Ca­tò­li­ca, cau­ta i fran­cò­fi­la

PER­FIL AN­NE­GRET KRAMP-KAR­REN­BA­UER La no­va pre­si­den­ta de la CDU és una po­lí­ti­ca prag­mà­ti­ca que ha pu­jat es­gla­ons so­ta el pa­rai­gua de Merkel

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional Panorama Internacional - C. P. B.

El 10 d’abril del 2000 una jo­ve i poc cone­gu­da An­ge­la Merkel der­ro­ta­va els fa­vo­rits i as­su­mia la pre­si­dèn­cia de la Unió De­mò­cra­ta Cris­ti­a­na (CDU). En­mig de l’es­càn­dol pel fi­nan­ça­ment il·le­gal del par­tit, una do­na acu­dia a res­ca­tar el con­ser­va­do­ris­me ale­many. 6.815 di­es des­prés, la can­ce­lle­ra ha fet un pas al cos­tat per pas­sar la tor­xa a la se­va he­re­va, An­ne­gret Kramp-Kar­ren­ba­uer.

Mal­grat les dis­tàn­ci­es, AKK aga­fa les reg­nes del par­tit més po­de­rós d’Ale­ma­nya en un mo­ment crí­tic, frac­tu­rat per l’au­ge ul­tra­dre­tà i des­gas­tat pel pas dels anys. Fi­del a l’es­til as­sos­se­gat i sen­se his­tri­o­nis­mes de la se­va pre­de­ces­so­ra, re­pre­sen­ta una po­lí­ti­ca di­fe­rent a l’exa­ge­rat to ac­tu­al. Cau­ta i fran­cò­fi­la, la se­va elec­ció fa que els ana­lis­tes més op­ti­mis­tes ve­gin més pos­si­ble una re­for­ma eu­ro­pea amb Pa­rís.

La se­va pro­xi­mi­tat amb Merkel ha si­gut la se­va prin­ci­pal car­ta però tam­bé el seu punt fe­ble. En un pa­ís que do­na se­nyals de can­sa­ment amb el merke­lis­me, Kramp–Kar­ren­ba­uer tam­bé ha in­ten­tat dis­tan­ci­ar-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.