Max

El Periódico de Catalunya [Català] - - Primera Fila | Icult -

Max, di­ven­dres pas­sat a Va­lèn­cia. — Hi ha mas­sa so­roll i ver­bor­rea. I al­ho­ra som al se­gle en què la imat­ge ad­qui­reix més pre­pon­de­ràn­cia per co­mu­ni­car. Quan di­em que el cò­mic té di­buix i pa­rau­les és una con­ven­ció. En el meu cas, re­duir la pre­sèn­cia de tex­tos ha si­gut ins­tin­tiu. El di­buix co­mu­ni­ca d’una for­ma tre­me­bun­da. Sen­se pa­rau­les, el di­buix és el guió, és la nar­ra­ti­va. És una rei­vin­di­ca­ció del di­buix com a por­ta­dor del mis­sat­ge. Si par­les del nai­xe­ment del di­buix qui­na mi­llor for­ma de fer-ho que di­bui­xant.

— El pro­ta­go­nis­ta in­ten­ta sal­var un in­flat és­ser blanc di­bui­xant amb car­bó a la pa­ret de la se­va co­va.

— Un pe­tit ins­tint hu­ma­ni­ta­ri el por­ta a aco­llir-lo i ali­men­tar-lo, però no res­pon als seus es­tí­muls i no acon­se­gueix in­terac­tu­ar amb ell. Hi ha una me­tà­fo­ra: com ac­tua l’art o la re­pre­sen­ta­ció ar­tís­ti­ca, ja si­gui ci­ne­ma­to­grà­fi­ca, li­te­rà­ria... So­vint es ba­sa en un mo­del re­al, el trans­for­ma i des­prés se’n des­fà al cre­ar una no­va re­a­li­tat ar­tís­ti­ca, que vo­la so­la, aga­fa la se­va prò­pia di-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.