Les tan­ques de Ceu­ta i Me­li­lla, sen­se ga­ni­ve­tes a par­tir del ge­ner

Gran­de-Mar­laska con­fir­ma que al­guns dels trams de les tan­ques s’ele­va­ran L’Exe­cu­tiu anun­cia que ins­tal·la­rà més cà­me­res de de­tec­ció tèr­mi­ca de mo­vi­ment

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - IOLANDA MÁRMOL

El Go­vern pre­veu eli­mi­nar les con­cer­ti­nes, o ga­ni­ve­tes en­cas­ta­des a les tan­ques de Ceu­ta i de Me­li­lla, en el pri­mer tri­mes­tre del 2019. Amb gai­re­bé tots els in­for­mes que va sol·li­ci­tar ja so­bre la tau­la, l’Exe­cu­tiu ha de­ci­dit que re­ti­ra­rà aquests ele­ments per im­pe­dir l’ac­cés d’im­mi­grants en ter­ri­to­ri es­pa­nyol. Des­prés d’ha­ver es­tat bus­cant en l’úl­tim mig any un mè­to­de «menys cru­ent» i des­prés dels úl­tims in­ci­dents, fi­nal­ment el Ga­bi­net de Pe­dro Sánc­hez op­ta per me­su­res de se­gu­re­tat al­ter­na­ti­ves.

El mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Fer­nan­do Gran­de-Mar­laska, va anun­ci­ar ahir en con­ver­sa in­for­mal amb els pe­ri­o­dis­tes en la ce­le­bra­ció dels 40 anys de la Cons­ti­tu­ció que es re­ti­ra­ran les fu­lles, s’ele­va­rà l’al­tu­ra de la

tan­ca en «al­gu­nes zo­nes» i s’ins­tal·la­ran no­ves cà­me­res tèr­mi­ques de de­tec­ció de mo­vi­ment més so­fis­ti­ca­des que les ac­tu­als.

No es­tan tots els de­talls de­ci­dits, va ad­ver­tir el mi­nis­tre, per­què el Go­vern es­tà pen­dent de les con­si­de­ra­ci­ons d’un úl­tim in­for­me que ha sol·li­ci­tat a una em­pre­sa pú­bli­ca. Tot i ai­xí, la de­ter­mi­na­ció del seu de­par­ta­ment és ele­var la pro­pos­ta al Con­sell de Mi­nis­tres en els pri­mers me­sos del 2019.

FRON­TE­RA IN­TEL·LI­GENT Gran­de-Mar­laska va anun­ci­ar al juny, quan va ar­ri­bar al mi­nis­te­ri, que la se­va in­ten­ció era re­ti­rar «amb ca­ràc­ter im­me­di­at» les con­cer­ti­nes. Al mes se­güent, di­ver­sos im­mi­grants i agents de la Guàr­dia Ci­vil van re­sul­tar fe­rits en un in­tent de tras­pas­sar la lí­nia fron­te­re­ra a Ceu­ta.

El Go­vern té des de fa temps els

in­for­mes tèc­nics so­bre la tau­la i tre­ba­lla so­bre el ter­reny per veu­re com dis­se­nya una «fron­te­ra in­tel·li­gent amb co­tes de més se­gu­re­tat», una ini­ci­a­ti­va en què es­tan d’acord els prin­ci­pals sin­di­cats dels cos­sos i for­ces de se­gu­re­tat de l’Es­tat.

La pre­sèn­cia de con­cer­ti­nes a les tan­ques de Ceu­ta i Me­li­lla ha ge­ne­rat sem­pre una cer­ta in­co­mo­di­tat en­tre els so­ci­a­lis­tes. Va ser el PSOE el 2005 (du­rant el pri­mer man­dat de Jo­sé Luis Ro­drí­guez Za­pa­te­ro) qui va au­to­rit­zar per via d’ur­gèn­cia la ins­tal·la­ció de tan­ques i con­cer­ti­nes. Uns anys des­prés, Al­fre­do Pérez Ru­bal­ca­ba va as­se­gu­rar, sent se­cre­ta­ri ge­ne­ral del PSOE, que ha­via exi­git la re­ti­ra­da d’aquests dis­po­si­tius per­què cons­ti­tu­ï­en un sis­te­ma de pro­tec­ció «in­hu­mà».

TRE­BA­LLAR LES CAU­SES PRO­FUN­DES Més en­llà de la re­ti­ra­da de les con­cer­ti­nes, el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or va em­fa­tit­zar la vo­lun­tat de l’Exe­cu­tiu de tre­ba­llar en les cau­ses pro­fun­des de la im­mi­gra­ció i va re­mar­car la ne­ces­si­tat que la UE as­su­mei­xi que la so­lu­ció ha de ser con­jun­ta. Es­pa­nya ha li­de­rat en aquests úl­tims me­sos la re­cla­ma­ció (acon­se­gui­da ja) que la Co­mis­sió Eu­ro­pea en­tre­gui 140 mi­li­ons al Mar­roc per en­for­tir la se­va po­li­cia fron­te­re­ra i rei­vin­di­ca la col·la­bo­ra­ció amb els pa­ï­sos d’ori­gen dels im­mi­grants.

La prò­xi­ma ci­me­ra de l’ONU en im­mi­gra­ció, que se ce­le­bra­rà a Marràqueix, pre­tén or­de­nar els flu­xos mi­gra­to­ris i con­sen­su­ar els drets dels des­pla­çats.

JO­SÉ LUIS ROCA

Un agent de la Guàr­dia Ci­vil de vi­gi­làn­cia a la tan­ca de Me­li­lla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.