L’in­sò­lit ul­ti­mà­tum de Tor­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió -

L’ac­tu­al pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, té una es­pe­ci­al capa­ci­tat de com­pli­car-se la vi­da. Mi­nuts des­prés que el con­se­ller d’In­te­ri­or, Mi­quel Buch, anun­ci­és una in­ves­ti­ga­ció in­ter­na per de­ter­mi­nar si les ac­tu­a­ci­ons dels Mos­sos de di­jous a Gi­ro­na i Ter­ras­sa s’ha­vi­en ce­nyit als pro­to­cols, el pre­si­dent –que té la capa­ci­tat le­gal de des­ti­tuir els mem­bres del Go­vern– va anun­ci­ar des d’Es­lo­vè­nia que li do­na­va un ter­mi­ni de qua­tre di­es per pro­mou­re can­vis en el seu de­par­ta­ment i, en cas con­tra­ri, pren­dria me­su­res. Si no fos pel cú­mul de des­pro­pò­sits que su­ma la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na en els dos úl­tim anys, aquest se­ria de cam­pi­o­nat.

La pur­ga que exi­geix Tor­ra en els Mos­sos és con­se­qüèn­cia de l’ac­tu­a­ció de la po­li­cia ca­ta­la­na per con­te­nir les con­tra­ma­ni­fes­ta­ci­ons de ra­di­cals in­de­pen­den­tis­tes que in­ten­ta­ven im­pe­dir con­cen­tra­ci­ons con­vo­ca­des per Vox. L’obli­ga­ció dels Mos­sos era ga­ran­tir la ce­le­bra­ció de les con­cen­tra­ci­ons au­to­rit­za­des, en aquest cas les de Vox, i evi­tar l’en­fron­ta­ment en­tre els dos grups. Com ha pas­sat en al­tres ac­tu­a­ci­ons de la po­li­cia ca­ta­la­na con­tra di­ver­sos col·lec­tius, exis­teix la pos­si­bi­li­tat que les càr­re­gues no fos­sin pro­por­ci­o­na­des ni el dis­po­si­tiu s’ade­qüés als pro­to­cols. La in­ves­ti­ga­ció que sug­ge­ria Buch sem­bla­va una res­pos­ta ade­qua­da mal­grat els cla­mors de la CUP, per­què una de les se­ves di­pu­ta­des va re­sul­tar fe­ri­da a Ter­ras­sa.

Amb tot, la in­sò­li­ta in­ter­ven­ció de Tor­ra sem­bla que no res­pon a la se­va sob­ta­da pre­o­cu­pa­ció per les pràc­ti­ques de la po­li­cia de la Ge­ne­ra­li­tat, si­nó a la se­va ha­bi­tu­al de­fen­sa dels CDR. Des que va dir a aquests grups que no dei­xes­sin de «pres­si­o­nar» amb els seus es­car­nis, ocu­pa­ci­ons de la via pú­bli­ca i rei­te­rats in­tents d’as­sal­tar les ins­ti­tu­ci­ons, Tor­ra va po­sar Buch con­tra les cor­des en ca­da ma­ni­fes­ta­ció d’aquests co­mi­tès. I ara aquest got es­tà ple a ves­sar. Al mar­ge de les ide­es po­lí­ti­ques que de­fen­si el Go­vern, la Ge­ne­ra­li­tat té l’obli­ga­ció de ga­ran­tir la se­gu­re­tat pú­bli­ca de tots els ca­ta­lans, pen­sin el que pen­sin. Un con­se­ller de l’In­te­ri­or no pot te­nir, com pre­tén Tor­ra, du­es va­res de me­su­rar. Sap per­fec­ta­ment que no l’hi pot de­ma­nar com sap que no el pot cessar per­què la se­va pre­si­dèn­cia és vi­cà­ria. Tor­ra no fa cap al­tra co­sa que acu­mu­lar im­po­tèn­ci­es, i no pre­ci­sa­ment da­vant de l’Es­tat com li agra­da dir, si­nó da­vant dels seus pro­pis ali­ats i les se­ves prò­pi­es de­bi­li­tats.

Al mar­ge de les ide­es que de­fen­si, el Go­vern té l’obli­ga­ció de ga­ran­tir la se­gu­re­tat de tots els ca­ta­lans

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.