Tor­ra im­po­sa a In­te­ri­or una pur­ga en els Mos­sos

El pre­si­dent desau­to­rit­za la con­se­lle­ria des­prés d’una ten­sa dis­cus­sió di­jous a la nit L’or­dre ir­ri­ta la po­li­cia ca­ta­la­na i fa més pro­fun­da la bret­xa en­tre el cos i la Ge­ne­ra­li­tat

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - GUI­LLEM SÀNC­HEZ

El pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, va tor­nar ahir a obrir una cri­si en­tre el Go­vern i els Mos­sos d’Es­qua­dra. Tor­ra va exi­gir una pur­ga a la Con­se­lle­ria d’In­te­ri­or i a la cú­pu­la po­li­ci­al des­prés de l’ac­tu­a­ció dels agents du­rant els dis­tur­bis de di­jous, Dia de la Cons­ti­tu­ció, com a con­se­qüèn­cia de les res­pec­ti­ves mo­bi­lit­za­ci­ons a Gi­ro­na i Ter­ras­sa con­vo­ca­des per pla­ta­for­mes ra­di­cals, amb el re­col­za­ment de la CUP, con­tra ac­tes del par­tit d’ex­tre­ma dre­ta Vox.

Des­prés d’aque­lla cri­da de Tor­ra als CDR a «pres­si­o­nar» ho­res des­prés que aquests pin­tes­sin i llan­ces­sin ob­jec­tes con­tra els Mos­sos l’1 d’oc­tu­bre d’aquest any, el do­ble joc del pre­si­dent ha tor­nat a exas­pe­rar la se­va prò­pia po­li­cia. D’una ban­da, el Go­vern do­na l’or­dre als seus an­ti­a­va­lots de pro­te­gir les ma­ni­fes­ta­ci­ons de Vox; per l’al­tra, re­ne­ga de l’ac­tu­a­ció po­li­ci­al des­ple­ga­da per com­plir-la. El di­vor­ci es pro­du­eix a més a du­es set­ma­nes del 21 de desem­bre, da­ta en què els CDR pre­pa­ren una pro­tes­ta mas­si­va con­tra el Go­vern de Pe­dro Sánc­hez, que pre­tén reu­nir-se a Bar­ce­lo­na. L’es­ce­na­ri pot tor­nar a en­fron­tar ma­ni­fes­tants in­de­pen­den­tis­tes i mos­sos al car­rer. I amb un Tor­ra que nin­gú sap de quin cos­tat es­ta­rà.

L’UL­TI­MÀ­TUM Di­jous no es­ta­va del cos­tat dels Mos­sos, i per ai­xò el pre­si­dent va con­ver­tir la Con­se­lle­ria d’In­te­ri­or en una olla a pres­sió per al con­se­ller Mi­quel Buch, el nú­me­ro dos, Brau­li Du­art, i el director del cos, Andreu Mar­tí­nez, que a la tar­da ha­via qua­li­fi­cat l’ac­tu­a­ció dels Mos­sos a Gi­ro­na d’«ade­qua­da i cor­rec­ta». En una ten­sa dis­cus­sió, tots tres van que­dar em­pa­re­dats en­tre Tor­ra –i la CUP– i els caps dels Mos­sos, que de­fen­sa­ven la pro­por­ci­o­na­li­tat de les ac­ci­ons a Gi­ro­na i Ter­ras­sa i po­sa­ven el fo­cus la vi­o­lèn­cia dels ma­ni­fes­tants. El ba­lanç de po­li­ci­es fe­rits va ser de 20 po­li­ci­es per cinc en­ca­put­xats.

Ahir va re­sul­tar evi­dent que les tru­ca­des en­tre Tor­ra i la con­se­lle­ria no van aca­bar en acord i, en una tro­ba­da amb pe­ri­o­dis­tes des d’Es­lo­vè­nia, el pre­si­dent li va llan­çar un ul­ti­mà­tum a Buch de qua­tre di­es per­què in­ter­vin­gui con­tra els Mos­sos. Tot i que en pú­blic Tor­ra va mo­de­rar el to, va pro­me­tre «can­vis».

