Sánc­hez es vol reu­nir amb Tor­ra amb els Pres­su­pos­tos en­car­ri­lats

El Go­vern obli­ga els par­tits a re­tra­tar-se amb una no­va vo­ta­ció del dè­fi­cit abans de Na­dal La Mon­cloa con­fia a tan­car la reu­nió amb el pre­si­dent a Bar­ce­lo­na just abans del 21-D

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política Panorama Política - I. MÁRMOL P. ALLENDESALAZAR

Ala Mon­cloa no vo­len pro­nun­ci­ar la pa­rau­la op­ti­mis­me, però des­til·len cer­ta es­pe­ran­ça que, a úl­ti­ma ho­ra i mal­grat les di­fi­cul­tats, acon­se­gui­ran tan­car la tro­ba­da en­tre Pe­dro Sánc­hez i Quim Tor­ra. Quan el pre­si­dent del Go­vern ar­ri­bi a Bar­ce­lo­na per pre­si­dir el Con­sell de Mi­nis­tres que se ce­le­bra­rà a la ca­pi­tal ca­ta­la­na el 21 de desem­bre, ani­rà amb el trà­mit dels Pres­su­pos­tos en­car­ri­lat i amb l’ex­pec­ta­ti­va que els par­tits in­de­pen­den­tis­tes li per­me­tin res­pi­rar una mi­ca al deses­ti­mar la pre­sen­ta­ció d’es­me­nes a la to­ta­li­tat als comp­tes pú­blics.

Per po­der ar­ri­bar a la ci­ta amb els deu­res fets i re­for­çar la pres­sió so­bre el pre­si­dent, l’Exe­cu­tiu cen­tral va apro­var ahir, de nou, els ob­jec­tius de dè­fi­cit que em­bri­den aquests Pres­su­pos­tos. Si es tre­pit­ja l’ac­ce­le­ra­dor, el Con­grés els po­dria por­tar a l’úl­tim ple abans de les fes­tes de Na­dal, el del 18 al 20 de desem­bre. Se­rà la se­go­na ve­ga­da que se sot­me­ti a vo­ta­ció el ma­teix pro­jec­te. Al ju­li­ol Sánc­hez es va em­por­tar el seu pri­mer fra­càs com a pre­si­dent quan els ali­ats que un mes abans li ha­vi­en do­nat su­port en la mo­ció de cen­su­ra el van dei­xar a l’es­ta­ca­da.

PRI­MER FRA­CÀS El ca­mí de dè­fi­cit va sus­pen­dre l’exa­men par­la­men­ta­ri quan Units Po­dem va de­ci­dir abs­te­nir-se i va ar­ros­se­gar en efec­te dò­mi­no la res­ta d’ali­ats ne­ces­sa­ris (ERC, PDECat i Com­pro­mís), ja que els seus su­ports hau­ri­en sor­tit gra­tis da­vant el re­buig del PP, Ciu­ta­dans, Co­a­li­ció Ca­nà­ria, UPN i Bil­du.

Els lla­vors so­cis de Sánc­hez van apos­tar al ma­xi­ma­lis­me. La ministra d’Economia, Na­dia Cal­viño, ha­via amar­rat a Brus­sel·les el per­mís per ele­var el dè­fi­cit pú­blic a l’1,8% el 2019, da­vant les pre­vi­si­ons de l’1,3% que va dei­xar Ma­ri­a­no Ra­joy, fet que im­pli­ca­va 6.000 mi­li­ons d’eu­ros més de mar­ge i evi­ta­va un ajus­ta­ment d’11.000 mi­li­ons d’eu­ros l’any que ve. Per a sor­pre­sa i enuig del Go­vern, el ca­mí de dè­fi­cit va ser re­but­jat.

En du­es set­ma­nes, aquest ma­teix pro­jec­te tor­na al Con­grés sen­se que el Go­vern li ha­gi to­cat una co­ma. La si­tu­a­ció po­lí­ti­ca, no obs­tant, sí que ha can­vi­at, amb els re­sul­tats a An­da­lu­sia i l’en­tra­da de Vox en les ins­ti­tu­ci­ons. Amb aques­ta pres­sió, els grups hau­ran de tor­nar a vo­tar el ca­mí de dè­fi­cit i re­tra­tar-se. El re­sul­tat en si ma­teix no és trans­cen­dent: el Se­nat con­ti­nua te­nint la capa­ci­tat de su­per­vi­sar l’ob­jec­tiu que apro­vi el Con­grés per­què la pin­ça PP-Cs ha im­pe­dit al Go­vern tra­mi­tar per via d’ur­gèn­cia una re­for­ma de llei d’es­ta­bi­li­tat per ai­xe­car aques­ta capa­ci­tat de blo­queig.

La vo­ta­ció és subs­tan­ti­va per­què obli­ga els par­tits a re­vi­sar-se i Sánc­hez me­su­ra­rà fins on es­pan­ta Vox. Si su­pera la vo­ta­ció, la Cam­bra Bai­xa pre­vi­si­ble­ment tom­ba­rà l’ob­jec­tiu de l’1,8% i per ai­xò la ministra d’Hi­sen­da, María Je­sús Mon­te­ro, ja té els comp­tes pre­pa­rats amb el ca­mí de l’1,3% que va dei­xar Ra­joy.

NO LLAN­ÇAR LA TOVALLOLA En tot cas, amb 6.000 mi­li­ons de des­pe­sa per a les ad­mi­nis­tra­ci­ons pú­bli­ques més o menys, Sánc­hez ar­ri­ba­rà a Bar­ce­lo­na amb els comp­tes pú­blics que la re­a­li­tat li per­met so­ta el braç. I es­pe­ra po­der dis­cu­tir-los amb Tor­ra. Fins ara, el Go­vern ha res­post amb fre­dor a la ini­ci­a­ti­va del pre­si­dent i ha re­cla­mat un for­mat de ci­me­ra en­tre dos es­tats, una co­sa a què la Mon­cloa es ne­ga. Tot i ai­xí, l’Exe­cu­tiu con­fia a po­der tan­car la ci­ta en l’úl­tim ins­tant. Fonts go­ver­na­men­tals as­se­gu­ren que no han «llen­çat la tovallola» i dei­xen la por­ta ober­ta que Sánc­hez es pu­gui des­pla­çar a Bar­ce­lo­na abans del Con­sell de Mi­nis­tres per fa­ci­li­tar la tro­ba­da do­nant-li més re­lleu.

La ci­ta co­bra es­pe­ci­al sig­ni­fi­ca­ció per­què ar­ri­ba­ria just abans del pri­mer trà­mit par­la­men­ta­ri que de­ter­mi­na­rà tant el fu­tur dels Pres­su­pos­tos com el de Sánc­hez. Si ERC no pre­sen­ta es­me­na a la to­ta­li­tat (el PDECat ja ha dit que no ho fa­rà), el pre­si­dent tin­drà un mes d’oxi­gen po­lí­tic per­què els comp­tes pú­blics avan­ça­ran. Si els in­de­pen­den­tis­tes, en can­vi, tor­pe­di­nen el pri­mer pas del Pres­su­post, Sánc­hez es que­da­rà sen­se ai­re i la con­vo­ca­tò­ria de les ge­ne­rals es pre­ci­pi­ta­ria en ple au­ge de Vox.

ERC i PDECat són clau per­què els comp­tes avan­cin i evi­tar elec­ci­ons ge­ne­rals a la pri­ma­ve­ra

EFE / JUANJO MARTÍN

El pre­si­dent del Go­vern, Pe­dro Sánc­hez, ar­ri­ba al Con­grés dels Di­pu­tats, di­jous.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.