Mor­gan Fre­e­man

Ac­tor

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió - EL PERIÓDICO

★★★★

En­mig de la vo­rà­gi­ne del #MeToo, va ser acu­sat d’as­set­ja­ment se­xu­al, acu­sa­ci­ons que ell va ne­gar, però que van fer mal­bé la se­va imat­ge. Ara s’ha des­co­bert que tot va ser un mun­tat­ge d’una pe­ri­o­dis­ta de la CNN que es va in­ven­tar els fets.

L’ac­tor Mor­gan Fre­e­man, de 80 anys, va ser acu­sat fa sis me­sos d’as­set­ja­ment se­xu­al en un mo­ment molt sen­si­ble des­prés de la ir­rup­ció del mo­vi­ment #MeToo. Ell ho va ne­gar des del pri­mer mo­ment, i tot i que pos­te­ri­or­ment no s’ha­gi pre­sen­tat cap de­nún­cia ni s’ha­gi obert cap pro­cés ju­di­ci­al en con­tra seu, el mal ja es­ta­va fet.

Ha si­gut el pe­ri­o­dis­ta me­xi­cà To­moo Te­ra­da que, a la web de la Fun­da­ció Ga­bri­el Gar­cía Már­quez per al Nou Pe­ri­o­dis­me Ibe­ro­a­me­ri­cà, en l’apar­tat de xar­xa èti­ca, ha des­ta­pat que tot va ser fruit d’un re­por­tat­ge ma­ni­pu­lat per una pe­ri­o­dis­ta de la CNN, Ch­loe Me­las, que va fa­bri­car pro­ves per acu­sar l’ac­tor nord-ame­ri­cà.

Fem me­mò­ria. El 24 de maig pas­sat, la pà­gi­na web en cas­te­llà de la ca­de­na nord-ame­ri­ca­na CNN va di­fon­dre una in­for­ma­ció de la redac­to­ra d’es­pec­ta­cles Ch­loe Me­las i la sub­di­rec­to­ra An Phung en què 16 per­so­nes, 14 d’elles anò­ni­mes, ho­mes i do­nes, as­se­gu­ra­ven que ha­vi­en si­gut víc­ti­mes o tes­ti­mo­nis de co­men­ta­ris d’as­set­ja­ment se­xu­al o de to­ca­ments sen­se con­sen­ti­ment per part de Mor­gan Fre­e­man. El ti­tu­lar va ser Do­nes acu­sen Mor­gan Fre­e­man de com­por­ta­ment in­de­gut i as­set­ja­ment.

Les úni­ques pre­sump­tes fonts iden­ti­fi­ca­des eren la ma­tei­xa Me­las, que s’in­clo­ïa com a «víc­ti­ma», i la pro­duc­to­ra Ty­ra Mar­tin, que im­me­di­a­ta­ment va dir que les se­ves de­cla­ra­ci­ons s’ha­vi­en dis­tor­si­o­nat. En la

se­va in­ves­ti­ga­ció, Te­ra­da re­cor­da que la pro­va que va apor­tar Me­las va ser un ví­deo edi­tat in­ten­ci­o­na­da­ment per­què un acu­dit de l’ac­tor que­dés des­col·lo­cat i fo­ra de con­text.

Quan la no­tí­cia va co­men­çar a pro­pa­gar-se, Fre­e­man es va de­cla­rar deso­lat: «Qual­se­vol que em co­neix o ha tre­ba­llat amb mi sap que no soc al­gú que in­ten­ci­o­na­da­ment ofen­dria o fa­ria sen­tir incòmode nin­gú», va as­se­gu­rar lla­vors. I va afe­gir que li sem­bla­va la­men­ta­ble que el po­ses­sin a ell al ma­teix sac que als agres­sors se­xu­als «as­se­nya­lats pel mo­vi­ment #MeToo».

Fre­e­man va sol·li­ci­tar a tra­vés d’un ad­vo­cat que la CNN es dis­cul­pés i re­trac­tés, sen­se de­ma­nar cap com­pen­sa­ció eco­nò­mi­ca, però la CNN no ha emès cap dis­cul­pa. Men­tres­tant, la re­pu­ta­ció del pro­ta­go­nis­ta de Mi­lli­on Do­llar

Baby ha que­dat fe­ta mal­bé... A con­se­qüèn­cia d’aque­lles fal­ses acu­sa­ci­ons, per exem­ple, Vi­sa va can­cel·lar el con­trac­te de pu­bli­ci­tat que te­nia amb l’ac­tor per po­sar la veu als seus anun­cis.

AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Fre­e­man, el se­tem­bre pas­sat al Fes­ti­val de Ci­ne de De­au­vi­lle.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.