In­fan­tils

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

St An­to­ni Mª Cla­ret 120.<M> L2 L5 ,L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N1, T. 936 035 161.

d'Ever Blanc­het. Dt. dc. 20.30 h. Mu­si­cal a par­tir de 8 anys: de Ge­rard Váz­quez, Pe­re An­glas i Al­bert Ar­ti­gas. Ds 17 h., dg. 12 h. Es­tre­na 15/11:

LLIU­RE GRÀ­CIA TE­A­TRE

c/ Ne­o­pà­tria 54., T. 933 457 930. El 10 de no­vem­bre:

de Cia. Théâ­tre de la Guim­bar­de i l'11 de no­vem­bre: de La Pe­ti­ta Ma­lu­ma­lu­ga. Con­sul­teu www.sat-te­a­tre.cat

TE­A­TRE

Les Flors 23, T. 934 417 022. Cia El Dit al Nas pres. Ds. 18 h., dg. 12 h.

GAUDÍ BCN

St An­to­ni Mª Cla­ret 120.<M> L2 L5 ,L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N1, T. 936 035 161.

el mu­si­cal. Dv. i ds. 17 h. i dg. 12 h.

LLIU­RE MONTJUÏC

Pas­seig de Sta. Ma­dro­na, 40-46 / Pça. Mar­ga­ri­da Xir­gu 1. Me­tro (Po­ble Sec L3, Es­pa­nya L3-L1), T. 932 289 747. de To­ti To­ro­nell. Fins al 18/11. Re­co­ma­nat de 5 a 8 anys. Més in­for­ma­ció www. te­a­tre­lliu­re.com, ta­qui­lles del te­a­tre, Ticket Ram­bla (Ram­bla 99) i al 902 106 369

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.