La dis­cre­ció de l’he­re­va

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional -

Meng Wanz­hou és fi­lla de Ren Zheng­fei, que va cre­ar el 1987 la mul­ti­na­ci­o­nal que avui s’ex­pan­deix als cinc con­ti­nents. No hi ha ae­ro­port xi­nès que no ofe­rei­xi bi­o­gra­fi­es del pa­tri­ar­ca: el seu nai­xe­ment al si d’una fa­mí­lia cam­pe­ro­la, les ne­ga­ti­ves del Par­tit Co­mu­nis­ta a ac­cep­tar-lo o el seu pas per l’Exèr­cit. Meng va adop­tar el cognom ma­tern als 16 anys, poc ha­bi­tu­al en la so­ci­e­tat pa­tri­ar­cal xi­ne­sa. Es va gra­du­ar a la uni­ver­si­tat el 1992 i va ser con­trac­ta­da pel Banc de la Cons­truc­ció de la Xi­na. Un any des­prés va en­trar a l’em­pre­sa fa­mi­li­ar. Va exer­cir de me­ca­nò­gra­fa i va re­a­lit­zar al­tres fun­ci­ons ad­mi­nis­tra­ti­ves. A fi­nals de la dè­ca­da va es­tu­di­ar un màs­ter de comp­ta­bi­li­tat i va tor­nar a la com­pa­nyia amb el ba­gat­ge for­ma­tiu ne­ces­sa­ri per pu­jar en l’es­ca­la­fó. Des del de­par­ta­ment fi­nan­cer ha ela­bo­rat al­gu­nes de les es­tra­tè­gi­es que ex­pli­quen l’em­prem­ta glo­bal de Hu­awei. Ren va es­ta­blir el 2011, des­prés de ser di­agnos­ti­cat de càn­cer, un sis­te­ma ro­ta­to­ri de qua­tre pre­si­dents per­què tots es­ti­gues­sin pre­pa­rats per re­lle­var­lo al ti­mó. El no­me­na­ment de Meng com a vi­ce­pre­si­den­ta del con­sell de di­rec­ció va es­ti­mu­lar els ru­mors de suc­ces­sió que el seu pa­re des­men­teix. El 2013, en un cor­reu elec­trò­nic, va de­ta­llar els trets que re­que­ria el seu re­lleu: vi­sió, ca­ràc­ter i co­nei­xe­ments sò­lids so­bre la in­dús­tria. «Nin­gú a la me­va fa­mí­lia té aques­tes qua­li­tats», va con­clou­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.