El PP tem Vox a qua­tre co­mu­ni­tats

Creu que li res­ta­ria vots a les Ba­le­ars, Ex­tre­ma­du­ra, Va­lèn­cia i Cas­te­lla-la Man­xa

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política - PI­LAR SANTOS

La primera anà­li­si d’ur­gèn­cia so­bre l’im­pac­te que pot te­nir Vox en l’elec­to­rat del Par­tit Po­pu­lar en les prò­xi­mes elec­ci­ons mu­ni­ci­pals, au­to­nò­mi­ques i eu­ro­pe­es del 26 de maig por­ta a pen­sar els con­ser­va­dors que el par­tit que li­de­ra Santiago Abas­cal els pot res­tar mi­lers de vots a qua­tre au­to­no­mi­es: Ex­tre­ma­du­ra, Cas­te­lla-la Man­xa, Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na i Ba­le­ars.

Se­gons fonts de la di­rec­ció del PP, menys te­mor els des­per­ta ara per ara Vox a la Co­mu­ni­tat de Ma­drid (mal­grat que és la re­gió on el par­tit d’ul­tra­dre­ta va néi­xer i comp­ta amb una im­plan­ta­ció més àm­plia) i a Catalunya. El nou líder del PPC, Ale­jan­dro Fernán­dez, afe­gei­xen aques­tes fonts, té un per­fil més sem­blant a Aleix Vi­dal Qu­a­dras que a Jo­sep Pi­qué, con­cre­ten, i «els po­sa­rà di­fí­cil l’estratègia de mà du­ra con­tra el so­bi­ra­nis­me».

Els di­ri­gents populars en­car­re­gats d’ana­lit­zar els re­sul­tats de les elec­ci­ons an­da­lu­ses, en què els ra­di­cals van treu­re 12 di­pu­tats i són clau per­què Ju­an Ma­nu­el Mo­re­no (PP) go­ver­ni, con­si­de­ren que la pu­ja­da de Vox en aques­ta co­mu­ni­tat és con­se­qüèn­cia de dos fets: el su­po­sat pac­te de Pe­dro Sánc­hez amb els in­de­pen­den­tis­tes per gua­nyar la mo­ció de cen­su­ra i les gai­re­bé qua­tre dè­ca­des de so­ci­a­lis­me a la Jun­ta.

«Aques­ta se­go­na cir­cums­tàn­cia no es re­pe­ti­rà en cap al­tra au­to­no­mia, ai­xí que des­prés de l’en­surt cal pen­sar que An­da­lu­sia ha si­gut una tem­pes­ta per­fec­ta per a nos­al­tres que no es re­pe­ti­rà d’una ma­ne­ra tan bru­tal en­lloc més», afir­ma un fon­ta­ner de Gè­no­va.

EL SU­PORT IN­DE­PEN­DEN­TIS­TA El vo­tant del PP an­da­lús «ha si­gut tra­di­ci­o­nal­ment més de cen­tre» que a la res­ta d’Es­pa­nya, ai­xí que Vox «va te­nir fà­cil» con­que­rir els elec­tors «més de dre­tes», afe­geix per jus­ti­fi­car la ir­rup­ció. I re­cor­da que Javier Are­nas va acon­se­guir el 2012 el mi­llor re­sul­tat dels populars, amb 50 di­pu­tats, i ho va fer amb el seu fa­mós vi­at­ge al cen­tre. En tot cas, ara han aca­bat per­dent 315.000 pa­pe­re­tes, amb Cs pres­si­o­nant-los d’una ban­da i Vox per l’al­tra. El PP sos­pi­ta que la for­ma­ció d’Abas­cal, amb es­cas­sa in­fra­es­truc­tu­ra a Es­pa­nya en­ca­ra, tor­na­rà a ba­sar les cam­pa­nyes de maig en els seus atacs a la Mon­cloa pel su­port que re­ben dels in­de­pen­den­tis­tes i se­ran més agres­sius a les au­to­no­mi­es en les quals el PSOE go­ver­na en so­li­ta­ri o amb el re­col­za­ment de par­tits d’es­quer­ra. Per ai­xò, a Gè­no­va han mar­cat en flu­o­res­cent Ex­tre­ma­du­ra, Cas­te­lla - La Man­xa, Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na i Ba­le­ars, per con­si­de­rar-les el ter­reny més fà­cil per­què Vox con­ti­nuï «anant a la con­tra del Go­vern de torn» i avan­ci a les ins­ti­tu­ci­ons.

En el cas d’Ex­tre­ma­du­ra, la for­ma­ció ul­tra va acon­se­guir el seu pri­mer di­pu­tat au­to­nò­mic de ma­ne­ra in­di­rec­ta. El par­la­men­ta­ri Ju­an An­to­nio Mo­ra­les va de­ci­dir al mes de ju­li­ol dei­xar el PP pel seu «en­tre­guis­me» al PSOE a la Di­pu­ta­ció de Ba­da­joz i set­ma­nes des­prés es va con­ver­tir en mi­li­tant de Vox. Mo­ra­les fe­ia més de 20 anys que mi­li­ta­va en la for­ma­ció de Pa­blo Ca­sa­do i no va re­nun­ci­ar a l’es­có, per la qual co­sa és avui l’al­ta­veu dels ul­tres a la re­gió.

A Cas­te­lla-la Man­xa, els ra­di­cals ja van pre­sen­tar can­di­dat au­to­nò­mic a les elec­ci­ons del 2015, Je­sús Fe­li­pe Sánc­hez-Cres­po, que va acon­se­guir menys de l’1% de les pa­pe­re­tes. Tam­bé es van pre­sen­tar a di­ver­sos mu­ni­ci­pis i van acon­se­guir sis re­gi­dors, mo­tiu pel qual dis­po­sen de cer­ta es­truc­tu­ra re­gi­o­nal i es­tan ve­ient com el nom­bre d’afi­li­ats s’in­cre­men­ta. De fet, a tot Es­pa­nya, el par­tit d’ul­tra­dre­ta ha su­perat les 20.000 aques­ta set­ma­na des­prés de l’èxit a les an­da­lu­ses. El sis­te­ma d’afi­li­a­ció va col·lap­sar per l’ele­vat nom­bre de per­so­nes que s’in­ten­ta­ven re­gis­trar al web.

En­ca­ra més fà­cil tin­dran la cam­pa­nya a la Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na i a les Ba­le­ars, as­se­nya­len a Gè­no­va. A la primera ve­uen Vox con­so­li­dat i amb un dis­curs con­tra la cor­rup­ció del Par­tit Po­pu­lar que els fa­ci­li­ta­rà l’en­tra­da a les Corts. A la se­go­na, la vi­si­ta de la vi­ce­pre­si­den­ta ba­le­ar i co­or­di­na­do­ra de MÉS per Ma­llor­ca, Bel Bus­quets, als pre­sos so­bi­ra­nis­tes de Lle­do­ners «els ha fet la cam­pa­nya a Vox», apun­ten a la di­rec­ció del PP, que ad­me­ten que ai­xò se su­ma­rà a la «cri­si eter­na» dels con­ser­va­dors a les illes.

La cú­pu­la po­pu­lar des­car­ta que els ul­tres ir­rom­pin amb for­ça a Ma­drid i a Catalunya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.