Al­ça rè­cord de la vi­ven­da de se­go­na mà

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

MER­CAT La pu­ja­da dels preus de la vi­ven­da a Es­pa­nya va man­te­nir la sò­li­da ten­dèn­cia a l’al­ça en el ter­cer tri­mes­tre, se­gons les da­des de l’Ins­ti­tut Na­ci­o­nal d’Estadística (INE), que apor­ten nous in­di­cis de la fer­ma re­ac­ti­va­ció del mer­cat im­mo­bi­li­a­ri. El preu de la vi­ven­da, que pu­ja de for­ma con­tí­nua des de fa més de qua­tre anys, va aug­men­tar el 7,2% in­tera­nu­al en el perí­o­de del ju­li­ol al se­tem­bre, qua­tre dè­ci­mes més que en el se­gon tri­mes­tre de l’any. El sec­tor de se­go­na mà va re­gis­trar una al­ça del 7,3% in­tera­nu­al, xi­fra que su­po­sa el seu aug­ment més gran en 11 anys, des del ter­cer tri­mes­tre del 2007, abans de l’ini­ci de la cri­si. OCU­PA­CIÓ La ta­xa d’atur als EUA es va man­te­nir per ter­cer mes con­se­cu­tiu en el 3,7%, xi­fra que su­po­sa el seu ni­vell més baix des del desem­bre del 1969. L’economia nor­da­me­ri­ca­na va cre­ar 155.000 llocs de tre­ball al no­vem­bre, prin­ci­pal­ment en el sec­tor de sa­lut, trans­port i em­ma­gat­ze­mat­ge. Men­tres­tant, el nom­bre de per­so­nes atu­ra­des va des­cen­dir en 100.000, fins a si­tu­ar-se per so­ta dels sis mi­li­ons. ‘START-UPS’ L’Or­ga­nit­za­ció Mun­di­al del Tu­ris­me (OMT) ha anun­ci­at els 10 fi­na­lis­tes de la primera edi­ció del con­curs d’em­pre­ses tu­rís­ti­ques emer­gents, en­tre les quals hi ha un pro­jec­te ca­ta­là, By Hours. Els fi­na­lis­tes, que van ser se­lec­ci­o­nats d’en­tre 3.000 pro­jec­tes de 132 pa­ï­sos, pre­sen­ta­ran les se­ves pro­pos­tes a la Fi­ra Internacional de Tu­ris­me de Ma­drid, Fi­tur, que se ce­le­bra­rà al ge­ner.

La ta­xa d’atur dels Es­tats Units es man­té en el 3,7%

La ca­ta­la­na By Hours, fi­na­lis­ta d’un con­curs mun­di­al

FER­RAN NADEU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.