A Bar­ce­lo­na n’hi ha ha­gut 21 des del 2009

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat -

dels 300 ca­sos que es tre­ba­llen per any al Col·le­gi de Met­ges de la ciu­tat, són molt pocs els que cor­res­po­nen a l’ús d’al­ter­na­ti­ves te­ra­pèu­ti­ques sen­se evi­dèn­cia. La se­va in­ci­dèn­cia, però, ha anat aug­men­tant en els úl­tims anys. «El nom­bre de de­nún­ci­es que ens ar­ri­ben so­bre pseu­do­te­rà­pi­es ha anat crei­xent, de ma­ne­ra que en­te­nem que ca­da ve­ga­da són més els ciu­ta­dans que es­tan per­dent la ver­go­nya d’ex­pli­car que han si­gut es­ta­fats en mo­ments de de­bi­li­tat», ex­pli­ca el se­cre­ta­ri del COMB.

«Tot i ai­xí, tam­bé cal dir que re­bem molts mis­sat­ges re­la­tant ca­sos d’es­pe­ci­al gra­ve­tat que al fi­nal es que­den en no res. O per fal­ta de pro­ves o per­què l’afec­tat no s’atre­veix a de­nun­ci­ar», ma­ti­sa l’ad­vo­ca­da, que re­cor­da la im­por­tàn­cia de tren­car el si­len­ci so­bre aques­tes males pràc­ti­ques.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.