En els úl­tims tres anys, no­més a Ma­drid

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat -

en Me­di­ci­na i Dret, té la se­va con­sul­ta a Agui­lar de Cam­poo (Pa­lèn­cia). Hi acu­dei­xen malalts de tot Es­pa­nya en una ve­ri­ta­ble pere­gri­na­ció. És un met­ge col·le­gi­at –a més d’em­pre­sa­ri pas­tis­ser– i els seus pa­ci­ents mal­gas­ten con­fi­an­ça ce­ga en els seus trac­ta­ments. Tant que al­guns l’ano­me­nen Sant Ga­bri­el. En­vol­tat de dese­nes de plan­tes, par­ti­tu­res i un llo­ro, Ruiz rep al seu des­patx el cli­ent, li pren la mà i li pre­gun­ta què li pas­sa.

De­fen­sa la idea que el càn­cer té un con­flic­te emo­ci­o­nal. Si es re­sol, adeu al tu­mor. Par­ti­da­ri del po­der cu­ra­tiu de les plan­tes, qües­ti­o­na la qui­mi­o­te­rà­pia. Ell re­cep­ta als pa­ci­ents –a qui diu no co­brar si no te­nen capa­ci­tat eco­nò­mi­ca– una di­e­ta de frui­ta i ver­du­ra, ai­xí com ne­te­jar i re­ge­ne­rar el cos. És ferm de­fen­sor de l’MMS (Su­ple­ment Mineral Mi­ra­cu­lós, un de­ri­vat del llei­xiu pro­hi­bit com a me­di­ca­ment des del 2010) per a tot ti­pus de mal, in­clòs el càn­cer. Ac­tu­al­ment, la Fis­ca­lia Ge­ne­ral de l’Es­tat ha obert una in­ves­ti­ga­ció con­tra els gu­rus que pu­bli­ci­ten l’MMS (clo­rit de so­di).

La do­na de Ruiz va te­nir un càn­cer de ma­ma i, se­gons ell ma­teix va con­fes­sar al pro­gra­ma de Cu­a­tro En el pun­to de mi­ra, va mo­rir d’un in­fart. La fis­ca­lia va vo­ler in­ves­ti­gar si la mort va es­tar re­la­ci­o­na­da amb la fal­ta de qui­mi­o­te­rà­pia, però la cau­sa es va ar­xi­var.

s’han obert 10 ex­pe­di­ents.

Ga­bri­el Ruiz re­cep­ta MMS mal­grat que la fis­ca­lia es­tà acor­ra­lant el pro­duc­te il·le­gal

El Col·le­gi de Met­ges de Bar­ce­lo­na ha tor­nat a in­ha­bi­li­tar Vi­cen­te Her­re­ra

VI­CEN­TE HER­RE­RA

mes d’abril pas­sat, el Col·le­gi de Met­ges de Bar­ce­lo­na (COMB) va san­ci­o­nar amb cinc anys d’in­ha­bi­li­ta­ció per a l’exer­ci­ci de la pro­fes­sió mè­di­ca a un dels seus col·le­gi­ats, Vi­cen­te Her­re­ra, que trac­ta­ven malalts de càn­cer amb te­rà­pi­es sen­se ba­se ci­en­tí­fi­ca a les se­ves con­sul­tes de Bar­ce­lo­na i Cas­te­lló. Als anys 90, Her­re­ra ja va ser in­ha­bi­li­tat dos anys pel ma­teix mo­tiu: di­vul­gar i po­sar en pràc­ti­ca el mè­to­de Ha­mer, tam­bé cone­gut com a no­va me­di­ci­na ger­mà­ni­ca, cre­at pel met­ge ale­many Ryke Ge­erd Ha­mer, que el 1981 va pro­pug­nar que els tu­mors són un pro­cés que l’or­ga­nis­me po­sa en mar­xa a con­se­qüèn­cia d’un xoc emo­ci­o­nal, un ti­pus de postu­lat que va unit al re­buig del trac­ta­ment mè­dic (qui­mi­o­te­rà­pia). Ha­mer va as­se­gu­rar que tant ell com la se­va do­na ha­vi­en tin­gut càn­cer des­prés de la mort vi­o­len­ta del seu fill.

AL­BER­TO MAR­TÍ BOSCH

Lli­cen­ci­at en Me­di­ci­na, es pre­sen­ta com a exon­cò­leg pe­di­à­tric. El seu cur­rí­cu­lum es­tà inun­dat per tí­tols acon­se­guits en cen­tres in­ter­na­ci­o­nals so­bre «me­di­ci­na or­to­mo­le­cu­lar, al­te­ra­ti­va i ho­me­o­pà­ti­ca». És el fun­da­dor del grup de cen­tres Adi­vi­da, on es prac­ti­quen to­ta me­na de te­rà­pi­es sen­se ba­se ci­en­tí­fi­ca. El 2002 va ser un dels 23 de­tin­guts (13

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.