«Sánc­hez aca­ba­rà com Dí­az si no es­col­ta Catalunya»

JÉS­SI­CA AL­BI­ACH Pre­si­den­ta del grup par­la­men­ta­ri de Catalunya en Co­mú Po­dem

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política - RO­GER PASCUAL

— ¿Ha can­vi­at al­gu­na co­sa en el tau­ler po­lí­tic per­què es pu­guin ar­ri­bar a apro­var els pres­su­pos­tos es­pa­nyols i ca­ta­lans?

— Cap ter­ri­to­ri pot man­te­nir-se al mar­ge de les di­nà­mi­ques es­ta­tals. Ai­xò és una co­sa amb què el Go­vern de Catalunya hi té a veu­re. És una de les grans lli­çons que po­dem treu­re de les elec­ci­ons an­da­lu­ses. Si Pe­dro Sánc­hez no es­col­ta Catalunya aca­ba­rà com Su­sa­na Dí­az. Una apro­va­ció de pres­su­pos­tos es fa en­ca­ra més ne­ces­sà­ria per tor­nar a reu­nir les ma­jo­ri­es de la mo­ció de cen­su­ra i plan­tar ca­ra a l’ex­tre­ma dre­ta.

— ¿Creu que Sánc­hez i els par­tits in­de­pen­den­tis­tes es­tan dis­po­sats a fer al­gun mo­vi­ment?

— És un bon se­nyal que Sánc­hez ha­gi de­ci­dit pre­sen­tar per fi els Pres­su­pos­tos. I crec que les for­ces in­de­pen­den­tis­tes hau­ri­en de pren­dre’n no­ta. Per re­ver­tir la desi­gual­tat i sor­tir d’una dè­ca­da de re­ta­lla­des i dels set po­dis de la ver­go­nya, Catalunya no ne­ces­si­ta apro­var un pres­su­post si­nó tres: ne­ces­si­tem uns Pres­su­pos­tos Ge­ne­rals de l’Es­tat (PGE), que són els més pro­gres­sis­tes de la his­tò­ria, tam­bé uns pres­su­pos­tos a Catalunya so­ci­als i ex­pan­sius per re­ver­tir les re­ta­lla­des i tam­bé són im­por­tants els de Bar­ce­lo­na. I amb aques­ta tri­ple equa­ció co­men­çar a gua­nyar la prò­xi­ma dè­ca­da. To­tes hem d’ar­re­man­gar­nos, dei­xar de ban­da la cal­cu­la­do­ra elec­to­ral i po­sar-nos a tre­ba­llar pel bé de Catalunya. Aquí el vi­ce­pre­si­dent Pe­re Ara­go­nès ha de de­ci­dir què vol fer: hem de veu­re què ofe­reix per­què de mo­ment sem­bla que vul­gui por­tar ERC cap a una no­va Con­ver­gèn­cia. No par­la de re­ver­tir re­ta­lla­des, no par­la de la re­for­ma fis­cal i nos­al­tres li de­ma­nem que pen­si en les clas­ses tre­ba­lla­do­res.

— Abans de­ma­na­ven als in­de­pen­den­tis­tes que vo­tes­sin els PGE per mi­llo­rar la si­tu­a­ció de les clas­ses populars ca­ta­la­nes. Ara hi afe­gei­xen per fre­nar el dis­curs de l’odi. —A nin­gú li in­teres­sa que aquest tri­par­tit que apun­ta a An­da­lu­sia ar­ri­bi a l’Es­tat. Uns Pres­su­pos­tos de con­ti­nu­ï­tat de l’aus­te­ri­tat de Ma­ri­a­no Ra­joy no be­ne­fi­ci­en en ab­so­lut Catalunya. El Go­vern de Sán- chez no és el nos­tre Go­vern, però sí que és ga­ran­tia si nos­al­tres som al seu cos­tat per te­nir uns Pres­su­pos­tos so­ci­als i per re­ver­tir la ju­di­ci­a­lit­za­ció que tant de mal ens es­tà fent.

— Pa­blo Igle­si­as va acu­sar els in­de­pen­den­tis­tes de con­tri­buir a des­per­tar el fei­xis­me. ¿Hi coin­ci­deix?

— Quan Pa­blo va fer aques­tes de­cla­ra­ci­ons era en­mig d’un mí­ting i des­prés va ex­pli­car el malen­tès: en cap cas es­ta­va res­pon­sa­bi­lit­zant les for­ces in­de­pen­den­tis­tes. Jo no crec que hi ha­gi con­tri­bu­ït. L’au­ge de l’ex­tre­ma dre­ta és ex­tre­ma­da­ment pre­o­cu­pant i no no­més en l’Es­tat: hem vist el que es­tà pas­sant en la res­ta d’Eu­ro­pa, el que es­tà pas­sant amb [Jair] Bol­so­na­ro al Bra­sil i als EUA amb [Do­nald] Trump. El mi­llor an­tí­dot per a l’ex­tre­ma dre­ta són les po­lí­ti­ques so­ci­als. Qui blan­que­gen el dis­curs de l’ex­tre­ma dre­ta són el PP i Cs.

