Con­ti­nu­ï­tat per la mí­ni­ma en la CDU

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió -

La di­fe­rèn­cia de no­més unes dese­nes de vots que ha do­nat la vic­tò­ria a An­ne­gret Kramp-Kar­ren­ba­uer (AKK) da­vant el molt con­ser­va­dor Fri­e­drich Merz per suc­ceir An­ge­la Merkel al cap­da­vant de la CDU re­mar­ca la di­vi­sió del par­tit i el mal que l’au­ge d’Al­ter­na­ti­va per a Ale­ma­nya (AfD, ex­tre­ma dre­ta) ha cau­sat en la fa­mí­lia democristiana. Quan el risc de frac­tu­ra és tan gran com es des­prèn de la vo­ta­ció dels de­le­gats, re­sul­ta ar­ris­cat par­lar de con­ti­nu­ï­tat i és bas­tant més ver­sem­blant es­pe­rar d’AKK la in­cor­po­ra­ció a la se­va tas­ca d’al­gun dels es­lò­gans de Merz en nom de la co­he­sió. Ai­xò in­clou aten­dre l’exi­gèn­cia d’una part molt im­por­tant de la mi­li­tàn­cia del par­tit, en ex­trem crí­ti­ca amb la ges­tió que va fer Merkel de la cri­si mi­gra­tò­ria el 2015, i en­du­rir la re­la­ció amb els so­ci­al­de­mò­cra­tes en el si de la gran co­a­li­ció, tot i que ai­xò com­pli­qui el fun­ci­o­na­ment del Go­vern. Amb els va­ti­ci­nis de les en­ques­tes a la bai­xa i la pro­li­fe­ra­ció de veus –la de Merz en­tre aques­tes– que cre­uen que no­més la dre­ta­nit­za­ció del par­tit pot con­te­nir el crei­xe­ment d’AfD, és im­pro­ba­ble que AKK pu­gui emu­lar la can­ce­lle­ra en la se­va capa­ci­tat de re­sis­tèn­cia i evi­tar el gir con­ser­va­dor. En tot cas, la cri­da a la uni­tat fe­ta per la no­va pre­si­den­ta in­clou in­cor­po­rar a l’ori­en­ta­ció del par­tit parts subs­tan­ti­ves del pro­gra­ma de Merz, pro­pos­tes pen­sa­des per con­te­nir la pro­gres­sió del vot ul­tra, una estratègia molt di­fo­sa en les fi­les del con­ser­va­do­ris­me eu­ro­peu.

L’an­tí­dot

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.