Una no­va sen­tèn­cia, po­der pa­tri­ar­cal

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - GEMMA Al­tell

No són ar­gu­ments tèc­nics, no es trac­ta que la ciu­ta­da­nia des­co­ne­gui el Co­di Pe­nal ac­tu­al i no pu­guem en­ten­dre la sen­tèn­cia per­què no tin­guem capa­ci­tat per fer-ho, no té a veu­re amb el fet que la cons­truc­ció del re­lat dels fets ha d’es­tar en els fo­na­ments ju­rí­dics. És ide­o­lo­gia pu­ra, és pa­tri­ar­cat. No vo­ler sen­ten­ci­ar –ni ra­ti­fi­car– que el de­lic­te co­mès als San­fer­mi­nes pels com­po­nents de La ma­na­da va ser una agres­sió se­xu­al té a veu­re amb l’exer­ci­ci del po­der per part del sis­te­ma ju­di­ci­al.

Des­gra­ci­a­da­ment dos vots par­ti­cu­lars no són la ma­jo­ria i l’im­me­di­at in­grés a la pre­só tam­poc és su­fi­ci­ent. En un mo­ment en què mol­tes de nos­al­tres (i molts) hem de­ci­dit no ca­llar da­vant d’una jus­tí­cia pa­tri­ar­cal que trans­met un mis­sat­ge d’im­pu­ni­tat da­vant la vi­o­lèn­cia se­xu­al i que per­pe­tua la por amb què hem cres­cut to­tes les dones, la pre­te­sa jus­tí­cia llan­ça un mis­sat­ge de ra­ti­fi­ca­ció so­bre on es­tà el po­der.

Però nos­al­tres ja no vo­lem se­guir vi­vint amb por. Ca­da sen­tèn­cia que segueix pe­na­lit­zant la víc­ti­ma en lloc de l’agres­sor ali­men­ta aques­ta por. Re­vic­ti­mi­za les dones i po­sa en qües­tió el nos­tre com­por­ta­ment en lloc de qües­ti­o­nar l’agres­sió en si ma­tei­xa. ¿EN QUANTS

de­lic­tes la víc­ti­ma ha de «de­mos­trar la se­va in­no­cèn­cia» o pro­var que es va re­sis­tir tant com va po­der per evi­tar que la sot­me­tes­sin a un de­lic­te? No­més en els de­lic­tes de na­tu­ra­le­sa se­xu­al. ¿Per què? Per­què dar­re­re rau el con­trol i la pe­na­lit­za­ció de les dones da­vant la se­va lli­ber­tat se­xu­al: si tens de­ter­mi­nat com­por­ta­ment ja saps que t’ex­po­ses a ser sot­me­sa i vi­o­len­ta­da per no ajus­tar-te al rol que té pre­vist per a tu aquest el nos­tre sis­te­ma pa­tri­ar­cal.

Les fa­mí­li­es se­guim di­ent a les nos­tres ado­les­cents que vi­gi­lin quan tor­nin so­les de nit, ens cal pro­mou­re l’au­to­de­fen­sa fe­mi­nis­ta i en de­fi­ni­ti­va l’es­pai pú­blic segueix sen­se ser nos­tre per­què en­ca­ra vi­vim en una so­ci­e­tat que exer­ceix vi­o­lèn­cia es­truc­tu­ral a tra­vés de les se­ves ins­ti­tu­ci­ons.

Publicitat Na­ci­o­nal: Pro­duc­ció:

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.