¿On són els lí­mits?

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat Coses De La Vida Societat -

Des que el Mi­nis­te­ri de Sa­ni­tat va anun­ci­ar l’«ex­pul­sió» de les pseu­do­te­rà­pi­es dels cen­tres sa­ni­ta­ris, són molts els que es pre­gun­ten on és el lí­mit que di­vi­deix les te­rà­pi­es ava­la­des per la ci­èn­cia de les que no. «No po­dem par­lar de for­ma tan con­tun­dent so­bre on és el punt de tall de la ci­èn­cia. A tot es­ti­rar, po­dem dir que els met­ges hem de ba­sar la nos­tra pràc­ti­ca en la mi­llor evi­dèn­cia ci­en­tí­fi­ca dis­po­ni­ble fins ara», re­fle­xi­o­na Gus­ta­vo A. Tolc­hinsky, se­cre­ta­ri del Col·le­gi de Met­ges de Bar­ce­lo­na (COMB). «El que és clar és que re­cep­tar un trac­ta­ment sen­se evi­dèn­cia da­vant d’un que ha de­mos­trat la se­va efi­cà­cia és in­dis­cu­ti­ble­ment una mala pràc­ti­ca, com tam­bé ho és acon­se­llar un trac­ta­ment al­ter­na­tiu com a subs­ti­tut de les re­co­ma­na­ci­ons te­ra­pèu­ti­ques ava­la­des», afe­geix.

En­tre els exem­ples de males pràc­ti­ques, el 5% dels fa­cul­ta­tius que, se­gons es­ti­ma­ci­ons de l’OMC, fan ús de pseu­do­te­rà­pi­es. «Hi ha els qui trac­ten els pa­ci­ents amb trac­ta­ments no ava­lats, al­guns de més pe­ri­llo­sos que d’al­tres i, fins i tot, al­guns de pro­hi­bits, com el po­lè­mic MMS», afe­geix Je­ró­ni­mo Fernán­dez, de l’Ob­ser­va­to­ri con­tra les Pseu­do­te­rà­pi­es. «No pot ser que aquest 5% vul­gui im­po­sar els seus cri­te­ris. Tam­poc és nor­mal que un pro­fes­si­o­nal de la sa­ni­tat es po­si a re­cep­tar ho­me­o­pa­tia o fa­ci im­po­si­ció de mans. Ai­xò és con­fon­dre la gent».

Els ex­perts re­cor­den que un trac­ta­ment sen­se efi­cà­cia pro­va­da no es pot do­nar com a subs­ti­tut

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.