La nor­ma­ti­va d’es­ta­ci­o­na­ment i pre­fe­reix «edu­car»

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona Coses De La Vida Gran Barcelona -

PRO­BLE­MES «NO INSALVABLES» Mal­grat ai­xò, Gar­cía Mom­pel as­se­nya­la que «la ma­jo­ria de ve­hi­cles es­tan ben apar­cats» i que «no es trac­ta d’un pro­ble­ma ge­ne­ra­lit­zat» però que, com qual­se­vol ser­vei que s’ins­tal·la per primera ve­ga­da, ha ge­ne­rat «va­ri­e­tat d’opi­ni­ons», al­gu­nes de les quals re­flec­tei­xen pro­ble­mes «que no són insalvables». En la ma­tei­xa lí­nia s’ex­pres­sa el director ge­ne­ral de Mo­bike Es­paña, Hu­nab Mo­re­no, que re­mar­ca que la com­pa­nyia tre­ba­lla en col·la­bo­ra­ció amb l’ajun­ta­ment, que in­for­ma de les bi­ci­cle­tes mal apar­ca­des, que pos­te­ri­or­ment re­ti­ra el ser­vei de re­co­lli­da que di­à­ri­a­ment pa­tru­lla per la ciu­tat.

Un fet que con­tra­diu de nou la ver­sió dels ve­ïns, que ne­guen ha­ver-ho vist. «No hem vist mai nin­gú de l’em­pre­sa fent una ac­tu­a­ció; a més, en­te­nem que la pre­ci­sió del GPS im­pe­deix sa­ber si la bi­ci es­tà ben apar­ca­da en una vo­re­ra, si aques­ta és es­tre­ta o am­pla o si im­pe­deix el pas a vi­a­nants», de­fen­sa Marc Folch, por­ta­veu de l’as­so­ci­a­ció d’usu­a­ris de bi­ci­cle­ta i de de­fen­sa del me­di am­bi­ent La Sa­bo­ga de l’Hos­pi­ta­let.

Des de la com­pa­nyia ar­gu­men­ten que ja s’han em­près al­gu­nes ac­ci­ons per do­nar so­lu­ció a la po­lè­mi­ca, com la cre­a­ció de 14 punts d’es­ta­ci­o­na­ment re­co­ma­nat o la po­sa­da en mar­xa d’una cam­pa­nya d’edu­ca­ció i ci­vis­me a tra­vés de les xar­xes i de la ma­tei­xa apli­ca­ció. L’em­pre­sa atri­bu­eix la pro­ble­mà­ti­ca a «una fal­ta d’edu­ca­ció per part de l’usu­a­ri». Que no­més es par­li de sug­ge­ri­ments és pre­ci­sa­ment el que cris­pa els ve­ïns, que de­ma­nen més mà du­ra da­vant d’un ser­vei

Bi­cis de Mo­bike a l’Hos­pi­ta­let.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.