Trump rep­ta la Xi­na amb l’ar­rest de l’he­re­va de Huawei

Cai­gu­da en les bor­ses al tren­car-se la breu tre­va en la guer­ra co­mer­ci­al

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - ADRIÁN FONCILLAS

L’in­grés a la pre­só de Meng Wanz­hou,

en­ca­ra que fos tem­po­ral,

se­ria di­fí­cil­ment di­ge­ri­ble pel Go­vern xi­nès

El Ca­na­dà ha de­tin­gut per or­dre dels Es­tats Units Meng Wanz­hou, directora fi­nan­ce­ra del ti­tà xi­nès de te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons Huawei. L’ar­rest de Meng és un sis­me di­plo­mà­tic d’efec­tes po­ten­ci­als de­vas­ta­dors per a la frà­gil tre­va que ha­vi­en fir­mat re­cent­ment els EUA i la Xi­na en la se­va guer­ra co­mer­ci­al. Les bor­ses van an­ti­ci­par amb brus­ques cai­gu­des als mer­cats eu­ro­peus i la co­tit­za­ció del Dow Jo­nes les con­se­qüèn­ci­es de l’ar­rest. L’Ibex va tan­car la ses­sió amb una cai­gu­da del 2,75%, el re­tro­cés més gran de l’any

Meng va ser de­tin­gu­da la set­ma­na pas­sa­da a l’ae­ro­port de Van­cou­ver, se­gons la prem­sa ca­na­den­ca, per les pre­sump­tes vi­o­la­ci­ons als em­bar­ga­ments nord-ame­ri­cans a l’Iran. Ahir s’ha­via de ce­le­brar una vis­ta per de­ci­dir si es­pe­ra a la pre­só la re­so­lu­ció de l’ex­tra­di­ció que exi­geix els Es­tats Units o si surt so­ta fi­an­ça. El se­cret ju­di­ci­al ex­pli­ca l’es­cas­se­tat de de­talls so­bre l’ar­rest. La com­pa­nyia xi­ne­sa amb prou fei­nes va acla­rir que Meng ha si­gut «de­tin­gu­da tem­po­ral­ment» i s’en­fron­ta a «càr­recs no es­pe­ci­fi­cats».

FI­LLA DEL FUN­DA­DOR Meng no és una qual­se­vol. La fi­lla del mí­tic fun­da­dor de Huawei, Ren Zheng­fei, i la se­va més que pro­ba­ble suc­ces­so­ra, for­ma part de l’aris­to­crà­cia empresarial del pa­ís. La com­pa­nyia re­su­meix el tomb eco­nò­mic i el salt a l’ex­te­ri­or que pre­tén Pe­quín: és lí­der en equi­pa­ment i ser­veis de te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons al món i aca­ba de des­ban­car Ap­ple en ven­des de te­le­fo­nia mò­bil. L’in­grés a pre­só de Meng, fins i tot tem­po­ral, se­ria di­fí­cil­ment di­ge­ri­ble per a Pe­quín.

La re­ac­ció xi­ne­sa es cor­res­pon a la mag­ni­tud de la se­va fi­gu­ra. La se­va am­bai­xa­da d’Ot­tawa va exi­gir l’alli­be­ra­ment im­me­di­at i va ex­po­sar la se­va fer­ma opo­si­ció a la «greu vi­o­la­ció» dels seus drets hu­mans. «Se­gui­rem molt de prop la re­so­lu­ció del cas i pren­drem to­tes les me­su­res ne­ces­sà­ri­es per pro­te­gir els drets le­gí­tims i in­te­res­sos d’una ciu­ta­da­na xi­ne­sa», as­se­gu­ra el co­mu­ni­cat.

La prem­sa nord-ame­ri­ca­na va re­ve­lar a l’abril que la fis­ca­lia es­ta­va in­ves­ti­gant des del 2016 els en­vi­a­ments per vai­xell de ma­nu­fac­tu­res a pa­ï­sos com l’Iran o Co­rea del Nord, en vi­o­la­ció de l’em­bar­ga­ment de­cre­tat per Was­hing­ton. Huawei sem­bla que va sub­mi­nis­trar pro­duc­tes ma­nu­fac­tu­rats, se­gons aques­tes in­for­ma­ci­ons.

AL­TRES AN­TE­CE­DENTS El cas re­cor­da els pro­ble­mes pa­tits l’any pas­sat per ZTE, una al­tra mul­ti­na­ci­o­nal xi­ne­sa de te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons. L’em­pre­sa va ser san­ci­o­na­da pel De­par­ta­ment de Jus­tí­cia des­prés que el Go­vern de­ter­mi­nés que ha­via ig­no­rat l’em­bar­ga­ment. La pro­hi­bi­ció a les com­pa­nyi­es nord-ame­ri­ca­nes de ven­dre mi­cro­xips va em­pè­nyer ZTE a l’abis­me i no­més una tru­ca­da del pre­si­dent xi­nès, Xi Jin­ping, al seu ho­mò­leg nord-ame­ri­cà, Do­nald Trump, va evi­tar-ne la fa­lli­da. El greu­ge es va re­sol-

dre amb una mul­ta de 1.400 mi­li­ons la re­no­va­ció de la cú­pu­la i l’ar­ri­ba­da de su­per­vi­sors nord-ame­ri­cans.

Huawei és una víc­ti­ma re­cur­rent de la guer­ra co­mer­ci­al que dis­pu­ten les du­es po­tèn­ci­es glo­bals. Els Es­tats Units l’han sot­mès a con­trols su­fo­cants per la por que els seus te­lè­fons i xar­xes si­guin el ca­vall de Tro­ia de l’es­pi­o­nat­ge xi­nès. Tam­bé el Reg­ne Unit, No­va Ze­lan­da i Aus­trà­lia l’han apar­tat de les se­ves in­fra­es­truc­tu­res més sen­si­bles.

L’ar­rest de Meng me­su­ra­rà la so­li­de­sa de la tre­va que Xi i Trump ha­vi­en acor­dat en la re­cent ci­me­ra del G-20 a l’Ar­gen­ti­na. Tots dos es van do­nar tres me­sos per re­sol­dre les di­fe­rèn­ci­es abans de l’en­tra­da en vi­gor de nous aran­zels, que tin­dran efec­tes ca­tas­trò­fics per a les du­es eco­no­mi­es.

Els ex­perts ja ha­vi­en aler­tat que les ex­ces­si­ves di­fe­rèn­ci­es des­car­ten una en­te­sa prò­xi­ma. La de­ten­ció de la directora fi­nan­ce­ra del mas­ca­ró de proa empresarial del pa­ís és un ca­sus

be­lli que ge­ne­ra­rà pro­tes­tes ira­des, editorials in­cen­di­a­ris i un cli­ma poc pro­pi­ci per su­a­vit­zar les so­lu­ci­ons.

Per­fil de Meng Wanz­hou, directora fi­nan­ce­ra de l’em­pre­sa tec­no­lò­gi­ca xi­ne­sa Huawei.

AP / NG HAN GUAN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.