PER ALS MÉS PE­TITS

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

DE LA PE­DRE­RA

Pro­ven­ça, 261-265, Bar­ce­lo­na

Dis­sab­te a les 18 h. i diu­men­ge a les 12 h. A par­tir de 6 anys. Un cau de mil se­crets és un es­pec­ta­cle es­crit i mu­si­cat es­pe­ci­al­ment per ser re­pre­sen­tat a l'Au­di­to­ri de La Pe­dre­ra. La his­tò­ria i les can­çons ins­pi­ra­des en l'obra de Gau­dí por­ta­ran pe­tits i grans a viu­re una ex­pe­ri­èn­cia fan­tàs­ti­ca a la Ca­sa Mi­là, que ens fa­rà anar i ve­nir de l'ac­tu­a­li­tat a la Bar­ce­lo­na de prin­ci­pis del se­gle XX. La be­lle­sa del nos­tre pa­tri­mo­ni ens con­dui­rà a ob­ser­var les co­ses per po­der anar més en­llà de les apa­ren­ces i apro­fun­dir en as­pec­tes com el res­pec­te a la di­fe­rèn­cia, ma­du­rar en res­pon­sa­bi­li­tat i, so­bre­tot, fer-ho a tra­vés de la mú­si­ca. Es trac­ta d'un mu­si­cal de but­xa­ca di­ri­git a tots els pú­blics, pro­du­ït per Fun­da­ció Ca­ta­lu­nya la Pe­dre­ra i cre­at i es­crit per Pi­ti Es­pañol (lle­tra) i Joan Vi­ves (mú­si­ca), in­ter­pre­tat pels can­tants-ac­tors d'El Mu­si­cal Més Pe­tit. Els pro­ta­go­nis­tes d'aquest mu­si­cal són el fil con­duc­tor de la his­tò­ria; a més d'ac­tu­ar, can­ten acom­pa­nyats de mú­si­ca en di­rec­te ins­pi­ra­da en l'obra de Gau­dí. Qua­tre ac­tors i un mú­sic in­ter­pre­ta­ran els sis pers. ni­na, que ha co­brat vi­da. El dia se­güent els nens es tro­ben amb la ni­na i no s'ex­pli­quen qui és. La ni­na pre­tén ser com ells, ser una per­so­na. Els nens li ne­guen aques­ta con­di­ció, però li ex­pli­quen què cal fer per ser una per­so­na. Tot es com­pli­ca quan apa­reix a l'abo­ca­dor un ho­me amb ai­re ame­na­ça­dor que bus­ca des­es­pe­ra­da­ment una ni­na que sem­bla con­te­nir en el seu in­te­ri­or una co­sa molt va­lu­o­sa per a ell. Madein, ac­tu­ant com ho fa­ria una per­so­na, tro­ba­rà com sor­tir d'aques­ta si­tu­a­ció, alli­be­rant als nens del pe­rill. C/ Te­rol, 26. Vi­la de Grà­cia., T. 932 853 712. Dis­sab­tes, diu­men­ges i fes­tius. “Pa­tim, pa­tam, pa­tum, ho­mes i do­nes del cap dret Pa­tim, pa­tam, pa­tum, no tre­pit­geu el Patufet“. ¡Dé­ja­te en­vol­ver por la can­ci­ón de Patufet y acompáña­lo en es­ta gran aven­tu­ra mu­si­cal!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.