Afec­ten els in­vi­dents

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona -

ma es­tà de mo­ment en una pro­va pi­lot, una «fa­se d’edu­car l’usu­a­ri més que de san­ci­o­nar­lo», co­sa que no des­car­ten fer en un fu­tur.

L’èxit acon­se­guit a l’Hos­pi­ta­let, amb 30.000 vi­at­ges re­gis­trats el pri­mer mes, ha fet plan­te­jar-se a la com­pa­nyia la se­va ex­pan­sió a la res­ta de mu­ni­ci­pis de l’àrea me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na. «Es­tem en con­ver­ses amb ajun­ta­ments li­mí­trofs com Cor­ne­llà, Es­plu­gues i Bar­ce­lo­na per po­der plan­te­jar un mo­del me­tro­po­li­tà de mo­bi­li­tat com­par­ti­da», re­ve­la Mo­re­no.

Un fet que pre­o­cu­pa en­ca­ra més els ve­ïns, per a qui l’ex­ten­sió del ser­vei com­por­ta­ria un agreu­ja­ment del pro­ble­ma, ja que «si ara són 500 bi­cis i ja és greu, quan si­guin més no sa­bem què pas­sa­rà», diu Folch. Men­tres­tant, di­ver­sos ve­ïns i col·lec­tius de l’Hos­pi­ta­let es­tu­di­en de qui­na ma­ne­ra po­den ele­var les se­ves quei­xes al con­sis­to­ri i la pos­si­bi­li­tat de por­tar al ple mu­ni­ci­pal una mo­ció de la mà d’al­gun dels par­tits que qües­ti­o­nen aques­ta ini­ci­a­ti­va, com ERC.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.