Els met­ges es­ti­men que 10.000 sa­ni­ta­ris re­cep­ten pseu­do­te­rà­pi­es

L’Or­ga­nit­za­ció Mèdica Col·le­gi­al aler­ta d’un in­cre­ment d’ex­pe­di­ents per males pràc­ti­ques Els col·le­gis pro­fes­si­o­nals han obert una bús­tia de quei­xes con­tra sec­tes sa­ni­tà­ri­es i in­tru­sis­me

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat Coses De La Vida Societat - VALENTINA RAFFIO OL­GA PEREDA

Un con­sul­to­ri, un es­te­tos­co­pi i una ba­ta blan­ca no sem­pre són si­nò­nims de con­fi­an­ça. En el món dels trac­ta­ments no ava­lats per l’evi­dèn­cia ci­en­tí­fi­ca, no tot són in­tru­sos sen­se for­ma­ció. Tam­bé hi ha met­ges –dels de car­re­ra ofi­ci­al i di­plo­ma a la pa­ret– que re­cor­ren a les ano­me­na­des te­rà­pi­es al­ter­na­ti­ves com a part ha­bi­tu­al de la se­va pràc­ti­ca mèdica. Se­gons les pri­me­res apro­xi­ma­ci­ons que es­tu­dia l’Or­ga­nit­za­ció Mèdica Col·le­gi­al (OMC), no­més a Es­pa­nya hi hau­ria en­tre 10.000 i 12.000 met­ges col·le­gi­ats que po­dri­en fer ús de to­ta me­na de te­rà­pi­es no ava­la­des per l’evi­dèn­cia per trac­tar els seus pa­ci­ents. Ai­xò su­po­sa­ria prop del 5% de tot el col·lec­tiu.

Els col·le­gis de met­ges de tot Es­pa­nya, en­ti­tats que exer­cei­xen tant d’as­so­ci­a­ció pro­fes­si­o­nal com de ga­rants de bo­nes pràc­ti­ques dels seus col·le­gi­ats, re­co­nei­xen que estan al cor­rent de la si­tu­a­ció. De fet, són aques­tes ma­tei­xes ins­ti­tu­ci­ons les que ini­ci­en les ac­ci­ons dis­ci­pli­nà­ri­es con­tra els fa­cul­ta­tius que exer­cei­xen fo­ra de les pràc­ti­ques ava­la­des per l’evi­dèn­cia. En els úl­tims tres anys i mig, no­més a Ma­drid s’han obert 10 ex­pe­di­ents re­la­ci­o­nats amb pseu­do­ci­èn­ci­es. A Barcelona, n’hi ha ha­gut 21 en els úl­tims nou anys. El re­comp­te a la res­ta de pro­vín­ci­es afe­geix un pa­rell de ca­sos més en lo­ca­li­tats com Mà­la­ga i Ja­én. Tot ai­xò, re­co­bert per un se­cret ve­lat amb què es pro­te­geix la con­fi­den­ci­a­li­tat tant del pro­cés com dels doc­tors in­vo­lu­crats.

LÍ­MITS LE­GALS «No és que des dels col·le­gis no es vul­gui ac­tu­ar més. És que hem d’ate­nir-nos a les po­tes­tats que ens atri­bu­eix la llei i exer­cir de la for­ma més ga­ran­tis­ta pos­si­ble», ex­pli­ca Gus­ta­vo A. Tolc­hinsky, se­cre­ta­ri del Col·le­gi de Met­ges de Barcelona (COMB). «Quan obrim un ex­pe­di­ent és per­què dis­po­sem de tots els ele­ments ne­ces­sa­ris per­què el cas aguan­ti fins a l’úl­ti­ma ins­tàn­cia ju­di­ci­al», ar­gu­men­ta el met­ge. «I si no ac­tu­em més és per­què te­nim les mans lli­ga­des. No­més po­dem in­ter­ve­nir quan es trac­ta de met­ges col·le­gi­ats, te­nim pro­ves con­tun­dents que la se­va ac­tu­a­ció va en con­tra del co­di de­on­to­lò­gic i si els pa­ci­ents afec­tats in­ter­po­sen una de­nún­cia. Però no sem­pre es do­nen to­tes aques­tes con­di­ci­ons», afe­geix Mer­ce­des Mar­tí­nez, de l’as­ses­so­ria ju­rí­di­ca del COMB.

MALES PRA­XIS DEL COL·LEC­TIU Fa apro­xi­ma­da­ment un any i mig, l’Or­ga­nit­za­ció Mèdica Col·le­gi­al va cre­ar l’Observatori con­tra les Pseu­do­ci­èn­ci­es, Pseu­do­te­rà­pi­es, In­tru­sis­me i Sec­tes Sa­ni­tà­ri­es per pre­ve­nir con­tra la ir­rup­ció de pro­pos­tes cu­ra­ti­ves que eren uti­lit­za­des fins i tot sen­se comp­tar amb el su­port de l’evi­dèn­cia ci­en­tí­fi­ca. Fins ara, a tra­vés de l’apar­tat de no­ti­fi­ca­ci­ons obert al pú­blic, la ins­ti­tu­ció ha re­gis­trat unes 500 co­mu­ni­ca­ci­ons. La ma­jo­ria de les quals són de pa­ci­ents i fa­mi­li­ars de malalts que se sen­ten en­ga­nyats per to­ta me­na de xar­la­tans. Però tam­bé hi ha in­ci­dèn­ci­es que apun­ten di­rec­ta­ment cap a al­guns met­ges. Ai­xí ho ex­pli-

FER­RAN NADEU

Con­sul­ta bui­da d’un am­bu­la­to­ri d’aten­ció pri­mà­ria a la ciu­tat de Barcelona.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.