La Xi­na apu­ja el to per l’ar­rest de l’he­re­va de Hu­awei

La prem­sa de Pe­quín con­dem­na el «se­grest» de l’al­ta exe­cu­ti­va de la com­pa­nyia El Ca­na­dà pot de­mo­rar du­rant me­sos l’ex­tra­di­ció als Es­tats Units

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - ADRIÁN FONCILLAS

Menys­pre­a­bles, se­gres­ta­dors... La prem­sa xi­ne­sa uti­lit­za el to re­ser­vat per a les ofen­ses na­ci­o­nals im­per­do­na­bles. La de­ten­ció de Meng Wanz­hou, di­rec­to­ra fi­nan­ce­ra de Hu­awei, ha en­ter­rat els dol­ços editorials que la set­ma­na pas­sa­da an­ti­ci­pa­ven la pau co­mer­ci­al de­fi­ni­ti­va amb els Es­tats Units des­prés de la tre­va acor­da­da a Bu­e­nos Ai­res. Avui tot és so­roll, foc i bi­lis.

És ha­bi­tu­al que Pe­quín de­le­gui en la prem­sa ofi­ci­al els mis­sat­ges in­cen­di­a­ris que la di­plo­mà­cia or­to­do­xa des­a­con­se­lla. Pe­quín ja ha­via fi­xat la lí­nia di­jous pas­sat qua­li­fi­cant la de­ten­ció de Meng d’ar­bi­trà­ria i de­ma­nant-ne l’alli­be­ra­ment im­me­di­at. La lí­nia edi­to­ri­al me­di­à­ti­ca al·lu­deix als es­for­ços nor­da­me­ri­cans per en­fon­sar la­re­pu­ta­ció del líder glo­bal en xar­xes de te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons.

ACORDS FIRMATS Hu­awei ja ha fir­mat acords amb 23 pa­ï­sos per desen­vo­lu­par els sis­te­mes de 5G, però s’ar­ris­ca a una ca­de­na de can­cel·la­ci­ons. El Ja­pó ja va co­men­çar ahir pro­hi­bint que les se­ves ins­ti­tu­ci­ons ofi­ci­als ad­qui­rei­xin els seus pro­duc­tes per evi­tar fil­tra­ci­ons d’in­for­ma­ció i atacs ci­ber­nè­tics.

L’ar­rest de Meng al Ca­na­dà ar­ran de la pe­ti­ció dels Es­tats Units pro­va que «s’es­tà in­ten­tant tot per fre­nar l’ex­pan­sió mun­di­al de Hu­awei sim­ple­ment per­què la com­pa­nyia exem­pli­fi­ca la com­pe­ti­ti­vi­tat tec­no­lò­gi­ca xi­ne­sa», va jut­jar el di­a­ri Chi­na Daily. La re­tò­ri­ca més in­fla­ma­da ar­ri­ba sem­pre de l’ul­tra­na­ci­o­na­lis­ta ro­ta­tiu Glo­bal Ti­mes. «Sen­se cap evi­dèn­cia sò­li­da, els Es­tats Units i el Ca­na­dà han tre­pit­jat la llei internacional per se­gres­tar la ciu­ta­da­na xi­ne­sa Meng Wanz­hou», va de­nun­ci­ar el mit­jà so­ta l’òr­bi­ta del Di­a­ri del Po­ble, prin­ci­pal al­ta­veu me­di­à­tic de Pe­quín.

VIS­TA A VANCOUVER Meng va ser de­tin­gu­da dis­sab­te pas­sat a Vancouver a pe­ti­ció de la jus­tí­cia nord-ame­ri­ca­na per les pre­sump­tes vi­o­la­ci­ons de l’em­bar­ga­ment a l’Iran. L’exe­cu­ti­va te­nia pre­vist com­pa­rèi­xer ahir en una vis­ta ju­di­ci­al so­bre la se­va ex­tra­di­ció da­vant del Tri­bu­nal Su­prem de Co­lúm­bia, però se­gons els ex­perts aquest és un pro­cés que es po­dria de­mo­rar me­sos i fins i tot anys. El pri­mer mi­nis­tre ca­na­denc, Jus­tin Tru­de­au, va des­men­tir les acu­sa­ci­ons po­lí­ti­ques que de­nun­cia Pe­quín. «Per des­comp­tat que no hi ha ha­gut cap in­ter­ven­ció a cap ni­vell po­lí­tic, per­què res­pec­tem la in­de­pen­dèn­cia dels nos­tres pro­ces­sos ju­di­ci­als», va de­fen­sar.

La cri­si bi­la­te­ral ha es­quit­xat Zhang Shouc­heng, un pres­ti­gi­ós fí­sic de la Uni­ver­si­tat de Stan­ford que va mo­rir la set­ma­na pas­sa­da. A les xar­xes xi­ne­ses van cór­rer els in­dig­nats ru­mors que el seu su­ï­ci­di es­ta­va re­la­ci­o­nat amb una in­ves­ti­ga­ció im­mi­nent de la jus­tí­cia nord-ame­ri­ca­na o fins i tot amb la de­ten­ció de Meng. La fa­mí­lia va des­men­tir aquests vin­cles i va re­cor­dar la se­va llar­ga ba­ra­lla con­tra la de­pres­sió.

Aquest és l’em­met­zi­nat cli­ma de des­con­fi­an­ça so­ci­al i po­lí­ti­ca en el qual els Es­tats Units i la Xi­na ne­go­ci­a­ran els prò­xims tres me­sos per po­sar fi a una pe­ri­llo­sa gu­er­ra co­mer­ci­al amb ris­cos evi­dents de con­ta­gi glo­bal. El pre­si­dent nor­da­me­ri­cà, Do­nald Trump, no va fer ahir cap re­fe­rèn­cia a la de­ten­ció i a tra­vés de Twit­ter va afir­mar que les «con­ver­ses amb la Xi­na van bé».

Meng Wanz­hou, du­rant una reu­nió de Hu­awei a Mos­cou.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.