Com­plim les se­ves or­dres

Un agent an­ti­a­va­lots re­cal­ca que van ac­tu­ar se­guint ins­truc­ci­ons del Go­vern ca­ta­là

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia Tema Del Dia - G. S.

Di­jous a les 9.20 ho­res, una cin­quan­te­na d’en­ca­put­xats van tren­car la bar­re­ra mun­ta­da a la pla­ça 1 d’Oc­tu­bre de Gi­ro­na –fins fa pocs me­sos, pla­ça de la Cons­ti­tu­ció– per pro­te­gir l’es­pai en el qual a les 11.00 ho­res re­a­lit­za­ria un ac­te el par­tit ul­tra­dre­tà Vox. Els ma­ni­fes­tants, con­vo­cats per la Pla­ta­for­ma An­ti­fei­xis­ta Gi­ro­na, van ata­car el cor­dó po­li­ci­al. Hi va ha­ver llan­ça­ments d’ob­jec­tes, ben­ga­les i tan­ques con­tra els agents an­ti­a­va­lots, a qui van aga­far per sor­pre­sa.

El ma­teix in­ten­dent en cap de la Bri­ga­da Mò­bil (Bri­mo), sen­se casc, va in­ter­ve­nir pe­gant amb una por­ra ex­ten­si­ble (ar­ma au­to­rit­za­da) per re­pel·lir l’in­tent dels ma­ni­fes­tants d’ac­ce­dir a l’es­pai re­ser­vat pel par­tit de Santiago Abas­cal. L’ac­ció de l’in­ten­dent l’ha si­tu­at a l’ull de l’hu­ra­cà in­de­pen­den­tis­ta. Al­guns mit­jans de co­mu­ni­ca­ció han pu­bli­cat el seu nom i cognoms, la se­va ca­ra i in­si­nu­at una afi­ni­tat amb la Guàr­dia Ci­vil ba­sa­da en

una fo­to­gra­fia cap­tu­ra­da en un ac­te ins­ti­tu­ci­o­nal.

A Ter­ras­sa, a les 18.40, quan Vox va do­nar per fi­na­lit­zat aquest ac­te, va co­men­çar tam­bé una «plu­ja de pe­dres» con­tra els an­ti­a­va­lots, re­mar­quen fonts po­li­ci­als. Du­rant aques­ta res­pos­ta po­li­ci­al, Mar­ta Sir­vent, di­pu­ta­da de la CUP, va pa­tir un tret d’un pro­jec­til de fo­am a la mà.

«Vol que­dar bé amb tot­hom»

«Nos­al­tres érem allà per com­plir les or­dres, però des­prés Tor­ra sem­pre vol que­dar bé amb tot­hom», li cri­ti­ca un agent de la Bri­ga­da Mò­bil (Bri­mo), en unes de­cla­ra­ci­ons a aquest di­a­ri, re­mar­cant la in­com­pa­ti­bi­li­tat de pre­si­dir el Go­vern que en­via els Mos­sos per, a con­ti­nu­a­ció, unir-se a les crí­ti­ques de la CUP per l’ac­tu­a­ció po­li­ci­al que les duu a ter­me. «Les pi­lo­tes de go­ma es­tan pro­hi­bi­des i per re­cu­pe­rar una posició hem d’en­trar al cos a cos», ra­o­na. «Nin­gú qües­ti­o­na que si un agent ac­tua mala­ment ha de ser san­ci­o­nat. Però el

que ha pas­sat a Gi­ro­na és molt in­just», con­clou.

A Gi­ro­na es van des­ple­gar cinc fur­go­ne­tes de la Bri­mo i al­gu­nes de l’ARRO per pro­te­gir l’ac­te de Vox, co­mu­ni­cat i ac­cep­tat per les au­to­ri­tats ca­ta­la­nes i mu­ni­ci­pals. Des­prés de l’atac d’una cin­quan­te­na d’en­ca­put­xats con­tra la lí­nia po­li-

ci­al, «les or­dres que vam re­bre els agents van ser les de re­cu­pe­rar la posició i ai­xò vam fer», pros­se­gueix

El males­tar ge­ne­rat per la pur­ga dic­ta­da per Tor­ra ha ac­ti­vat de nou una cam­pa­nya in­ter­na al cos de Mos­sos –«una ona­da de bai­xes»–. Els po­li­ci­es no te­nen dret a la va­ga i per ab­sen­tar-se han de pre­sen­tar una bai­xa mè­di­ca, que en mas­sa do­na­ria peu a l’ano­me­na­da

«grip bla­va», i par­ti­ci­par ai­xí en la mo­bi­lit­za­ció del 12 de desem­bre en el sec­tor de la fun­ció pú­bli­ca de Catalunya. Aques­ta úl­ti­ma cri­si fa més pro­fun­da la bret­xa en­tre la po­li­cia ca­ta­la­na i la Ge­ne­ra­li­at. Els sin­di­cats dels Mos­sos i la pla­ta­for­ma Mos­SOS han ad­ver­tit de la si­tu­a­ció lí­mit en què es tro­ba el cos per la fal­ta d’efec­tius, la pèr­dua de con­di­ci­ons la­bo­rals i el can­sa­ment per la se­va ins­tru­men­ta­lit­za­ció po­lí­ti­ca. ☰

Fe­ri­des a la mà de Ma­ria Sir­vent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.