No­ve­tats

El Periódico de Catalunya [Català] - - Cartellera - D'An­drea Jaur­ri­e­ta. Amb In­grid Gar­cía Jons­son i Ál­va­ro Oga­lla. De Ja­ne Mag­nus­son. De Lé­o­nor Ser­rai­lle. Amb La­e­ti­tia Dosch. De Mat­teo Gar­ro­ne. Amb Mar­ce­llo Fon­te i Edo­ar­do Pes­ce. De Ju­an Ma­nu­el Co­te­lo. De Mic­ha­el Mo­o­re. De Gus­ta­vo Sánc­hez. D'Ali­ce Rohrwach

Ana de día.

Berg­man, su gran año.

Bi­en­ve­ni­da a Mont­par­nas­se.

Dogman.

El amor y la mu­er­te. His­to­ria de En­ri­que Gra­na­dos. El mayor re­ga­lo.

Fah­ren­heit 11/9.

I Ha­te New York.

Laz­za­ro Fe­liz.

Mandy.

Ma­quia: Una his­to­ria de amor in­mor­tal. Mi­llen­ni­um: Lo que no te ma­ta te ha­ce más fu­er­te. Over­lord.

Re­bel­des de Hin­dos­tan.

The Unt­hinka­ble.

Tu hi­jo.

De Crazy Pic­tu­res . Amb Ch­ris­tof­fer Nor­den­rot i Li­sa Hen­ni. De Mi­guel Án­gel Vi­vas. Amb Jo­sé Coronado i Pol Mo­nen.

De An­drea Jaur­ri­e­ta. Amb In­grid Gar­cía Jons­son. 16 Anys. Es­pa­nya. 2018. CO­MÈ­DIA DRA­MÀ­TI­CA. 110 min. L'Ana és una jo­ve for­mal, edu­ca­da en una fa­mí­lia de clas­se mit­ja­na tra­di­ci­o­nal. Un dia, des­co­breix que una do­ble idèn­ti­ca a ella ha ocu­pat el seu lloc.

B►B★RGMAN, De Ja­ne Mag­nus­son. 7 Anys. Su­è­cia, No­ru­e­ga. 2018. DO­CU­MEN­TAL. 117 min. A mit­jan se­gle XX, es va pro­duir un fe­no­men únic. Un su­ec llar­gue­rut, a punt de fer qua­ran­ta anys, va co­men­çar un perí­o­de de pro­duc­ció ci­ne­ma­to­grà­fi­ca sen­se pre­ce­dents.

►BI★NV★NIDA

De Lé­o­nor Ser­rai­lle. Amb La­e­ti­tia Dosch. 12 Anys. Fran­ça, Bèl­gi­ca. 2017. DRA­MA. 97 min. La Pau­la tor­na a Pa­rís des­prés d'un llarg perí­o­de fo­ra, amb el seu gat, ni un cèn­tim a la but­xa­ca i nin­gú a qui po­der tru­car.

►BO☰★MIAN

De Bryan Sin­ger. Amb Ra­mi Ma­lek. 12 Anys. Reg­ne Unit, Es­tats Units. 2018. DRA­MA. 134 min. Crò­ni­ca dels anys que van por­tar a la lle­gen­dà­ria ac­tu­a­ció de Qu­e­en al Li­ve Aid. ►BU★NOS

De Hafs­teinn Gun­nar Si­gurds­son. Amb Steinþór Hró­ar Steinþórs­son. 16 Anys. Is­làn­dia, Fran­ça. 2017. CO­MÈ­DIA NE­GRA. 89 min. Des­prés d'una su­po­sa­da in­fi­de­li­tat, la do­na de l'At­li el fa fo­ra de ca­sa i no li per­met se­guir ve­ient la se­va fi­lla. Lla­vors, es veu obli­gat a mu­dar-se a ca­sa dels seus pa­res.

►BURNING.

De Chang-dong Lee. Amb Yoo Ah In. 12 Anys. Co­rea del Sud. 2018. DRA­MA. 148 min. Un re­par­ti­dor ano­me­nat Jong­su es to­pa amb la Ha­e­mi, una no­ia que so­lia viu­re en el seu ve­ï­nat. Ella li de­ma­na que tin­gui cu­ra del seu gat men­tre es­ti­gui de vi­at­ge a l'Àfri­ca.

