«Ens ama­guem que ens agra­di l’òpe­ra»

CHRISTINA SCHEPPELMANN Di­rec­to­ra ar­tís­ti­ca del Li­ceu

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona - AN­NA MARQUÈS CORBELLA NECROLÒGIQUES

Christina Scheppelmann és des del ge­ner del 2015 la di­rec­to­ra ar­tís­ti­ca del Gran Te­a­tre del Li­ceu. Va es­tu­di­ar Economia i Fi­nan­ces, en­ca­ra que la se­va vi­da pro­fes­si­o­nal ha anat sem­pre molt lli­ga­da al món de la mú­si­ca. Ja de ne­na es­ta­va en un cor de la se­va ciu­tat na­tal, Ham­burg, i ha tre­ba­llat en les prin­ci­pals òpe­res del món, des de La Fe­ni­ce a Ve­nè­cia a les de San Fran­cis­co i Was­hing­ton. Abans d’ar­ri­bar a Bar­ce­lo­na va ser la di­rec­to­ra ge­ne­ral de la Royal Ope­ra Hou­se de Mas­ca­te (Oman).

— ¿Per què va es­co­llir Bar­ce­lo­na?

— Ja ha­via tre­ba­llat a Bar­ce­lo­na prè­vi­a­ment al Li­ceu com a ad­jun­ta a la di­rec­ció ar­tís­ti­ca d’Al­bin Hän­se­roth, del 1992 al 1994, just des­prés de l’in­cen­di del te­a­tre. Des d’ales­ho­res vaig es­tar més de 20 anys fo­ra d’Eu­ro­pa, lluny de la me­va fa­mí­lia. El 2014, el Li­ceu va obrir un con­curs per a l’ac­tu­al posició que ocu­po. Co­nei­xent Bar­ce­lo­na i sen­tint-m’hi cò­mo­da, no vaig dub­tar que era el mo­ment de tor­nar. Te­nia ga­nes de tor­nar.

— ¿Quins són els prin­ci­pals can­vis que va veu­re 20 anys des­prés?

— La primera ve­ga­da que vaig ve­nir a Bar­ce­lo­na era una ciu­tat pre­o­lím­pi­ca que just es pre­pa­ra­va per aco­llir la se­va gran ci­ta amb la his­tò­ria. Va ser un dels perí­o­des més ex­ci­tants per a una ciu­tat amb unes ga­nes ter­ri­bles de per­fi­lar-se a es­ca­la internacional. Amb els Jocs Olím­pics va acon­se­guir obrir-se a l’ex­te­ri­or, i 25 anys des­prés con­ti­nua sent una de les grans ciu­tats del món. El can­vi més per­cep­ti­ble va ser veu­re com ha­vi­en avan­çat les obres de la Sa­gra­da Fa­mí­lia (¡l’úl­ti­ma ve­ga­da que la vaig veu­re, no te­nia sos­tre!) Tam­bé ha can­vi­at po­lí­ti­ca­ment. Aquest es­pe­rit internacional dels LES CORTS

Ca­sa­no­vas Ar­nal, Ba­bot Llo­part, Sanchís, Galván Ca­be­za Mar­tos, Pri­e­to Re­ve­lo, Sánc­hez Ru­bio, Oli­vé,

SANCHO DE ÁVILA

Bai­lo Pe­ribáñez, Pa­gés, Tomás Pascual Se­garr, Bosch Pé­rez Co­lla­do, Del­ga­do Vi­llal­ba,

Álvarez Ote­ro, Mes­qui­da Jocs ha pas­sat a una re­a­li­tat menys op­ti­mis­ta...

— ¿Què po­dria mi­llo­rar Bar­ce­lo­na en l’àm­bit mu­si­cal?

— Hi ha un as­pec­te glo­bal a mi­llo­rar, no no­més a Bar­ce­lo­na, que és el pa­per que té la cultura en l’edu­ca­ció. La te­o­ria mu­si­cal és la ma­tei­xa per a tot­hom i hau­ria d’en­se­nyar-se per do­nar va­lor al que sig­ni­fi­ca ser mú­sic. No es trac­ta no­més de cre­ar mú­sics, si­nó d’es­ti­mu­lar la for­ma de pen­sar i la cre­a­ti­vi­tat en ge­ne­ral.

— ¿Com es pot es­ti­mu­lar aques­ta ma­ne­ra de pen­sar?

— S’ha de nor­ma­lit­zar el con­sum de mú­si­ca en qual­se­vol re­gis­tre i fo­men­tar l’or­gull d’es­col­tar mú­si­ca a qual­se­vol edat i so­bre­tot a qual­se­vol ni­vell so­ci­al. La gent a Ale­ma­nya s’ar­re­gla per anar a l’òpe­ra i aquí, en can­vi, sem­bla que ens hà­gim d’ama­gar Pons,

Vi­llar Fi­sas, Bar­rac­hi­na Ade­lan­ta­do, Llur­ba Ta­deo, Cer­dan Ur­zaiz, Be­ne­dic­to Gar­cía, Ar­jo­na Del­ga­do, Bo­net Ma­que­da,

COLLSEROLA

Ló­pez Ba­rulls, Her­raiz Hernán,

SANT GERVASI Acle Acle, Bru Gonzá­lez, que ens agra­di per con­si­de­rar-se eli­tis­ta. Però la pa­rau­la «eli­tis­ta» ve del lla­tí eli­ge­re, que sig­ni­fi­ca es­co­llir. Hem de do­nar l’opor­tu­ni­tat d’es­co­llir per po­der pro­var. La gent in­for­ma­da sap que pot anar a l’òpe­ra i a con­certs a preus ac­ces­si­bles i per a tot­hom. ¡Us ani­mo a pro­var-ho!

— ¿Què va­lo­ra de la Bar­ce­lo­na cul­tu­ral?

— Té mol­tís­sim més ara que fa uns anys. L’Au­di­to­ri no exis­tia, l’ac­ti­vi­tat del Li­ceu és més àm­plia i va­ri­a­da, el Pa­lau de la Mú­si­ca s’ha con­ver­tit en un dels prin­ci­pals punts d’in­terès a vi­si­tar per la se­va ar­qui­tec­tu­ra i les se­ves ac­ti­vi­tats mu­si­cals. Bar­ce­lo­na ha cre­at es­pais nous com el TNC i ha sa­but re­no­var els di­fe­rents equi­pa­ments ja exis­tents. La gent es mo­bi­lit­za quan hi ha una ofer­ta cul­tu­ral in­teres­sant i es ge­ne­ren nous pú­blics.

☰ ES­PLU­GUES DE LLO­BRE­GAT An­gue­ra Ba­día,

MOLINS DE REI

Millán Beltrán, Vi­la­pla­na Ser­ra,

COR­NE­LLÀ

Bri­to Ruiz, Fernán­dez,

Llis­ta fa­ci­li­ta­da per Ser­veis Fu­ne­ra­ris de Bar­ce­lo­na. Més in­for­ma­ció, al 900.231.132.

JU­AN CAMILO MO­RE­NO

Christina Scheppelmann, al Li­ceu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.