Eu­ro­vi­sió

A tots els es­pa­nyols la cre­a­ció d’una me­lo­dia i una lle­tra con­ce­bu­des per al con­curs mu­si­cal «Crec que pot sor­tir una co­sa in­teres­sant», as­se­gu­ra el mú­sic

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles - BEATRIZ MAR­TÍ­NEZ

Car­los Jean ha in­ven­tat una fór­mu­la per­què Es­pa­nya gua­nyi Eu­ro­vi­sió. Es trac­ta de tro­bar la can­çó per­fec­ta. El mú­sic i pro­duc­tor pen­sa que fins al mo­ment s’ha po­sat sem­pre més èm­fa­si en l’elec­ció dels ar­tis­tes i pel ca­mí ha que­dat el més im­por­tant: la qua­li­tat mu­si­cal dels te­mes.

Per ai­xò, a tra­vés del pro­jec­te #LaCan­ci­ónPer­fec­ta pre­tén tor­nar-li a les me­lo­di­es el pro­ta­go­nis­me que me­rei­xen en el cer­ta­men. Tam­bé vol que re­cu­pe­rin el seu sen­tit de­mo­crà­tic. Per ai­xò, qual­se­vol de nos­al­tres pot par­ti­ci­par en la com­po­si­ció d’aquest te­ma. N’hi ha prou d‘anar a la pà­gi­na web, des­car­re­gar la ba­se rít­mi­ca, llan­çar-se a ju­gar amb les me­lo­di­es i pu­jar el re­sul­tat a Youtu­be amb el hash­tag in­di­cat. Amb to­tes les pis­tes que re­bi, l’ar­tis­ta ani­rà bar­re­jant, aga­fant d’un lloc i un al­tre i con­fi­gu­rant un te­ma que es con­ver­ti­rà en la su­ma de molts.

«Crec que pot sor­tir una co­sa molt in­teres­sant. Aquest ti­pus de com­bi­na­ció i aques­ta ma­ne­ra de com­pon­dre mai s’ha­vi­en po­sat en mar­xa i crec que és bas­tant re­vo­lu­ci­o­nà­ria», ens ex­pli­ca. Per ell, tots por­tem mú­si­ca dins, i per tant som capa­ços de com­pon­dre, tot i que no sa­pi­guem to­car un ins­tru­ment. «Hi ha mol­ta gent que no es de­di­ca pro­fes­si­o­nal­ment a la mú­si­ca que po­dria te­nir un enor­me po­ten­ci­al com a com­po­si­tor, i no ho sap».

¿Per què li ha in­teres­sat ara a Car­los Jean pre­sen­tar una can­çó a Eu­ro­vi­sió i, a més, d’aques­ta ma­ne­ra? «Per­què crec que no es­tem pre­ment la te­cla ade­qua­da. Els re­sul­tats no són mas­sa bons, i es pot do­nar la vol­ta al mar­ca­dor. Si ens ho vo­lem pren­dre se­ri­o­sa­ment, s’han de fer les co­ses per gua­nyar. Per ai­xò vull fer una can­çó que si­gui com més com­ple­ta pos­si­ble i pen­sa­da ex­clu­si­va­ment per a Eu­ro­vi­sió», res­pon.

Re­co­neix que li hau­ria agra­dat te­nir més temps per fer di­fu­sió i po­der pre­sen­tar un pro­jec­te més sò­lid, però al­menys aquest és un pri­mer pas per con­ti­nu­ar as­sa­jant amb el for­mat i, pot­ser si surt bé, fer més co­ses amb ell.

Mi­lers de des­càr­re­gues

La pri­me­ra set­ma­na que es va po­sar en mar­xa el pro­jec­te, més de 2.000 per­so­nes es van des­car­re­gar la ba­se i es van po­sar a do­nar-li vol­tes a l’as­sump­te. Demà aca­ba la re­cep­ció de pis­tes i ales­ho­res co­men­ça­rà la se­go­na fa­se. Es po­sa­rà en mar­xa el ma­teix pro­ce­di­ment, en aques­ta oca­sió per es­criu­re la lle­tra. Abans del 15, la can­çó s’hau­rà d’ins­criu­re a la web d’RTVE ja aca­ba­da.

A par­tir d’aquest mo­ment s’ini­cia un llarg pro­cés que pas­sa per un bon gra­pat de fa­ses (co­mi­tès de se­lec­ció, elec­ció del pú­blic), fins que que­din 10 te­mes que se­ran els que par­ti­ci­pin a la Ga­la Es­pe­ci­al d’Eu­ro­vi­sió i que se­ran as­sig­nats als di­fe­rents par­ti­ci­pants d’Ope­ra­ci­ón Triun­fo.H

Demà s’aca­ba la re­cep­ció de pis­tes i, abans de di­jous, la de les lle­tres

Cre­a­dor Car­los Jean.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.