C►CAV★RNÍCOLA. De Nick Park. Apta. Reg­ne Unit, Fran­ça. 2018. ANI­MA­CIÓ. 88 min. Du­es ci­vi­lit­za­ci­ons, la de l'Edat de Pe­dra i la de Bron­ze, com­pe­tei­xen per fer-se lloc en la his­tò­ria.

►C☰RISTOP☰★R

De Marc Fors­ter. Amb Ewan McG­re­gor. Apta. Es­tats Units. 2018. AVEN­TU­RA. 104 min. Un pa­re de fa­mí­lia de clas­se tre­ba­lla­do­ra, Ch­ris­top­her Ro­bin, es tro­ba amb el seu amic de la in­fàn­cia Win­nie-the-Po­oh. ►CLIMAX.

De Gas­par Noé. Amb So­fia Bou­te­lla. 18 Anys. Fran­ça. 2018. TH­RI­LLER. 95 min. Uns jo­ves ba­lla­rins ce­le­bren una fes­ta en la qual avi­at una bo­ge­ria es­tra­nya els atra­pa to­ta la nit.

►CLOS★T

De Step­hen Dunn. Amb Con­nor Jes­sup. 16 Anys. Ca­na­dà. 2015. DRA­MA. 90 min. L'Os­car és un ado­les­cent que ar­ros­se­ga dos trau­mes d'in­fàn­cia: ha­ver vist una bru­tal agres­sió a un noi pel fet de ser ho­mo­se­xu­al i la se­pa­ra­ció poc amis­to­sa dels seus pa­res.

►COLD

De Pawel Paw­likowski. Amb Jo­an­na Ku­lig. 12 Anys. Po­lò­nia, Fran­ça, Reg­ne Unit. 2018. DRA­MA ROMÀNTIC. 89 min. Un ho­me i una do­na vi­uen una apas­si­o­na­da his­tò­ria d'amor en­tre les ru­ï­nes de la Po­lò­nia de post­guer­ra.

D►D★T★CTIV★ De Yu­zu­ru Tac­hikawa. Apta. Ja­pó. 2018. ANI­MA­CIÓ. 110 min. A la ba­dia de Tò­quio, el com­plex tu­rís­tic i cen­tre de con­ven­ci­ons Ed­ge of Oce­an, aca­bat d'inau­gu­rar, pre­pa­ra la pro­pe­ra fira. Abans de la ce­ri­mò­nia d'ober­tu­ra, s'hi pro­du­eix una for­ta ex­plo­sió. ►DOGMAN.

De Mat­teo Gar­ro­ne. Amb Mar­ce­llo Fon­te. 16 Anys. Ità­lia. 2018. TH­RI­LLER. 102 min. El Mar­ce­llo viu el seu dia a dia en­tre la fei­na a la se­va per­ru­que­ria per a gos­sos, els mo­ments amb la se­va fi­lla Ali­da i una es­tra­nya re­la­ció d'in­fe­ri­o­ri­tat amb el Si­mon­ci­no, un ex­bo­xe­ja­dor.

ED'Arant­xa Aguir­re. ►★GON

De Di­e­ter Ber­ner. Amb No­ah Sa­a­ve­dra. 12 Anys. Àus­tria. 2016. DRA­MA. 110 min. A prin­ci­pis del se­gle XX, Egon Sc­hi­e­le era un dels ar­tis­tes més pro­vo­ca­dors de Vi­e­na. Les do­nes eren el més sig­ni­fi­ca­tiu del seu art, so­bre­tot la se­va ger­ma­na pe­ti­ta, Ger­ti, i Wally Neu­zil.

►★L

De Arant­xa Aguir­re. Apta. Es­pa­nya. 2018. DO­CU­MEN­TAL. 80 min. El film re­crea la his­tò­ria apas­si­o­nant i tem­pes­tu­o­sa del com­po­si­tor En­ric Gra­na­dos a la Bar­ce­lo­na de fi­nals del se­gle XIX i prin­ci­pis del XX.