A Buch l’ul­ti­mà­tum el va aga­far per sor­pre­sa. Per­què ahir, a di­fe­rèn­cia de la ver­sió de di­jous del director dels Mos­sos, que es va pro­nun­ci­ar abans dels al­da­rulls a Ter­ras­sa i que Ma­ria Sir­vent, di­pu­ta­da de la CUP, re­sul­tés fe­ri­da per l’im­pac­te d’un pro­jec­til de fo­am (vis­co­e­làs­ti­ca), el con­se­ller ja ha­via en­du­rit el seu gest cap a la po­li­cia ca­ta­la­na. Buch va afir­mar que re­vi­sa­ran les imat­ges i que no li «tre­mo­la­rà el pols si cal fer fo­ra al­gun agent de la Bri­ga­da Mò­bil (Bri­mo)».

Tam­bé va ad­me­tre que cer­tes imat­ges «no es cor­res­po­nen amb els prin­ci­pis d’una po­li­cia de­mo­crà­ti­ca». Les pa­rau­les no van ser­vir per desac­ti­var el tor­pe­de de Tor­ra i sí per in­dig­nar els agents dels Mos­sos, amb qui man­té des de fa me­sos un dur pols a cau­sa de les con­di­ci­ons la­bo­rals per­du­des, i amb els sin­di­cats, que van tor­nar a de­ma­nar la se­va di­mis­sió.

La Di­vi­sió d’Afers In­terns (DAI) dels Mos­sos, ads­cri­ta a la di­rec­ció ge­ne­ral i que no de­pèn de la cú­pu­la po­li­ci­al, és l’òr­gan en­car­re­gat de va­lo­rar si va exis­tir o no mala pra­xi per part dels an­ti­a­va­lots, tal com de­nun­cia la CUP, for­ma­ció que re­col­za­va les con­tra­ma­ni­fes­ta­ci­ons i que tam­bé va exi­gir la di­mis­sió de Buch i «una ca­de­na de ces­sa­ments» dins del cos au­to­nò­mic. En una de les imat­ges que van cir­cu­lar per les xar­xes so­ci­als so­bre l’epi­so­di de Gi­ro­na s’ob­ser­va al­guns agents ARRO –no de la Bri­mo– col­pe­jar un ma­ni­fes­tant a ter­ra, en clara ac­ti­tud de re­ti­ra­da.

REU­NIÓ DE­MÀ Però l’in­ter­ven­ci­o­nis­me des d’Es­lo­vè­nia de Tor­ra va di­na­mi­tar la con­fi­an­ça en la se­va prò­pia po­li­cia per re­vi­sar qual­se­vol ac­ció po­lè­mi­ca. Tam­bé obli­ga Buch a ta­llar caps sen­se temps per ana­lit­zar to­tes les imat­ges, les prò­pi­es i les pu­bli­ca­des, i pren­dre de­cla­ra­ci­ons als agents i als tes­ti­mo­nis ocu­lars. Pre­si­dent i con­se­ller es reu­ni­ran de­mà en una tro­ba­da a la qual Buch hau­rà d’acu­dir «amb els deu­res fets», re­mar­quen fonts d’In­te­ri­or.

Els sin­di­cats dels Mos­sos qua­li­fi­quen la re­ac­ció de Tor­ra de «greu ir­res­pon­sa­bi­li­tat», en pa­rau­les del por­ta­veu de SAP-FEPOL, Toni Cas­te­jón, per­què ha po­sat el «fo­cus» so­bre els agents en lloc «de con­dem­nar» l’«atac or­ga­nit­zat de gent vi­o­len­ta» que van pa­tir els an­ti­a­va­lots a Gi­ro­na i Ter­ras­sa. USPAC, per la se­va ban­da, va sol·li­ci­tar a Tor­ra que rec­ti­fi­qui i em­pren­gui ac­ci­ons pre­ci­sa­ment con­tra aquests ma­ni­fes­tants. La pla­ta­for­ma in­ter­na de Mos­SOS, que aglu­ti­na uns 5.000 agents, li fa di­rec­ta­ment la se­güent pre­gun­ta: «¿Vol que dei­xem els vi­o­lents cam­par al seu ai­re per les nos­tres ciu­tats?».

El con­se­ller as­se­nya­la els an­ti­a­va­lots i

els acu­sa d’ac­tu­a­ci­ons im­prò­pi­es d’una «po­li­cia de­mo­crà­ti­ca»

El cap del Go­vern va or­de­nar a la

con­se­lle­ria ele­var el to con­tra els agents en una ten­sa dis­cus­sió

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.