La vic­tò­ria de les mà­qui­nes

Cre­at un al­go­rit­me capaç d’apren­dre no­més a ju­gar a es­cacs, sho­gi i go Alp­ha Ze­ro no ne­ces­si­ta una pro­gra­ma­ció prè­via, en té prou amb apren­dre’s les re­gles del joc

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - EL PERIÓDICO

Un fu­tur en què la tecnologia pu­gui ar­ri­bar a su­perar les capa­ci­tats hu­ma­nes es­tà ca­da ve­ga­da més a prop. Fins al mo­ment s’han cone­gut molt de prop a mà­qui­nes pro­gra­ma­des per fer de tot i vèn­cer en tot. Però ara els aven­ços al món de la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al han per­mès anar un pas més en­llà. La re­vis­ta Sci­en­ce pu­bli­ca la cre­a­ció d’un al­go­rit­me que no tan sols és capaç d’apren­dre de ma­ne­ra au­tò­no­ma a ju­gar a tres jocs de gran com­ple­xi­tat, si­nó que, a més, en poc temps pot fins i tot mi­llo­rar el ren­di­ment hu­mà. I, és clar, vèn­cer els mi­llors.

Alp­haZe­ro, nom amb què ha si­gut ba­te­jat l’al­go­rit­me, ja és cone­gut a tot el món com el se­güent pro­di­gi tec­no­lò­gic des­prés de De­ep Blue, el su­per­com­pu­ta­dor que el 1996 va der­ro­tar als es­cacs Gar­ri Kas­pà­rov, el lla­vors cam­pió del món.

Fins ara, la ma­jo­ria de pro­gra­mes d’in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al apre­ni­en a ba­se de la in­for­ma­ció in­tro­du­ï­da a par­tir d’ex­pe­ri­èn­ci­es prè­vi­es. Ai­xí va tri­om­far la fa­mo­sa mà­qui­na Alp­haGo, pro­gra­ma­da per ju­gar al joc d’estratègia Go, i que va aca­bar ven­cent els mi­llors ju­ga­dors del món. I ai­xí ma­teix ho va acon­se­guir De­ep Blue el seu his­tò­ric tri­omf. El que fins ara unia aques­tes mà­qui­nes era l’ori­gen del seu èxit: el pro­gra­ma que els en­se­nya­va, com si es trac­tés d’un mes­tre, qui­nes eren les claus per ju­gar a un joc es­pe­cí­fic.

Vic­tò­ria pro­gra­ma­da

Ara, la fir­ma De­epMind, ma­triu de Go­o­gle, ha desen­vo­lu­pat una mà­qui­na capaç d’apren­dre de ma­ne­ra au­tò­no­ma es­cacs, es­cacs ja­po­ne­sos i go, i gua­nyar sem­pre. L’al­go­rit­me Alp­haZe­ro no ne­ces­si­ta una pro­gra­ma­ció prè­via. Par­tint de les re­gles del joc, no­més ne­ces­si­ta pràc­ti­ca i ex­pe­ri­èn­cia. Ai­xò li per­met a la mà­qui­na ser au­tò­no­ma, en­se­nyant­se a si ma­tei­xa a ba­se d’er­rors i càl­culs, per ser la mi­llor i vèn­cer tots els ri­vals. En les pro­ves desen­vo­lu­pa­des fins al mo­ment, el sis­te­ma va acon­se­guir vèn­cer els més avan­çats pro­gra­mes d’in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al es­pe­ci­a­lit­zats en aquests tres jocs des­prés de no­més unes po­ques ho­res d’au­to­a­pre­nen­tat­ge.

So­bre­hu­mà

Els in­ves­ti­ga­dors van pre­sen­tar Alp­haZe­ro com un pro­gra­ma in­for­mà­tic capaç «no no­més d’acon­se­guir un do­mi­ni so­bre­hu­mà en al­guns dels jocs de tau­la més com­ple­xos, si­nó que tam­bé s’en­se­nya a si ma­teix a ju­gar-los sen­se co­nei­xe­ment pre­vi, tret de les re­gles prò­pi­es de ca­da joc».

La mà­qui­na es va pre­sen­tar a fi­nals del 2017. Fa un any l’em­pre­sa va pu­bli­car un es­bor­rany del que se­ria Alp­haZe­ro, on ja es de­mos­tra­va que se­ria capaç de der­ro­tar tots els pro­gra­mes més avan­çats en aquest ti­pus de jocs. Ara es de­mos­tra que és ai­xí.

Alp­haZe­ro no­més va tar­dar nou ho­res a apren­dre a vèn­cer als es­cacs. Dot­ze a ju­gar i vèn­cer al sho­gi. I, fi­nal­ment, per al ‘go’, con­si­de­rat un dels més com­ple­xos del món, va tar­dar 13 di­es. En po­ques ho­res, aquest al­go­rit­me ja va acon­se­guir con­ver­tir-se a la mi­llor mà­qui­na del món en aquests tres jocs de tau­la.

AP / BEBETO MATTHEWS

Es­cacs Par­ti­da en­tre Gar­ri Kas­pà­rov i el pro­gra­ma De­ep Ju­ni­or.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.