►★L

De Luis Or­te­ga. Amb Lo­ren­zo Fer­ro. 16 Anys. Ar­gen­ti­na. 2018. TH­RI­LLER. 117 min. Bu­e­nos Ai­res, 1971. El Car­li­tos és un jo­ve de ros­tre an­ge­li­cal, rín­xols dau­rats i ca­ra de nen. Quan ar­ri­ba a l'ado­les­cèn­cia des­co­breix la se­va ve­ri­ta­ble vo­ca­ció: ser un lla­dre. ►★L

De Julio Me­dem. Amb Úr­su­la Cor­be­ró. 16 Anys. Es­pa­nya. 2018. DRA­MA. 130 min. La Re­be­ca i el Marc són una jo­ve pa­re­lla que vi­at­ja fins a un mas que va per­tà­nyer a la fa­mí­lia del Marc per es­criu­re-hi la se­va his­tò­ria en co­mú. ►★L

De Las­se Hallström i Joe Johns­ton. Amb Macken­zie Foy. Apta. Es­tats Units. 2018. FAN­TÀS­TI­CA. 99 min. La Cla­ra es tro­ba de sob­te en un es­trany i mis­te­ri­ós món pa­ral·lel que al­ber­ga la Ter­ra dels Flocs de Neu, la Ter­ra de les Flors i la Ter­ra dels Dol­ços. ►★L

De Mar Tar­ga­ro­na. Amb Ma­rio Ca­sas. 12 Anys. Es­pa­nya. 2018. TH­RI­LLER. 110 min. Fran­cesc Boix, un pres que tre­ba­lla al la­bo­ra­to­ri fo­to­grà­fic del camp de con­cen­tra­ció de Maut­hau­sen, ar­ris­ca la se­va vi­da en pla­ne­jar l'eva­sió d'uns ne­ga­tius. ►★L

De Ju­an Ma­nu­el Co­te­lo. 12 Anys. Es­pa­nya. 2018. DO­CU­MEN­TAL. 90 min. Do­cu­men­tal que par­la del per­dó a tra­vés de tes­ti­mo­nis dels que l'han do­nat i els que l'han re­but.

►★L

De Ro­dri­go So­ro­goyen. Amb An­to­nio de la Tor­re. 12 Anys. Es­pa­nya. 2018. DRA­MA. 131 min. El Ma­nu­el, un in­flu­ent vi­ce­se­cre­ta­ri au­to­nò­mic que ho té tot a fa­vor per fer el salt a la po­lí­ti­ca na­ci­o­nal, ob­ser­va com la se­va vi­da per­fec­ta s'en­fon­sa a par­tir d'unes fil­tra­ci­ons.

►★L

De Paul Sch­ra­der. Amb Et­han Hawke. 16 Anys. Es­tats Units. 2017. TH­RI­LLER. 108 min. Ernst To­ller és un rec­tor so­li­ta­ri d'una pe­ti­ta es­glé­sia a l'es­tat de No­va York. Quan una fe­li­gre­sa li de­ma­na que acon­se­lli al seu ma­rit, el To­ller se sub­mer­geix en el seu tur­men­tat pas­sat.

►★LS

De Carmen Ro­drí­guez i Ju­an Ga­me­ro. Apta. Es­pa­nya. 2016. DO­CU­MEN­TAL. 85 min. Pas­seig per l'es­ce­na ar­tís­ti­ca del SoHo de No­va York du­rant els anys 70 i 80 del se­gle XX, acom­pa­nyats per Los Ka­ra­ma­zoff, un grup d'ar­tis­tes que van viu­re, van tre­ba­llar i van se­ge­llar la se­va amis­tat du­rant aquells anys al SoHo.

►★L

De Iram Haq. Amb Ma­ria Mozh­dah. 16 Anys. Ale­ma­nya, No­ru­e­ga, Su­è­cia. 2017. DRA­MA. 106 min. La Nis­ha és una no­ia de set­ze anys que té una do­ble vi­da. A ca­sa és una per­fec­ta jo­ve pakis­ta­ne­sa, però amb els seus amics es trans­for­ma en una ado­les­cent no­ru­e­ga com les al­tres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.