— ¿Com afec­ta en el tau­ler ca­ta­là la ir­rup­ció de Vox?

— És una for­ça an­ti­cons­ti­tu­ci­o­na­lis­ta i és im­por­tant que les de­mo­crà­ti­ques hi plan­tem ca­ra. To­tes hem de re­nun­ci­ar als nos­tres mà­xims; ai­xò ja no va de mà­xims, no va de par­tits, si­nó que va de pa­ís.

— ¿Re­nun­ci­ar a mà­xims im­pli­ca re­nun­ci­ar al re­fe­rèn­dum pac­tat?

— No, el que sí que di­em so­bre el re­fe­rèn­dum és que el pri­mer que ne­ces­si­tem és un pac­te de clare­dat a Catalunya on de­ci­dim en­tre to­tes la pre­gun­ta del re­fe­rèn­dum, les se­ves ga­ran­ti­es, com lle­gir el re­sul­tat i des­prés anar a par­lar amb l’Es­tat so­bre com fer el re­fe­rèn­dum que Catalunya me­reix. S’ha de fer un front an­ti­re­pres­siu, con­ti­nu­ar tei­xint ali­an­ces per avan­çar en el dret a de­ci­dir i el blin­dat­ge dels drets so­ci­als.

— ¿Hi ha ha­gut al­gun avanç en l’úl­ti­ma set­ma­na en la ne­go­ci­a­ció dels pres­su­pos­tos ca­ta­lans?

— La reu­nió de la set­ma­na pas­sa­da amb Ara­go­nès va ser de­ce­be­do­ra: van ve­nir sen­se cap pro­pos­ta. Ha pas­sat una set­ma­na i no ens han dit res. Sen­se un do­cu­ment ni una pro­pos­ta no ens as­seu­rem per­què cre­iem que no és el mo­ment de fo­tos ni sim­bo­lis­mes si­nó de po­sar­nos a tre­ba­llar pel bé del pa­ís. Si el Go­vern no ens vol es­col­tar a nos­al­tres, hau­rà d’es­col­tar els col·lec­tius que s’han ma­ni­fes­tat en les úl­ti­mes set­ma­nes con­tra les re­ta­lla­des.

— ¿Cre­uen que els dos par­tits de Go­vern no es po­sen d’acord? ¿Es­tan re­al­ment bus­cant el seu re­col­za­ment o ja els va bé pror­ro­gar?

— Des del mi­nut ze­ro es­tem ve­ient es­tra­tè­gi­es con­tra­dic­tò­ri­es i ma­ni­fes­ta­ci­ons que no te­nen res a veu­re una co­sa amb l’al­tra. Jo no sé si no te­nen vo­lun­tat d’apro­var els Pres­su­pos­tos o no es po­sen d’acord. El que faig és una cri­da a la res­pon­sa­bi­li­tat i que fa­cin el fa­vor d’acla­rir-se. La gent els va do­nar ma­jo­ria fa un any per­què go­ver­nes­sin i no ho han fet, si­nó que s’han ba­ra­llat en­tre ells. La si­tu­a­ció al pa­ís és tan greu que no po­dem per­dre el temps. Vull pen­sar que no vo­len pror­ro­gar, vull pen­sar que te­nen al­tu­ra de mi­res, vull pen­sar que es­tan in­ten­tant re­sol­dre no sé bé què pen­sant en la ciu­ta­da­nia.

«Ara­go­nès ha de de­ci­dir què vol fer. De mo­ment sem­bla que vul­gui por­tar ERC cap a una no­va CDC»

— ¿En­ten­dria el seu elec­to­rat que ava­les­sin uns pres­su­pos­tos que no re­ver­tei­xin to­tal­ment les re­ta­lla­des i que no in­clo­guin una re­for­ma fis­cal pro­gres­si­va?

— El que pre­sen­tem al Go­vern no és el nos­tre pro­gra­ma elec­to­ral, no és la re­ver­sió to­tal de les re­ta­lla­des. Crec que el nos­tre elec­to­rat és molt cons­ci­ent de la ne­ces­si­tat que té el pa­ís. Nos­al­tres es­tem dis­po­sats a ne­go­ci­ar unes ne­ces­si­tats bà­si­ques. Aques­ta res­pon­sa­bi­li­tat ha de ser com­par­ti­da: si no vo­len apro­var els PGE ni fer una re­for­ma fis­cal, ¿d’on vo­len treu­re els di­ners?

— ¿Els pre­o­cu­pa que So­bi­ra­nis­tes pu­gui aca­bar en un fu­tur sent una es­cis­sió dels co­muns com li va pas­sar al PSC amb el seu sec­tor ca­ta­la­nis­ta?

— Ara no pensem en la in­ter­na si­nó en l’ex­ter­na. Aquest es­ce­na­ri no el con­tem­plo en cap cas. Nos­al­tres de­mos­trem en ca­da ac­te que som una for­ça so­bi­ra­nis­ta.

RICARD CU­GAT

La di­ri­gent dels co­muns Jés­si­ca Al­bi­ach po­sa per a EL PERIÓDICO al pas­seig de Sant Jo­an de Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.