Les bi­cis de llo­guer ocu­pen les vo­re­res de l’Hos­pi­ta­let

Els ciu­ta­dans de­nun­ci­en el «ca­os» que han ge­ne­rat els ve­hi­cles de Mo­bike L’ajun­ta­ment re­pli­ca que ha re­but po­ques quei­xes per apar­ca­ment in­cor­rec­te

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona Coses De La Vida Gran Barcelona - AITANA GLASSER

L’Hos­pi­ta­let es va su­mar el mes de se­tem­bre pas­sat a la mo­da de la mo­bi­li­tat com­par­ti­da. No obs­tant, el desem­bar­ca­ment de 500 bi­ci­cle­tes in­tel·li­gents de la com­pa­nyia xi­ne­sa Mo­bike, que es pre­veu que ar­ri­bin al mi­ler, ha sus­ci­tat quei­xes en­tre els ve­ïns de la lo­ca­li­tat, que han vist com aquests ve­hi­cles han en­va­ït vo­re­res, pla­ces i al­tres es­pais per als vi­a­nants. A di­fe­rèn­cia d’al­tres ser­veis de bi­cis­ha­ring, Mo­bike no dis­po­sa de punts fi­xos d’es­ta­ci­o­na­ment ni d’un me­ca­nis­me que per­me­ti lli­gar les bi­ci­cle­tes als punts d’apar­ca­ment au­to­rit­zats, si­nó que el sis­te­ma de tan­ca­ment –amb un ca­de­nat que blo­que­ja la ro­da poste­ri­or del ve­hi­cle mit­jan­çant l’apli­ca­ció mò­bil quan s’aca­ba el vi­at­ge– per­met es­ta­ci­o­nar a qual­se­vol lloc.

Ai­xò, en un dels mu­ni­ci­pis amb més den­si­tat de po­bla­ció d’Es­pa­nya, pot com­por­tar ris­cos, es­pe­ci­al­ment si s’afe­geix a l’in­ci­vis­me dels usu­a­ris. És just el que ha pro­vo­cat males­tar en­tre els ciu­ta­dans que es quei­xen dels pe­rills que su­po­sa, so­bre­tot per a per­so­nes amb mo­bi­li­tat re­du­ï­da, més grans i in­vi­dents. «La si­tu­a­ció era de pre­veu­re, per­què en al­tres ciu­tats ja ha pas­sat», co­men­ta Ós­car Mar­tí­nez, un dels ve­ïns més ac­tius en la de­nún­cia del sis­te­ma de Mo­bike.

Bar­ce­lo­na ja va re­but­jar l’ar­ri­ba­da d’aquest mo­del a la ciu­tat, de mo­ment ins­tal·lat a Ma­drid i Sa­ra­gos­sa. Ós­car Mar­tí­nez, que viu al bar­ri del Cen­tre, on més s’uti­lit­za aquest ser­vei al cos­tat de San­ta Eu­là­lia i Bell­vit­ge, de­nun­cia que s’ha po­sat «un mo­del de ne­go­ci per so­bre de l’ac­ces­si­bi­li­tat i l’or­dre de la ciu­tat» i que les rei­te­ra­des quei­xes tant a l’Ad­mi­nis­tra­ció com a la com­pa­nyia no han ser­vit de res. «La res­pos­ta de l’em­pre­sa és que pas­sa­ran a re­co­llir-la i no pas­sen; la de la Guàr­dia Ur­ba­na, que és una em­pre­sa pri­va­da i no­més po­den avi­sar, i per a l’Ajun­ta­ment són ca­sos pun­tu­als».

Ai­xí ho de­fen­sa Jo­sé M. Gar­cía Mom­pel, ti­nent d’al­cal­de de Se­gu­re­tat, Con­vi­vèn­cia i Ci­vis­me de l’Ajun­ta­ment de l’Hos­pi­ta­let, que qua­li­fi­ca d’exi­tós el ser­vei i ex­pli­ca que el con­sis­to­ri «pràc­ti­ca­ment no ha re­but quei­xes», co­sa que xo­ca amb el que co­men­ten els ve­ïns, que han inun­dat les xar­xes amb fo­to­gra­fi­es de ve­hi­cles mal es­ta­ci­o­nats i as­se­gu­ren ha­ver-ne pre­sen­tat un cen­te­nar da­vant de la Sín­di­ca de Greu­ges. «Des del con­sis­to­ri di­uen que te­nen cons­ci­èn­cia de cinc quei­xes per bi­ci­cle­tes mal apar­ca­des i és sor­pre­nent, per­què no­més amb les que he fet jo a la Guàr­dia Ur­ba­na ja n’hi ha mol­tes més», ra­ti­fi­ca Mar­tí­nez.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.