèn­cia, a més de ge­ne­rar llocs de tre­ball i im­pos­tos», afe­geix.

Les pro­tes­tes del gre­mi s’han tro­bat amb la res­pos­ta d’en­ti­tats com Ciu­tat Ve­lla No Es­tà En Ven­da, l’as­so­ci­a­ció de ve­ïns del Gò­tic, Fem Pla­ça, la FAVB, l’As­sem­blea de Bar­ris per un Tu­ris­me Sos­te­ni­ble i Car­rers per a Tot­hom, que re­but­gen «la car­ta blan­ca que exi­geix el gre­mi» en l’ús de l’es­pai pú­blic, ja que «s’han de ga­ran­tir els drets del ve­ï­nat a l’ús i gau­di dels nos­tres car­rers i pla­ces li­mi­tant-ne l’ex­plo­ta­ció eco­nò­mi­ca» i ga­ran­tint «el dret al des­cans, a l’ac­ces­si­bi­li­tat i a un me­di am­bi­ent ade­quat».

La pla­ça de San­ta Ma­ria del Mar, ac­tu­al­ment amb 18 tau­les.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.