Mer­ca­do­na apor­ta l’1,1% del PIB i l’1,8% de l’ocu­pa­ció ca­ta­la­na

Un in­for­me des­ta­ca que l’im­pac­te directe de la ca­de­na és de 643 mi­li­ons anu­als Les com­pres del grup a pro­ve­ï­dors en la co­mu­ni­tat ar­ri­ben a 3.631 mi­li­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - JO­SEP M. BERENGUERAS

L’ac­ti­vi­tat de la ca­de­na de sú­pers Mer­ca­do­na apor­ta 2.494 mi­li­ons d’eu­ros de ren­da a Catalunya, xi­fra que su­po­sa l’1,1% del PIB. Ai­xí ho as­se­gu­ra un in­for­me ela­bo­rat per la Uni­ver­si­tat de Va­lèn­cia (UV), l’Ins­ti­tut Va­len­cià d’In­ves­ti­ga­ci­ons Eco­nò­mi­ques (Ivie) i la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fa­bra (UPF), que tam­bé cal­cu­la que la fir­ma té un im­pac­te po­si­tiu ge­ne­rant 64.255 llocs de tre­ball, la qual co­sa su­po­sa l’1,8% de l’ocu­pa­ció a la co­mu­ni­tat au­tò­no­ma.

L’es­tu­di uti­lit­za da­des de la ca­de- na va­len­ci­a­na del 2017, i in­clou no no­més l’im­pac­te directe, si­nó tam­bé l’in­di­rec­te i l’in­du­ït en ter­mes de ren­da i ocu­pa­ció. De for­ma se­pa­ra­da, el 2017 Mer­ca­do­na va apor­tar 643 mi­li­ons al PIB de Catalunya, el 0,3% del PIB de la co­mu­ni­tat. En aquest cas, s’in­clo­uen els sous a la plan­ti­lla, els llo­guers i els be­ne­fi­cis. La res­ta són im­pac­tes in­di­rec­tes (el 53,5% del to­tal, que cor­res­po­nen a 1.334 mi­li­ons) i als in­du­ïts (el 20,7%, que cor­res­po­nen a 517 mi­li­ons).

Qu­ant a l’ocu­pa­ció, l’im­pac­te directe de la fir­ma és de 12.895 tre­ba­lla­dors, als quals s’ha de su­mar l’in­di­rec­te i in­du­ït. Per sec­tors, el més be­ne­fi­ci­at per l’ac­ti­vi­tat de Mer­ca­do­na és el dels ser­veis, ja que con­cen­tra el 76,6% de la ren­da ge­ne­ra­da, es­pe­ci­al­ment al co­merç (42% del to­tal). En el cas de l’ocu­pa­ció, el 72,6% es ge­ne­ra tam­bé en els ser­veis (el 42,3% al co­merç). Tam­bé des­ta­ca que el 18,2% de l’ocu­pa­ció ge­ne­ra­da per Mer­ca­do­na a Catalunya és al sec­tor agro­a­li­men­ta­ri (11.722 llocs de tre­ball), que in­clou tam­bé la in­dús­tria agro­a­li­men­tà­ria. L’in­for­me tam­bé con­clou que per ca­da eu­ro de ren­da (sa­la­ris, llo­guers i be­ne­fi­cis) ge­ne­rat per Mer­ca­do­na a les bo­ti­gues se’n ge­ne­ren tam­bé qua­tre en l’economia ca­ta­la­na, men­tre que per ca­da ocu­pa­ció, se’n cre­en al seu torn cinc més, «xi­fres que mos­tren l’im­por­tant efec­te trac­tor que Mer­ca­do­na té so­bre l’economia ca­ta­la­na».

IN­VER­SIÓ CON­JUN­TA En­tre el 2012 i el 2017, la in­ver­sió con­jun­ta de Mer­ca­do­na i els seus in­ter­pro­ve­ï­dors es­pe­ci­a­lis­tes en plan­tes de Catalunya va su­perar els 1.200 mi­li­ons, des­ti­nats en bo­na me­su­ra a no­ves fà­bri­ques i lí­ni­es de pro­duc­ció. Les com­pres de Mer­ca­do­na a pro­ve­ï­dors ca­ta­lans o amb pro­duc­ció a Catalunya el 2017 van as­cen­dir a 3.631 mi­li­ons d’eu­ros. La fir­ma té 259 sú­pers i dos blocs lo­gís­tics (Abre­ra i Sant Sa­dur­ní d’Ano­ia).

El grup, que ce­le­bra aquest any el seu 25è ani­ver­sa­ri a Catalunya, es­tà re­for­mant els seus es­ta­bli­ments per con­ver­tir-los en bo­ti­gues efi­ci­ents (són ja 70 de les 259). A més, ha anun­ci­at el llan­ça­ment a Catalunya del seu nou mo­del de sú­per on­li­ne a par­tir del 2020. Per fer-ho, la fir­ma comp­ta­rà amb dos ma­gat­zems lo­gís­tics, un a la Zo­na Fran­ca (par­cel·la de 20.000 me­tres qua­drats, nau de 10.500 me­tres) i un al­tre a Ri­po­llet (par­cel·la de 25.668 me­tres, on se n’ocu­pa­ran 14.650).

MI­GUEL LORENZO

Cli­ents d’un sú­per de Mer­ca­do­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.