El Bar­rio

Can­tant

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió -

★★★★

Des­prés d’ha­ver om­plert el Sant Jor­di al març, avui tor­na al re­cin­te bar­ce­lo­ní per a un nou con­cert dins de la se­va gi­ra Las cos­tu­ras del al­ma. Les se­ves can­çons, con­ta­gi­a­des de fla­menc i rock an­da­lús, mo­uen mul­ti­tuts.

neix, i que un ar­bre es fa ar­bre on el dei­xen créi­xer.

— En la se­va mú­si­ca hi ha un in­flux del nou fla­menc dels anys 70 i 80, i ara vi­vim una no­va ona­da d’in­no­va­ci­ons amb El Niño de Elc­he o Ro­sa­lía. ¿Li agra­den?

— En­ca­ra no m’he pa­rat a es­col­tar els dis­cos d’aquests ar­tis­tes. Jo res­pec­to to­tes les fu­si­ons. Vinc d’una me­ga­fu­sió amb el rock, el pop, les ba­la­des... Però ara es­tem en la lí­nia de bus­car nous sons, i ho veig molt bé. Si en­tra bé a l’oï­da, i no des­vir­tua gai­re la ma­triu, ni es fa es­tri­dent... Cal fer-ho amb ele­gàn­cia. Però li con­fes­sa­ré una co­sa: ¡la me­va àni­ma, per dins, és he­avy!

— Es no­ta: aques­tes gui­tar­res en can­çons com La­mía.

—És clar, el que jo es­col­to, quan pas­se­jo, ca­mi­nant per la plat­ja, és ai­xò. Ara fa una es­to­na es­ta­va es­col­tant My­rath, un grup àrab he­avy. I com que sem­pre he si­gut gui­tar­ris­ta, he es­col­tat molt Ste­ve Vai, Joe Sa­tri­a­ni, Yngwie Malms­te­en... I Bri­an May, de Qu­e­en: és in­cre­ï­ble

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.