«Vaig fir­mar 15 ho­res i en fe­ia més de 30»

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia Panorama Economia -

Per Irene Na­var­ro, la pa­rau­la con­trac­te no es­tà as­so­ci­a­da a l’ad­jec­tiu du­ra­dor. Va fer el salt al món la­bo­ral l’any pas­sat, quan va en­trar a tre­ba­llar per a la mar­ca de ro­ba Stra­di­va­rius. Poc des­prés es va can­vi­ar a Par­fois, una al­tra mar­ca de ro­ba i ac­ces­so­ris, en un tras­llat que li va per­me­tre tre­ba­llar més a prop de ca­sa. No obs­tant, el que ha­via de ser un perí­o­de d’adap­ta­ció per a un tre­ball de mit­ja jor­na­da es va con­ver­tir de sob­te en una enor­me res­pon­sa­bi­li­tat.

Si el con­trac­te fir­mat era de 15 ho­res set­ma­nals, Irene re­la­ta que fe­ia nor­mal­ment en­tre 30 i 40 ho­res. «Era un su­pli­ci, ha­via d’ar­ri­bar a la bo­ti­ga du­es ho­res abans que obris­sin» afir­ma, i es quei­xa d’un sou «in­su­fi­ci­ent». Co­bra­va 5 eu­ros l’ho­ra, però mol­tes de les ho­res ex­tres no les va ar­ri­bar a in­gres­sar mai. «La me­va com­pa­nya i jo as­su­mí­em mol­ta res­pon­sa­bi­li­tat i no co­brà­vem en con­se­qüèn­cia. Els en­car­re­gats no hi eren, ens dei­xa­ven so­les i sen­se aju­da per a tot el vo­lum de fei­na que te­ní­em», es quei­xa.

La Irene tre­ba­lla­va i tre­ba­lla per pa­gar-se els es­tu­dis i con­tri­buir a ca­sa. Sa­tu­ra­da per un con­trac­te par­ci­al que

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.