Alcá­cer aca­ba tom­bant el Bayern a Dort­mund (3-2)

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - JOAN DO­MÈ­NECH

Pa­co Alcá­cer con­ti­nua con­fir­mant a Ale­ma­nya la me­res­cu­da fa­ma de go­le­ja­dor que s’ha­via gua­nyat i va es­criu­re un al­tre epi­so­di de la se­va mà­gi­ca apor­ta­ció en el Bo­rus­sia Dort­mund. Va tor­nar a ser l’ho­me de­ci­siu per al seu equip amb el gol de­fi­ni­tiu, aques­ta ve­ga­da es­pe­ci­al­ment va­lu­ós per­què va aca­bar der­ro­tant el Bayern de Mu­nic en un xoc trans­cen­den­tal en la Bundesliga (3-2).

Els ba­va­re­sos ne­ces­si­ta­ven gua­nyar, o si més no pun­tu­ar, per no allu­nyar-se del li­de­rat a una dis­tàn­cia pre­o­cu­pant, però van tor­nar a ca­sa set punts més lluny, en ter­ce­ra po­si­ció. Per cul­pa d’Alcá­cer.

El da­van­ter va­len­cià, ce­dit pel Bar­ça, va emer­gir de nou des de la ban­que­ta en lloc de Ma­rio Göt­ze (m. 59) quan el Bo­rus­sia tor­na­va a per­dre (1-2) grà­ci­es al se­gon gol de Ro­bert Lewan­dowski (m. 52). L’ari­et po­lo­nès ha­via ano­tat en el pri­mer temps (m. 26), i el mo­men­ta­ni em­pat de Ste­fan Reus de pe­nal (m. 49) que­da­va desac­ti­vat. Co­men­ça­va la mit­ja ho­ra fi­nal i Reus va res­ta­blir l’em­pat, i ai­xò va pro­vo­car una no­va es­co­me­sa del Bayern, ne­ces­si­tat d’un tri­omf que l’acos­tés al cap­da­vant de la tau­la.

UN CON­TRA UN AMB NEUER L’on­ze de Niko Ko­vac es­ta­va tan des­es­pe­rat que va de­fen­sar molt mala­ment un con­tra­a­tac que va co­men­çar Axel Wit­sel a la ban­da dre­ta. Alcá­cer es­ta­va sol al cercle cen­tral i va ar­ren­car a cór­rer amb la pi­lo­ta cap a Ma­nu­el Neuer, i a qui va fin­tar un pa­rell de ve­ga­des abans de ba­tre’l amb un xut su­au. Una ve­ga­da més, amb el seu no­vè gol en vuit apa­ri­ci­ons, Alcá­cer s’in­ves­tia amb el pa­per d’he­roi. Gai­re­bé li va pren­dre Lewandwski, un al­tre nou amb ex­pe­ri­èn­cia, que va ano­tar el 3-3 en el temps afe­git però va ser anul·lat per fo­ra de joc.

Ri­bery i Piszc­zek.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.