Reyes Ma­ro­to

Ministra d’In­dús­tria

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió - SARA LEDO

★★★★

El Go­vern ha atès una ve­lla de­man­da de les in­dús­tri­es que con­su­mei­xen mol­ta ener­gia a l’anun­ci­ar la cre­a­ció d’un es­ta­tut es­pe­cí­fic per a aques­tes, amb me­su­res com exemp­ci­ons en les ta­ri­fes d’ac­cés a xar­xes o en els cos­tos de re­no­va­bles.

Ha si­gut una eter­na pe­ti­ció de la in­dús­tria elec­troin­ten­si­va i, des­prés de l’anun­ci de la ministra per a la Tran­si­ció Eco­lò­gi­ca, Te­re­sa Ri­be­ra, fa uns me­sos, de dur-la a ter­me, era qües­tió de temps que es ma­te­ri­a­lit­zés. El Go­vern va anun­ci­ar ahir la cre­a­ció d’un Es­ta­tut de Con­su­mi­dors Elec­troin­ten­sius en el re­ial de­cret­llei de me­su­res ur­gents per a l’im­puls de la com­pe­ti­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca en el sec­tor de la in­dús­tria i el co­merç, que tam­bé in­cor­po­ra, tal com va avan­çar EL PERIÓDICO, la fi­gu­ra de les xar­xes de dis­tri­bu­ció d’ener­gia elèc­tri­ca tan­ca­da –amb un ter­mi­ni mà­xim de sis me­sos per des­ple- gar el re­gla­ment– i la mo­di­fi­ca­ció del con­trac­te de re­lleu en el sec­tor ma­nu­fac­tu­rer fins al 2023 per «im­pul­sar l’ocu­pa­ció jo­ve».

Ai­xí ho va anun­ci­ar la ministra d’In­dús­tria, Co­merç i Tu­ris­me, Reyes Ma­ro­to, en una ro­da de prem­sa des­prés del Con­sell de Mi­nis­tres en què va des­gra­nar les me­su­res d’un re­ial de­cret-llei que en­cap­ça­la el seu mi­nis­te­ri, però en el qual tam­bé han tre­ba­llat de ma­ne­ra in­ten­sa Tran­si­ció Eco­lò­gi­ca i Agri­cul­tu­ra.

DESEN­VO­LU­PA­MENT EN SIS ME­SOS Aquest es­ta­tut és un «pri­mer pas» per re­a­lit­zar, en el ter­mi­ni de sis me­sos, el desen­vo­lu­pa­ment nor­ma­tiu que re­cu­lli els drets i obli­ga­ci­ons d’aquest «gran con­su­mi­dor elèc­tric» i que, pre­vi­si­ble­ment, se­gons fonts d’aquest mit­jà, in­clou­rà me­su­res si­mi­lars a les de Fran­ça, com ara com­pen­sa­ci­ons o exemp­ci­ons en les ta­ri­fes d’ac­cés a xar­xes o en els cos­tos de re­no­va­bles.

«És una de­man­da que fa temps que re­cla­mem a l’ad­mi­nis­tra­ció, per­què la in­dús­tria elec­troin­ten­si­va es­pa­nyo­la tin­gui el ma­teix trac­ta­ment que en al­tres pa­ï­sos», as­se­gu­ra­va en una con­ver­sa a EL PERIÓDICO Fer­nan­do So­to, se­cre­ta­ri ge­ne­ral de l’As­so­ci­a­ció d’Em­pre­ses amb Gran Con­sum d’Ener­gia (AEGE), que re­pre­sen­ta 26 com­pa­nyi­es amb un con­sum to­tal de l’11% de la de­man­da elèc­tri­ca.

Ma­ro­to tam­bé va con­fir­mar, des­prés del Con­sell de Mi­nis­tres, que pa­ga­rà a la in­dús­tria elec­troin­ten­si­va sub­ven­ci­ons per com­pen­sa­ció dels cos­tos in­di­rec­tes per emis­si­ons de di­ò­xid de car­bo­ni (CO2) a par­tir del mes de desem­bre, amb la con­di­ció que aques­tes em­pre­ses man­tin­guin la se­va ac­ti­vi­tat pro­duc­ti­va du­rant els tres anys poste­ri­ors de re­bre aques­ta aju­da i tam­bé que man­tin­guin el 85% de la plan­ti­lla en cas d’aco­mi­a­da­ment col·lec­tiu. D’aques­ta ma­ne­ra, el Go­vern vol evi­tar en el fu­tur ca­sos com el d’Al­coa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.