No­va der­ro­ta del Reus, aquest cop a Ca­dis (2-0)

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

Al Reus se li ve­uen les cos­tu­res. El pes­si­mis­me ha en­trat en un ves­ti­dor que no­més su­ma una vic­tò­ria en les úl­ti­mes nou jor­na­des. Set mi­nuts va tar­dar el Ca­dis a di­la­pi­dar la il·lu­sió dels ca­ta­lans. Manu Va­lle­jo, de cap, es va an­ti­ci­par als tres cen­trals (m. 7). El por­ter Ed­gar Ba­dia sem­bla­va dis­po­sat a do­nar emo­ció amb ex­cel·lents in­ter­ven­ci­ons, però tot va aca­bar amb el gol de Lekic (m. 50).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.