27 fe­rits al re­pri­mir els Mos­sos du­es pro­tes­tes con­tra Vox

El boi­cot in­de­pen­den­tis­ta a ac­tes de Vox a Gi­ro­na i Ter­ras­sa dei­xa 27 fe­rits Els cu­pai­res tor­nen a exi­gir la di­mis­sió del con­se­ller i ERC de­ma­na una in­ves­ti­ga­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - EL PERIÓDICO

Gi­ro­na i Ter­ras­sa van ser ahir es­ce­na­ris de nous epi­so­dis de ten­sió en­tre in­de­pen­den­tis­tes i els Mos­sos d’Es­qua­dra que van tor­nar a sac­se­jar les cos­tu­res po­lí­ti­ques del bloc so­bi­ra­nis­ta. A Gi­ro­na, la po­li­cia ca­ta­la­na va car­re­gar amb du­re­sa con­tra di­ver­sos cen­te­nars de per­so­nes que pro­va­ven d’im­pe­dir la ce­le­bra­ció d’un ac­te a fa­vor de la Cons­ti­tu­ció en el cen­tre de la ciu­tat. El re­sul­tat: un de­tin­gut i una vin­te­na de fe­rits, en­tre ells 15 agents. La con­se­qüèn­cia po­lí­ti­ca: la CUP va exi­gir una al­tra ve­ga­da el cap del con­se­ller d’In­te­ri­or, Mi­quel Buch, però aques­ta ve­ga­da tam­bé ERC va de­ma­nar una «in­ves­ti­ga­ció di­li­gent» per acla­rir els fets. Ho­res des­prés, en un epi­so­di si­mi­lar a Ter­ras­sa, la di­pu­ta­da de la CUP Maria Sir­vent va re­sul­tar fe­ri­da a la mà pel tret d’un pro­jec­til de pre­ci­sió du­rant uns al­da­rulls que van dei­xar dos de­tin­guts.

Els in­ci­dents a Gi­ro­na es van des­en­ca­de­nar quan di­ver­sos cen­te­nars de per­so­nes, mol­tes d’elles en­ca­put­xa­des, van ir­rom­pre a la pla­ça 1 d’Oc­tu­bre, fins fa poc ano­me­na­da pla­ça de la Cons­ti­tu­ció, per pro­var de boi­co­te­jar la com­me­mo­ra­ció dels 40 anys de la Car­ta Mag­na que ha­via con­vo­cat el col·lec­tiu Bor­bo­nia, autodefinit com un «mo­vi­ment ciu­ta­dà que uneix els ve­ïns de Gi­ro­na con­tra­ris al mo­vi­ment in­de­pen­den­tis­ta». L’ac­te ha­via re­but el su­port del PP i Vox, raó per la qual s’ha­via or­ga­nit­zat la con­tra­ma­ni­fes­ta­ció amb l’ob­jec­tiu d’evi­tar que se ce­le­brés.

PLA­ÇA BLINDADA La pla­ça es­ta­va tan­ca­da des de la nit an­te­ri­or i blindada per una vin­te­na de fur­go­ne­tes de la po­li­cia au­to­nò­mi­ca per evi­tar pre­ci­sa­ment que ma­ni­fes­tants d’un i al­tre sig­ne es tro­bes­sin. A l’ar­ri­bar a la pla­ça, els in­de­pen­den­tis­tes van fer cau­re les tan­ques si­tu­a­des en un dels ex­trems per in­ten­tar ac­ce­dir-hi per la for­ça, mo­ment en què es va pro­duir la pri­me­ra càr­re­ga dels Mos­sos. La cal­ma ten­sa que va pros­se­guir a aques­ta pri­me­ra càr­re­ga es va tren­car al cap de pocs mi­nuts per l’ar­ri­ba­da a la zo­na en la qual es tro­ba­ven els an­ti­cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes de l’em­pre­sa­ri Ál­va­ro de Ma­ric­ha­lar, que va ser in­cre­pat i va ha­ver de ser pro­te­git per agents de la po­li­cia au­to­nò­mi­ca.

