El fis­cal de Na­var­ra de­ma­na que ‘La ma­na­da’ in­gres­si a la pre­só

El mi­nis­te­ri pú­blic en­tén que sí que es va co­me­tre una vi­o­la­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - EL PERIÓDICO

La Fis­ca­lia de Na­var­ra ha sol·li­ci­tat l’in­grés a la pre­só dels cinc mem­bres de La ma­na­da, una ve­ga­da que el Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Na­var­ra va con­fir­mar la con­dem­na de tots ells com a au­tors d’un de­lic­te con­ti­nu­at d’abús se­xu­al amb pre­va­len­ça.

La Sa­la Ci­vil i Pe­nal del Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Na­var­ra (TSJN) va con­fir­mar di­me­cres pas- sat la con­dem­na de nou anys de pre­só, per un de­lic­te con­ti­nu­at d’abús se­xu­al amb pre­va­len­ça im­po­sa­da als cinc mem­bres de La ma­na­da, amb el vot dis­cre­pant de dos ma­gis­trats que en­te­nen que hi va ha­ver vi­o­la­ció.

Un cop es­tu­di­a­da la sen­tèn­cia, la Fis­ca­lia de la Co­mu­ni­tat Fo­ral va co­mu­ni­car ahir que ha pre­sen­tat un es­crit da­vant de la Sec­ció Se­go­na de l’Au­di­èn­cia Pro­vin­ci­al sol·li­ci­tant l’in­grés a la pre­só dels cinc con­dem­nats i in­teres­sant igual­ment la ce­le­bra­ció de la cor­res­po­nent com­pa­rei­xen­ça. Jus­ti­fi­ca aques­ta de­ci­sió a l’en­ten­dre, en­tre al­tres ar­gu­ments, que «una ve­ga­da con­fir­ma­da la con­dem­na a nou anys de pre­só, la no mo­di­fi­ca­ció dels ano­me­nats fets pro­vats pel TSJN al re­sol­dre el re­curs d’apel·la­ció i les es­pe­ci­als ca­rac­te­rís­ti­ques del re­curs de cas­sa­ció, fan ne­ces­sa­ri as­se­gu­rar el com­pli­ment de la con­dem­na» i evi­tar la «pos­si­bi­li­tat que els pe­nats se sos­tre­guin a l’ac­ció de la jus­tí­cia, fent il·lu­sò­ria aques­ta con­dem­na».

RE­CURS DA­VANT DEL SU­PREM Ai­xí ma­teix, co­mu­ni­ca que pre­sen­ta­rà un re­curs de cas­sa­ció da­vant del Tri­bu­nal Su­prem al man­te­nir la se­va con­si­de­ra­ció ini­ci­al que els fets són cons­ti­tu­tius d’un de­lic­te con­ti­nu­at d’«agres­sió se­xu­al i no úni­ca­ment d’abús se­xu­al», un cri­te­ri que ha man­tin­gut a to­ta ho­ra i que, se­gons re­mar­ca, ha si­gut tam­bé aco­llit en el vot par­ti­cu­lar ma­ni­fes­tat per dos dels cinc ma­gis­trats.

Aquests ma­gis­trats, Jo­a­quín Gal­ve i Mi­guel Án­gel Abár­zu­za, con­si­de­ren, a di­fe­rèn­cia del cri­te­ri ma­jo- ri­ta­ri, que és «pro­ce­dent in­car­di­nar les con­duc­tes man­tin­gu­des pels acu­sats en el de­lic­te d’agres­sió se­xu­al i no en el d’abús amb pre­va­len­ça». No s’es­tà en pre­sèn­cia d’una si­tu­a­ció de con­sen­ti­ment de la víc­ti­ma, di­uen, si­nó d’una re­ac­ció «in­tu­ï­ti­va» de la de­nun­ci­ant.

Els mem­bres de ‘La ma­na­da’ du­rant els San­fer­mi­nes del 2016.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.