A Bar­ce­lo­na, amb ca­de­nes i san­ci­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona Coses De La Vida Gran Barcelona -

Bar­ce­lo­na no per­me­trà l’ar­ri­ba­da de Mo­bike fins que in­cor­po­ri un sis­te­ma que per­me­ti lli­gar les bi­ci­cle­tes als punts d’es­ta­ci­o­na­ment au­to­rit­zats, les U. Sí que com­plei­xen aquest re­qui­sit els dos ser­veis de bi­ci­cle­ta com­par­ti­da que ac­tu­en a la ca­pi­tal, els de Donkey Re­pu­blic i Sco­ot. Els dos ser­veis ex­pli­quen on es po­den apar­car le­gal­ment tant en les se­ves apli­ca­ci­ons com en els mis­sat­ges de les se­ves apps quan s’aca­ba l’iti­ne­ra­ri. Tot i ai­xí, no és es­trany (tot i que tam­poc tan fre­qüent com sem­bla vi­su­a­lit­zant comp­tes de Twit­ter com @ren­ta­la­bu­ses) tro­bar bi­ci­cle­tes lli­ga­des a fa­nals, ar­bres o ba­ra­nes. Però a di­fe­rèn­cia de Mo­bike, Donkey Re­pu­blic i Sco­ot sí que im­po­sen san­ci­ons en cas d’apar­ca­ment er­ro­ni (la se­go­na va mul­tar 124 usu­a­ris a l’oc­tu­bre).

En el cas de Donkey Re­pu­blic, l’apli­ca­ció ad­met no­més com a punts

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.