Quan Ma­ric­ha­lar era es­cor­tat cap a la zo­na de la pla­ça en què es con­cen­tra­ven els cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes es van pro­duir nous en­fron­ta­ments en­tre les for­ces an­ti­a­va­lots i els ma­ni­fes­tants. Al vol­tant de 200 per­so­nes, mol­tes d’elles amb ban­de­res es­pa­nyo­les, van as­sis­tir a l’ac­te. A l’Hos­pi­tal Josep Tru­e­ta de Gi­ro­na van in­gres­sar tres per­so­nes fe­ri­des en els in­ci­dents, du­es d’elles en es­tat lleu que van ser do­na­des d’al­ta al cap de po­ques ho­res, i una en es­tat greu que va ro­man­dre en ob­ser­va­ció en­ca­ra que evo­lu­ci­o­na fa­vo­ra­ble­ment.

ELS MOS­SOS ES DE­FEN­SEN El di­rec­tor ge­ne­ral dels Mos­sos, Andreu Mar­tí­nez, va de­fen­sar que l’ope­ra­tiu des­ple­gat va ser «cor­rec­te i ade­quat» per de­fen­sar el dret de ma­ni­fes­ta­ció, da­vant l’«atac or­ga­nit­zat» con­tra la lí­nia po­li­ci­al per part d’uns 40 en­ca­put­xats, la con­vo­ca­tò­ria dels quals, va afir­mar, no ha­via es­tat co­mu­ni­ca­da. Tan­ma­teix, l’agrupació d’ERC a Gi­ro­na va exi­gir «una in­ves­ti­ga­ció di­li­gent» per acla­rir els in­ci­dents, men­tre que la CUP va tor­nar a re­cla­mar la di­mis­sió del con­se­ller Buch, com ja va fer en dos epi­so­dis re­cents de càr­re­gues po­li­ci­als con­tra in­de­pen­den­tis­tes.

En aquest cal­de­jat am­bi­ent es van pro­duir ja a la tar­da els dis­tur­bis a Ter­ras­sa, quan un grup de ma­ni­fes­tants van in­ten­tar de­pas­sar un cor­dó po­li­ci­al per im­pe­dir un ac­te de Vox a la pla­ça del Pri­mer de Maig. Des­prés de cre­mar con­te­ni­dors i des­tros­sar mo­bi­li­a­ri ur­bà, la po­li­cia au­to­nò­mi­ca va ar­res­tar du­es per­so­nes acu­sa­des d’atemp­tat a l’au­to­ri­tat. En les càr­re­gues van re­sul­tar fe­rits dos ma­ni­fes­tants i cinc mos­sos. Se­gons la CUP, Sir­vent es­ta­va aju­dant una me­nor que es tro­ba­va a ter­ra le­si­o­na­da per un «im­pac­te al cap» quan va ser fe­ri­da a la mà per un pro­jec­til d’es­cu­ma, un ma­te­ri­al an­ti­a­va­lots que la po­li­cia ca­ta­la­na sol uti­lit­zar per dis­per­sar ma­ni­fes­tants des que se’ls va pro­hi­bir uti­lit­zar pi­lo­tes de go­ma.

La di­pu­ta­da an­ti­ca­pi­ta­lis­ta

Maria Sir­vent va re­sul­tar fe­ri­da a la mà pel tret d’un pro­jec­til de pre­ci­sió

ICONNA / GLÒ­RIA SÁNC­HEZ

Una di­pu­ta­da de la CUP, en­tre els le­si­o­nats a Gi­ro­na (fo­to) i Ter­ras­sa.

GI­RO­NA Els ser­veis d’emer­gèn­ci­es tras­lla­den un dels fe­rits.

GI­RO­NA Ma­ni­fes­tants an­ti­fei­xis­tes llan­cen tan­ques con­tra els Mos­sos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.