MÚ­SI­CA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

L'ALI­AN­ÇA DE PO­BLE­NOU

Ram­bla del Po­ble­nou, 42, Bar­ce­lo­na

Diu­men­ge a les 17.30 h. The Pinker To­nes, el grup de pop elec­tò­nic pre­sen­ta l'es­pec­ta­cle Rolf & Flor a l'Ama­zo­nes. Es trac­ta d'un con­cert per a to­ta la fa­mí­lia. Rolf i Flor vi­at­gen a l'Ama­zo­nes amb l'àvia de Rolf i l'avi de Flor. Allà co­nei­xe­ran la lle­gen­da de Po­son­do i em­bar­ca­ran en una ex­pe­di­ció on des­co­bri­ran com vi­uen els in­dí­ge­nes i apren­dran a res­pec­tar l'equi­li­bri de la sel­va. Di­ver­tit: The Pinker To­nes han comp­tat amb l'aju­da de l'actriu i di­rec­to­ra te­a­tral San­dra Mon­clús, que ha fet l'as­ses­so­ra­ment en la di­rec­ció es­cè­ni­ca. In­ter­pre­ten a di­fe­rents per­so­nat­ges del con­te, com Ma­rio, l'àvia de Rolf, ca­rac­te­rit­zant a me­su­ra que avan­ça l'es­pec­ta­cle. Par­ti­ci­pa­tiu: Els nens i els pa­res po­dran col·la­bo­rar al llarg del con­cert, no no­més can­tant, si­nó pu­jant a l'es­ce­na­ri a fer di­fe­rents ac­ci­ons. Edu­ca­tiu: L'es­pec­ta­cle és bi­lin­güe, amb la nar­ra­ció i al­gu­nes de les can­çons en cas­te­llà i al­tres en an­glès. Tam­bé con­tem­pla va­lors com la ce­le­bra­ció de la di­fe­rèn­cia, to­le­ràn­cia o res­pec­te als al­tres i en la na­tu­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.