Már­quez re­but­ja la po­lè­mi­ca a Cervera

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

Marc Már­quez va fes­te­jar el seu se­tè tí­tol amb una con­fe­rèn­cia de prem­sa a la Uni­ver­si­tat de Cervera, prè­via a la rua, i va de­fu­gir la po­lè­mi­ca per no sor­tir al bal­có de l’ajun­ta­ment, d’on pen­ja una pan­car­ta amb el le­ma Lli­ber­tat pre­sos po­lí­tics. «No bar­re­gem co­ses, si us plau. Ce­le­brem una ges­ta es­por­ti­va i ho faig amb la me­va gent», va al·le­gar Már­quez, que dis­fru­ta­va tant del pri­mer tí­tol com de l’úl­tim.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.