CRUCIGRAMA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Passatemps -

Je­fe su­pre­mo del an­ti­guo Im­pe­rio Ro­ma­no. Pro­fe­si­o­nal For­ma­ci­ón. Os­ten­ta­ci­ón en el por­te ex­te­ri­or. Pro­du­cir un gran asom­bro. Un po­co de ur­ti­ca­ria. Fa­mo­sa re­for­ma de la en­señan­za. Ven­de­dor de li­bros. Se qui­e­ran y así sea.

An­da­ré tras al­guien o al­go. Pu­e­de ser con­so­nan­te o aso­nan­te. Si­en­ta un ex­tre­ma­do ca­lor. De ce­ra. For­ta­le­cer en Mé­xi­co. De­la­ta al con­duc­tor no­vel. No­ve­na le­tra gri­e­ga. Em­pren­der al­go con au­da­cia. Em­pi­e­za co­mo fa­vo­ri­to. Pu­es­ta del as­tro rey. Cul­ti­vo y la­bor del cam­po. El bus­to del niño. Ar­ru­gar con sur­cos. La mala no ti­e­ne bu­e­nas in­ten­ci­o­nes. Pre­mio del sép­ti­mo ar­te. Apa­ci­guan al au­to­mó­vil de tu­ris­mo. Ho­ja botá­ni­ca de di­en­tes in­cli­na­dos. Com­po­si­ci­ón po­é­ti­ca lí­ri­ca. Es­qui­na del béis­bol. Gran can­ti­dad de di­ne­ro.

5.

4.

9.

10.

11.

7.

1.

1.

HORIZONTALES:

12.

8.

10.

7.

2.

5.

8.

9.

6.

11.

So­lu­ció d’ahir

4.

3.

6.

Her­vor, tam­bi­én, a más de ci­en. Al ca­bo pero no al fin. Lle­gar al tér­mi­no de la vi­da. Una que está sin tra­ba­jo. Mu­ra­llas de Pa­len­cia. De­vo­ta y fe­liz. A media se­si­ón. El etí­li­co es anes­té­si­co. Ma­tan­za de per­so­nas in­de­fen­sas. Señal im­pre­sa que de­ja la ru­e­da. Ha­blar pa­ra con­ven­cer a los oyen­tes. Ci­er­ra la cu­en­ta. El áci­do de la ori­na. Nos dará al­go al re­vés. In­cau­tar­se de al­go co­mo pe­na. Em­pi­e­zan del 16 al 19. Po­pa sin proa. Des­gra­cia im­pre­vis­ta. San­día pa­ra la noc­he. Ta­caña y des­pre­ci­a­ble. Ciu­da­da­no islá­mi­co. Pei­ne de tres pú­as. En­gañar con las es­tam­pi­tas. Por­ta­dor de una car­ta en­tre per­so­nas. Su­e­lo em­pe­dra­do. Po­ta­je as­tu­ri­a­no a ba­se de ju­dí­as. Te­ji­do de la­na o al­go­dón al­go car­da­do. Re­la­ti­vo al ano.

Les blan­ques po­den gua­nyar la par­ti­da. Des­co­briu com.

3.

12.

2.

VERTICALES:

So­lu­ció d’ahir

JEP FERRET Les blan­ques no te­nen pro­ble­mes per as­so­lir les tau­les tot i els dos pe­ons de des­a­van­tat­ge, fent es­cacs se­guits amb la rei­na. Tan­ma­teix, el des­a­fi­a­ment es­tà en tro­bar una ge­ni­al ju­ga­da que obri el ca­mí per una vic­tò­ria im­pa­ra­ble. Ni­vell de dificultat: alt.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.